elaa nye é nkul /èlàà nyé é nkùl/ [èlà: nyé: ŋkùl] lct. être plus fort que

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *