ekœʼ nye mbɨmbɨa /èkœ̂ʼ nyé mbɨ́mbɨ̀á/ [èkœ̂ʔ ɲé mbɪ́mbɪ̀á] lct. 1aller bien pour lui ou elle 2réussir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *