ecyèble mʉr é twii /ècyèblè mʉ̂r é twíí/ [ècjèbəlè mʊ̂ɾ é tý:] lct. s'accrocher au cou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *