ejʉŋla mpʉ kol eboʼ /èjʉ̀ŋlà mpʉ̌ kòl ébǒʼ/ [èɟʊ̀ŋəlà mpʊ̌ kòl ébǒʔ] lct. aller partout

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *