enaʼ mʉr mobo é nyʉl /ènàʼ mʉ̂r mòbô é nyʉ̂l/ [ènàʔ mʊ̂ɾ mòbô é ɲʊ̂l] lct. arrêter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *