Parcourir l'Badweʼe


k


kʉkʉ /kʉ́kʉ́/ [kʊ́kʊ́] n. 1/2 personne à voix forte
kʉʼ /kʉ̌ʼ/ [kʊ̌ʔ] n. 7 hier
kʉʼ /kʉ́ʼ/ [kʊ́ʔ] n. 1/2 oncle maternel (son); toute personne mâle dans le clan de la mère
kʉʼlɨl /kʉ̌ʼlɨ̀l/ [kʊ̌ʔəlɪ̀l] n. 7/8 scorpion
kʉʼrʉ /kʉ́ʼrʉ́/ [kʊ́ʔəɾʊ́] n. 3/4 vieux
kʉl /kʉ̌l/ [kʊ̌l] n. 7 dehors
kʉl e kʉl /kʉ̌l è kʉ̌l/ [kʊ̌l è kʊ̌l] lct. simplement dehors
kʉlʉ /kʉ̀lʉ̀/ [kʊ̀lʊ̀] n. 7 bribe
kʉmʉ /kʉ́mʉ̀/ [kʊ́mʊ̀] n. 1/2 grande assiette en métal
kʉn /kʉ̌n/ [kʊ̌n] n. 3/4 queue
kʉna /kʉ̀ná/ [kʊ̀ná] n. 1/2 galants
kʉŋʉ /kʉ́ŋʉ́/ [kʊ́ŋʊ́] n. 7/8 casque
kʉr /kʉ́r/ [kʊ́ɾ] n. 7/8 peau
kʉr /kʉ̂r/ [kʊ̂ɾ] n. 1/2 veste
kʉr /kʉ̂r/ [kʊ̂ɾ] n. 3/4 nasse
kʉr fufol /kʉ̌r fùfòl/ [kʊ̌ɾ fùfòl] lct. prépuce
kʉsyɛl /kʉ̀syɛ́l/ [kʊ̀sjɛ́l] n. espèce d'écureil
kʉʉ /kʉ̀ʉ́/ [kʊ̀ʊ́] n. 3/4 chenille
kwa /kwá/ [kʋá] n. 1 chez
kwaʼ /kwǎʼ/ [kʋǎʔ] n. 3/4 tronc couché par terre
kwaʼre /kwàʼrè/ [kʋàʔəɾè] n. 1/2 syphilis
kwam /kwám/ [kʋám] n. 1/6 panier
kwan /kwàn/ [kʋàn] n. 3/4 miel
kwan /kwàn/ [kʋàn] n. 7/8 plantain
kwar /kwár/ [kʋáɾ] n. 1/6 village