Parcourir l'Badweʼe


k


kub /kǔb/ [kǔb] n. 7/8 antilope de Bates (Hylarnus batesii)
kub-ntaa-zi /kúb-ntàà-zí/ [kúbntà:zí] n. juin
kublakubla /kùblàkûblà/ [kùbəlàkûbəlà] n. 3 vivant
kublakubla sɔʼɔ /kùblàkúblà sɔ́ʼɔ̌/ [kùbəlàkúbəlà sɔ́ʔɔ̌] lct. être vivant
kubo /kùbó/ [kùbó] 1n. 3/4 corps 2n. tronc
kuho /kúhò/ [kúhò] n. 3/4 veuve; veuf
kuho mʉma /kùhò mʉ́má/ [kùhò mʊ́má] lct. veuve
kukum /kúkúm/ [kúkúm] n. 3/4 richard
kukuma /kúkúmá/ [kúkúmá] n. 3/4 chef
kukur /kûkùr/ [kûkùɾ] n. 3/4 courbé
kuʼ /kúʼ/ [kúʔ] n. 3/4 mauvais esprit
kul /kǔl/ [kǔl] n. 7/8 cadeaux gardés pour les autres
kul /kûl/ [kûl] n. 7/8 tribu; race
kul /kûl/ [kûl] n. 1/2 tortue
kúl /kúl/ [kúl] n. 3/4 tam-tam
kul bʉr /kúl bʉ̂r/ [kúl bʊ̂ɾ] lct. tribu
kúl mompaŋla /kúl mómpáŋlà/ [kúl mómpáŋəlà] lct. téléphone portable
kulu /kùlù/ [kùlù] n. 1/2 corde
kum /kǔm/ [kǔm] n. 3/4 souche
kum /kûm/ [kûm] n. 1 renommé; gloire
kum /kúm/ [kúm] n. 1/2 propriétaire
kum /kùm/ [kùm] id. tomber avec fracasse
kumlo-myɛʼ /kúmlò-myɛ́ʼ/ [kúməlòmjɛ́ʔ] n. 3 mars
kun /kǔn/ [kǔn] n. 3/4 stérile