Parcourir l'Badweʼe


k


kɨla /kɨ́lá/ [kɪ́lá] n. 7/8 cabri
kɨŋa /kɨ́ŋà/ [kɪ́ŋà] n. 1/2 panier pour porter les gibiers
klos /klôs/ [klôs] n. 7/8 croix
ko // [] n. 7/8 pâte
ko // [] n. 7/8 pari
kob /kôb/ [kôb] n. 1/2 coupe
kobla /kòblà/ [kòbəlà] n. 1/2 berger
kobla bɨntœme /kòblà bɨ́ntœ̀mè/ [kòbəlà bɪ́ntœ̀mè] lct. berger
kobor /kóbòr/ [kóbòɾ] n. 1/2 armoire
kœh /kœ̂h/ [kœ̂h] n. 7/8 tousse
kœʼa /kœ́ʼà/ [kœ́ʔà] n. 1/2 chevalier; piéton
kœŋa /kœ́ŋá/ [kœ́ŋá] n. 7/8 enema
kœœ /kœ́œ̀/ [kœ́œ̀] n. putty nosed monkey (Cercopithecus nictitans)
koho /kòhò/ [kòhò] n. 3/4 bâton; crayon
koho dih /kóhò dîh/ [kóhò dîh] lct. cil
koho taʼa /kóhó tàʼà/ [kóhó tàʔà] lct. cigarette
koko /kókó/ [kókó] n. 7/8 crane
koko /kòkò/ [kòkò] n. 7/8 lacet (d'un piège); nœud coulant pour capturer le gibier
kol /kǒl/ [kǒl] n. 3/4 1liane 2corde
kol silpah /kǒl sílpàh/ [kǒl sílpàh] lct. lacet d'une sandale
kol-ebɔʼ /kòl-èbɔ̌ʼ/ [kòlèbɔ̌ʔ] n. 7/8 un scandale; une pierre d'achoppement
kol-mɨra /kǒl-mɨ́rà/ [kǒlmɪ́ɾà] n. 3/4 sonde
kolo /kóló/ [kóló] n. 7/8 saison froide
komla /kòmlá/ [kòməlá] n. 3/4 manière d'arranger
komo /kómó/ [kómó] n. 3/4 captif