Parcourir l'Badweʼe


k


kala /kàlà/ [kàlà] n. 7/8 natte
kalara /kálàrà/ [kálàɾà] n. 1/2 livre
kalasina /kàlàsínà/ [kàlàsínà] n. 7/8 kerosine
kaliʼ /kálîʼ/ [kálîʔ] n. 7/8 chariot
kam /kâm/ [kâm] 1n. 3/4 vitesse 2n. course
kam e bile /kâm è bìlè/ [kâm è bìlè] lct. avec précipitation; en vitesse, sans prendre le temps de se préparer
kam e bile e zɨzam /kâm è bìlè è zɨ̀zàm/ [kâm è bìlè: zɪ̀zàm] lct. en vengeur
kam e kam /kâm è kâm/ [kâm è kâm] lct. vite
kamakuma /kámàkúmà/ [kámàkúmà] n. 1 feuilles de manioc
Kamerʉn /Kàmèrʉ̂n/ [Kàmèɾʊ̂n] n.prop. Cameroun
kamla /kàmlá/ [kàməlá] n. 3/4 défense
kampaŋa /kàmpáŋà/ [kàmpáŋà] n. 7/8 foule
kamtʉl /kàmtʉ̀l/ [kàmtʊ́l] n. 7/8 chameau
kan /kán/ [kán] n. 3/4 habit; tissu
kan /kǎn/ [kǎn] n. 3/4 fable
kan ebe /kán ébê/ [kán ébê] lct. rideau
kan kʉ /kán kʉ́/ [kán kʊ́] lct. habit supérieur
kan mojwɨ̀ʼa /kán mójwɨ̀ʼà/ [kán móɟʏ̀ʔà] lct. robe royale
kana /kàná/ [kàná] n. 1/2 ceinture
kaŋa /kàŋá/ [kàŋá] n. 7/8 lettre
kaŋaŋa /káŋáŋá/ [káŋáŋá] id. couvert de boue
kapitɛn /kàpìtɛ̂n/ [kàpìtɛ̂n] n. 1/2 officier militaire
kar /kǎr/ [kǎɾ] n. 7/8 corbeille
kara /kárá/ [káɾá] n. 7/8 bracelet