Parcourir l'Badweʼe


k


kwar odwè /kwár òdwè/ [kʋáɾ òdɥè] lct. le séjour des morts
kwɛʼlɛ /kwɛ́ʼlɛ́/ [kʋɛ́ʔəlɛ́] id. profond
Kwihbʉr /Kwìhbʉ̀r/ [Kỳhbʊ̀ɾ] n.prop. Créateur
kwɨb /kwɨ̂b/ [kʏ̂b] n. 7/8 albinos
kwɨh /kwɨ̂h/ [kʏ̂h] n. 1/2 péroquet
kwɨʼam /kwɨ́ʼâm/ [kʏ́ʔâm] n. 1 mon oncle maternel; toute personne mâle dans le clan de la mère
kwɨʼo /kwɨ́ʼô/ [kʏ́ʔô] n. 1 ton oncle maternel; toute personne mâle dans le clan de la mère
kwɨmla /kwɨ̀mlá/ [kʏ̀məlá] n. 3/4 préparé; réparé
kwɨmʉ [kʏmʊ] n. liane
kwoʼ /kwǒʼ/ [kʋǒʔ] adv. environ; peut-être
kwoʼ be /kwǒʼ bè/ [kʋǒʔ bè] lct. approximativement