Browse Badweʼe


e


eyɨm twii /èyɨ̂m twíí/ [èjɪ̂m tý:] lct. serrer la voix; parler fort
eyɔʼ [èjɔʔ] n. 5/6 tête dur; obstiné
eyɔŋ /èyɔ̀ŋ/ [èjɔ̀ŋ] n. 5/6 ethnie
ezabra /èzàbrà/ [èzàbɾà] inf. ennuyer; confondre
eze /èzè/ [èzè] inf. venir
eze /èzě/ [èzě] inf.adv. ensuite (temp.)
eze bɨna ga é nkɔm /èzè bɨ́ná gá é nkɔ̀m/ [èzè bɪ́ná gá é ŋkɔ̀m] lct. assister; secourir; épauler; aider à la défense
eze e /èzè è/ [èzè è] lct. apporter
eze é mbol /èzè é mbôl/ [èzě: mbôl] lct. être l'enfant d'un autre père né avant le mariage
eze é mɨngol /èzè é mɨ́ngòl/ [èzè é mɪ̀ŋgòl] lct. moissonner
eze e ngula /èzè è ngúlá/ [èzè: ŋgúlá] lct. aider matériellement
eze gʉʼ bɨn ye /èzè gʉ̂ʼ bɨ́n yé/ [èzè gʊ̂ʔ bɪ́n jé] lct. arriver chez vous
ezeʼre /èzêʼrè/ [èzêʔəɾè] inf. secouer
ezɔm /èzɔ̌m/ [èzɔ̌m] n. 5 ridicule
ezʉa /èzʉ́á/ [èzʊ́á] n. 5/6 aubergine
ezyɛm /èzyɛ̀m/ [èzjɛ̀m] inf. harceler; être nuisible
ezyɛmla /èzyɛ̀mlà/ [èzjɛ̀məlà] inf. balancer
ezyɛŋ /èzyɛ̌ŋ/ [èzjɛ̌ŋ] n. 5/6 collecte