Parcourir l'Badweʼe


e


ewʉm e mba /èwʉ̂m è mbá/ [èʋʊ̂m è mbá] num.ord. douzième (c.1,1a,3,7)
ewʉm e mɨlɛl /èwʉ̂m è mɨ̀lɛ̂l/ [èʋʊ̂m è mɪ̀lɛ̂l] num.card treize (c.4)
ewʉm e mɨmba /èwʉ̂m è mɨ̀mbá/ [èʋʊ̂m è mɪ̀mbá] num.card douze (c.4)
ewʉm e mɨnâ /èwʉ̂m è mɨ̀nâ/ [èʋʊ̂m è mɪ̀nâ] num.card quatorze (c.4)
ewʉm e mɨtɛn /èwʉ̂m è mɨ̀tɛ̂n/ [èʋʊ̂m è mɪ̀tɛ̂n] num.card quinze (c.4)
ewʉm e moba /èwʉ̂m è mòbá/ [èʋʊ̂m è mòbá] num.card douze (c.6)
ewʉm e molɛl /èwʉ̂m è mòlɛ̂l/ [èʋʊ̂m è mòlɛ̂l] num.card treize (c.6)
ewʉm e monâ /èwʉ̂m è mònâ/ [èʋʊ̂m è mònâ] num.card quatorze (c.6)
ewʉm e motɛn /èwʉ̂m è mòtɛ̂n/ [èʋʊ̂m è mòtɛ̂n] num.card quinze (c.6)
ewʉm e mwom /èwʉ̂m è mwòm/ [èʋʊ̂m è mʋòm] num.card 1dix-huit 2dix-huitième
ewʉm e nâ /èwʉ̂m è nâ/ [èʋʊ̂m è nâ] 1num.card quatorze (c.10) 2num.ord. quatorzième (c.1,1a,3,7,11)
ewʉm e ngwar /èwʉ̂m è ngwár/ [èʋʊ̂m è ŋgʋáɾ] 1num.card onze (c.1,1a,3) 2num.ord. onzième (c.1,1a,3)
ewʉm e tambɛl /èwʉ̂m è támbɛ̀l/ [èʋʊ̂m è támbɛ̀l] num.card 1dix-sept 2dix-septième
ewʉm e tɛn /èwʉ̂m è tɛ̂n/ [èʋʊ̂m è tɛ̂n] 1num.card quinze (c.10) 2num.ord. quinzième (c.1,1a,3,7)
ewʉm e tobo /èwʉ̂m è tóbó/ [èʋʊ̂m è tóbó] num.card 1seize 2seizième
ewʉm le egwar /èwʉ̂m lè ègwár/ [èʋʊ̂m lè:gʋáɾ] num.card onze (c.5)
ewʉm le ompwar /èwʉ̂m lè òmpwár/ [èʋʊ̂m lò:mpʋáɾ] num.card onze (c.11)
eyaʼ /èyâʼ/ [èjâʔ] inf. devenir grave
eyaŋ /èyâŋ/ [èjâŋ] inf. 1griller 2frire
eyeʼbe /èyêʼbè/ [èjêʔbè] inf. désirer; se soucier de; être angoissé
eyeʼe /èyéʼé/ [èjéʔé] n. 5/6 sujet dans l'éducation
eyemle /èyêmlè/ [èjêməlè] inf. devenir tordu
eyeŋe /èyéŋè/ [èjéŋè] inf. vaciller
eyɨm /èyɨ̂m/ [èjɪ̂m] inf. 1serrer 2contraindre
eyɨm nkpaa /èyɨ̂m nkpáà/ [èjɪ̂m ŋmkpâ:] lct. donner emphase