Parcourir l'Badweʼe


e


eto /ètô/ [ètô] n. 5/6 hauteur
eto /ètó/ [ètó] inf.adv. partant
eto é mɨkpɛɛ /ètô é mɨ̀kpɛ́ɛ́/ [ètô é mɪ̀kpɛ́:] lct. s'enfuir
etœb /ètœ̂b/ [ètœ̂b] inf. participer dans l'utilisation de
etœʼ /ètœ̂ʼ/ [ètœ̂ʔ] inf. 1ramasser 2considérer comme
etœʼ /ètœ̀ʼ/ [ètœ̀ʔ] inf. bouillir
etœœlɨ /ètœ́œ̀lɨ̀/ [ètœ́œ̀lɪ̀] n. 5 départ
etoʼ /ètǒʼ/ [ètǒʔ] n. 5/6 endroit profond dans un cours d'eau
etoʼo /ètòʼò/ [ètòʔò] inf. fouiller
etoʼwa /ètòʼwà/ [ètòʔəʋà] inf. murmurer en parlant
etonbo /ètónbò/ [ètónbò] inf. flotter
etoŋlo /ètòŋlò/ [ètòŋəlò] inf. 1se souvenir 2penser
etoŋɔ e /ètóŋɔ̀ è nyè/ [ètóŋɔ̀ è ɲè] lct. 1être accusé pour quelque chose 2être déporté
etooro /ètóòrò/ [ètô:ɾò] inf. critiquer; poser les critiques
etor /ètòr/ [ètòɾ] inf. picorer
etɔn /ètɔ́n/ [ètɔ́n] n. 5/6 pointe
etɔɔrʉ /ètɔ́ɔ́rʉ́/ [ètɔ́:ɾʊ́] n. 5/6 genèse; commencement
etɔrɔ /ètɔ̀rɔ̀/ [ètɔ̀ɾɔ̀] n. 5/6 banane de dessert; banane douce
etɔrʉ /ètɔ̀rʉ̀/ [ètɔ̀ɾʊ̀] n. 5/6 patte aux griffes
etu /ètû/ [ètû] inf. donner un coup de poing
etubla /ètùblà/ [ètùbəlà] inf. courant en désordre
etublo /ètúblò/ [ètúbəlò] inf. 1prononcer 2deviner
etubo /ètúbò/ [ètúbò] inf. 1percer 2déviner
etuʼlo /ètûʼlò/ [ètûʔəlò] inf. écraser
etuʼro /ètùʼrò/ [ètùʔəɾò] inf. avoir l'intention