Parcourir l'Badweʼe


e


ebɛɛ /èbɛ́ɛ̀/ [èbɛ̂:] inf. ouvrir
ebɛh /ebɛ̂h/ [ebɛ̂h] n. 5/6 patte antérieur avec l'épaule
ebɛhɛ /èbɛ̀hɛ̀/ [èbɛ̀hɛ̀] n. 5/6 cour
ebɛhɛ e makir /èbɛ̀hɛ̀ è mákîr/ [èbɛ̀hɛ̀ è mákîɾ] lct. place du marché
ebɛʼ /èbɛ̂ʼ/ [èbɛ̂ʔ] inf. répondre en opposant
ebɛʼ /èbɛ̂ʼ/ [èbɛ̂ʔ] inf. 1séparer; distinguer 2fractionner
ebɛʼ /èbɛ̀ʼ/ [èbɛ̀ʔ] n. 5/6 épaule
ebɛl /èbɛ̌l/ [èbɛ̌l] n. 5/6 guerre
ebɛl /èbɛ̂l/ [èbɛ̂l] inf. doter une fille pour donner à qqn
ebɛla /èbɛ́là/ [èbɛ́là] inf. 1espérer 2se préparer mentalement pour une éventualité quelconque
ebɛlba /èbɛ̂lbà/ [èbɛ̂lbà] inf. devenir distrait ou troublé en chevauchant entre plusieurs sujets; troublé
ebɛlwa /èbɛ́lwà/ [èbɛ́lʋà] inf. regarder à côté
ebɛm /èbɛ̌m/ [èbɛ̌m] inf.adv. peut-être; probablement
ebɛma /èbɛ́mà/ [èbɛ́mà] inf. vendre; trahir
ebɛn /èbɛ̀n/ [èbɛ̀n] n. 5/6 épervier
ebɛn /èbɛ̂n/ [èbɛ̂n] inf. incliner un récipient
ebɛŋ /èbɛ̂ŋ/ [èbɛ̂ŋ] inf. menacer par un geste
ebi /èbì/ [èbì] n. 5/6 gagne
ebi /èbì/ [èbì] inf. 1recevoir 2être manipulé
ebî /èbî/ [èbî] inf. battre
ebi bol /èbǐ bòl/ [èbǐ bòl] lct. enterrer qqn
ebi efie /èbì éfìè/ [èbì éfìè] lct. être frappé par le coût d'un deuil
ebi mokebe /èbì mókèbè/ [èbì mókèbè] lct. être justifié
ebî mokpa /èbî mókpâ/ [èbî mókpâ] lct. applaudir
ebi nkɛʼ /èbì nkɛ́ʼ/ [èbì ŋkɛ́ʔ] lct. recevoir la promesse