Parcourir le français


s


sa (c.3,1a,11,1) we₁ [] pro.p. à lui/elle (c.3,1a,11,1); son (c.3,1a,11,1); sa (c.3,1a,11,1) id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. ndɨ waa we e
sa (c.5) le₂ [] pro.p. à lui/elle (c.5); son (c.5); sa (c.5)
sa (c.7) ye₂ [] pro.p. à lui/elle (c.7); son (c.7); sa (c.7) id. sa ye
sabbat saba [sábà] n. sabbat id. moho saba
sable mosɨa [mòsɨ́ǎ] n. sable id. epumo e mosɨa
sabot epɔrʉ [pɔ̀rʉ̀] n. sabot id. tir mopɔrʉ
sac myah [myàh] n. sac Bé àyí tô è blêr, nkʉ̂ myàh, àbè è mɔ̌n é mpɨ́ʼ. ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture,; nkura [nkùrà] n. sac
sacrificateur, principal njwɨɨ opara [njwɨ́ɨ̀ òpàrà] ( njwɨɨ, para2) lct. chef prêtre; principal sacrificateur id. njwɨɨ opara ndɨ lʉ sa yiyɛh ɛ
sacrifice motwina [mòtwína] n. sacrifice; offrande Píè tɨ̀, gó òbúlǎ zě dwě Zyɛ̌m mòtwínà gô tááré zè è mé é. Puis viens présenter ton offrande. id. edwe nye motwina tɔɔ motwina; ndwɛa [ndwɛ́á] n. sacrifice; offrande id. ebɨr taa mɨndwɛa id. ediʼ me nya ntinɨ tɔɔ mɨndwɛa id. edwe mɨndwɛa id. mɨndwɛa mɨ kʉlʉ id. taa mɨndwɛa
sadisme laŋ [làŋ] n. cruauté; sadisme id. jeele e laŋ
sage, être ecyeble₁ [ècyéblè] Inf.état être sage; être intelligent
sage, un pɨpɨʼ [pɨ̀pɨ́ʼ] n. un sage Bɨ̌h mû ó bɨ̀gʉ̌ é lˈèfú mó Krîst; bɨ̌n bɛ̀ɛ̀ bé ó mɨ̀pɨ̀pɨ́ʼ é nyè.
sage-femme mbyɛl bʉba [mbyɛ̂l bʉ̀bá] ( mbyɛl3, mʉma) lct. sage-femme
sagesse ecyeble₂ [ècyêblè] n. sagesse; intelligence; ocyoo [òcyóó] n. sagesse; okan [òkán] n. sagesse Dìʼé gá è lˈòkán. Bɨ̌n bé ámû jàá tó twɨ̀rà é lˈèpíhè ó, mpà bɨ̌n bé á bè-bè ó, lé èlwîmlà è Zyɛ̌m, bɨ̌n l'àgʉ́à!
saine doctrine mpaŋ sikʉlʉ bɨna lé ejwɨʼ ga ɛ lct. saine doctrine
saine, personne njɨh [njɨ̂h] n. personne saine et forte; personne vigoureuse id. mɨnjɨh e mɨnjɨh id. njɨh mʉr
sains, tous mɨnjɨh e mɨnjɨh [mɨ̀njɨ̂h è mɨ̀njɨ̂h] ( njɨh) lct. tous forts; tous sains
saint saŋ mʉr [sáŋ mʉ̂r] ( saŋ3, mʉr) lct. saint; saŋ₃ [sáŋ] n. saint bɨ̌n bé ó mpʉ̌ sáŋ ndǔ éséhè mé á bɛ̂l njʉ̂m ngwár ɨ́. id. saŋ mʉr
saint, être ebe e l'ekɛn [èbè è l'èkɛ̂n] ( ekɛn1, ebe1) lct. être saint (Odia/nkana/Mbɛr/gumo/ecwɨʼ/epɛn) mo Zyɛm, (mbo/die) mo Zyɛm; ebe ti ( ebe1, ti) lct. chose qui est sainte/sanctifiée/sacrée Lʉa ga sebe ɨ Sion. Tuna ga lé ecwɨʼ lam ndɨ ti ɨ. (motie/mɨtiila/mompene), ndwia momuʼ, Sisim mo) Zyɛm, Yesʉs, Messie, si, Mʉr mo Zyɛm, Mbɛr-Zyɛm, motwina, mulo, ebò e cyen
saisir efuʼo₂ [èfúʼò] inf. saisir id. efuʼo nye etam é twii; emɛr [èmɛ̂r] inf. saisir id. emɛr leme id. mpur ze mɛr nye
saisir au cou esyɛʼ₁ [èsyɛ̂ʼ] inf. saisir au cou Nó ó nyé á zè mɛ̂r nyè, zě syɛ̂ʼ nyé ètám é twíí. Il le saisit et le serrait à la gorge
saisir d'une griffe mortelle au cou efuʼo nye etam é twii [èfúʼò nyé ètàm é twíí] ( efuʼo2, etam2, twii2) lct. saisir d'une griffe mortelle au cou Nyi fuʼo me etam é twii.
saisir facilement kpɔm [kpɔ̂m] id. saisir facilement
saisir, fait de mɛra [mɛ́rá] n. fait de saisir
saison epʉla [èpʉ́là] ( jɔʼ) n. saison; occasion Tìtímà yàá, yé á bè tììlá é lˈèbʉ́m làá ó, ɨ́ myǎ épʉ́là lé éjyóò. Nyè á bé àdwè bá mʉ̀r èpʉ́là lé ètíʼè ébɛ̀hɛ̀ è Mpáh Zyɛ̌m lé ènkɛ́ɛ̀ yʉ́ʉ́ sɔ́ʼɔ̌. id. ebe e l'epʉla id. edwe nye epʉla id. epʉla le ede id. epʉla le ejyoo; swɨɨ₂ [swɨ̀ɨ̀] n. saison
saison chaude dwehe₂ [dwéhé] n. saison chaude
saison froide kolo [kóló] n. saison froide
saison pour récolter des arbres fruitières nkono₁ [nkónò] n. saison pour récolter des arbres fruitières É jɔ̌ʼ nkónò, yé á bè, yé mû kúnókúnò ě, A l'approche des vendanges
salamandre nkom₂ [nkòm] n. salamandre
salé, être ejómo [èjómò] inf. être salé
sale, qui est toujours anya-mobomo [ányâ-mòbòmò] n. qui est toujours sale
saleté bɨlœʼ [bɨ̀lœ̌ʼ] n. saleté; mobomo [mòbòmò] n. saleté; mpir [mpìr] n. saleté Èbě bé àbè lé ètáàrě jwɨ̀ɨ̀ móbô lé èpɛ̀ʼ mpîr é jɔ̀ʼ bé lé èjɨ̌ dè ě. id. syɛɛla lé edulo mpir é nyʉl ɨ
saleté dans l'eau ebwɨh [èbwɨ̌h] n. saleté dans l'eau
salinité mojomo [mòjómò] n. salinité Sâ gwár, ɨ́ ékpà bé sí dîmlè zâm wé wá, bé ókǎ búlǎ dwè lé mòjómò mé è yě? Mais si le sel devient fade avec quoi le salera-t-on?
salir elœʼ [èlœ̀ʼ] inf. salir id. elœʼ nyʉl é zi bɨduo
salive mocyeele [mòcyéèlé] n. salive id. emine mocyeele id. esyɛɛ be mocyeele
saluer réciproquement eswɨhla [èswɨ̀hlà] inf. saluer réciproquement Swɨ̀hlá gá mbɨ̌mbɨ̀á páʼrá wín
salutations mobara [mòbárá] n. salutations; moswɨhlɨ [mòswɨ̀hlɨ̀] n. salutations
samedi saade [sáàdê] n. samedi
sanctuaire odia mo Zyɛm lct. sanctuaire
sandales silpah [sîlpàh] n. sandales Bé tôʼ njɨ̀ è lˈòsîlpàh é mòkʉ̌. id. silpah mɨkol
sang motié [mòtìé] n. sang id. bʉr o bɨpuno le motié id. nyʉl motié; ncɨa [ncɨ́ǎ] n. sang
sanhédrin Bʉm Nɨnɨ lct. sanhédrin
sans affection ebe e cere é leme [èbè è cérè é lémè] ( ebe1, cere, leme1) lct. sans affection
sans ambages kpɨbɨbɨ [kpɨ̀bɨ́bɨ́] id. sans ambages Èbè nó, sá bɨ́n bé ólɛ́ɛ̀là é lˈèdúrʉ́ ɨ́, yé ópâm kʉ̌l é kpɨ̀bɨ́bɨ́.
sans doute diŋa ó lct. sans doute
sans facilité à s'endormir zɨzɨʼ [zɨzɨʼ] id. sans facilité à s'endormir
sans frein egba monyʉl mɔɔ modile ( egba, nyʉl, modile) lct. sans frein Bé agba monyʉl mɔɔ modile.
sans hypocrisie ndɨ abe mbaʼra e kʉʉŋʉ ɨ lct. sans hypocrisie
sans importance apyɛbpyɛb [ápyɛ̀bpyɛ̀b] n. sans importance Èbě bwá ó mɨ́túú mɨ́ ápyɛ̀bpyɛ̀b bɨ́h lé èbèè é bánánâʼ ɛ̌, myé lé èlàǎ mpʉ̌ ngúl mpáá.