Parcourir le français


r


rabbi rabbi n. rabbi
rabougrir etwii [ètwìì] inf. retarder; rabougrir egwɨe.
rabrouer avec sévérité ecyel be mpene le egʉa kʉ boʼlo [ècyêl bé mpéné lè ègʉ́à kʉ́ bòʼlò] lct. faire de sévères recommandations; rabrouer avec sévérité
raccourcir etuŋlo [ètùŋlò] inf. raccourcir
race kul₂ [kûl] n. tribu; race id. bɨkul e bɨloo id. bɨkul e bɨloo e baaloo id. kul bʉr id. mʉr bɨkul id. tamamʉr é kul oYʉden
race pur mpɛh [mpɛ́h] n. race pur id. mpɛh mʉr kwar id. mpɛh Yʉden
races baaloo [bàálòò] n. peuples très éloignés, jamais rencontrés id. bɨkul e bɨloo e baaloo
racheter ekʉr [èkʉ̀r] inf. racheter; payer pour enlever un objet laissé en gage; fa [fá ~fà] id. indemne; racheter Bé ósɔ̀bà é fà.
racheter les gens edwih bʉr é mpila ebebe lɔɔ é pololo ( mʉr, mpila, ebebe1, pololo, lɔɔ2, edwih) lct. rédemption; racheter les gens; sauver de leurs péchés
racine kaale [kààlé] n. racine
racines déterrées momuno [mòmùnò] n. racines déterrées
racines très petites et vulnérable foŋ₁ [fòŋ] n. racines très petites et vulnérable àbè è mɨ̀kààlé mɨ̀mpâ, njɨ̀ mɨ̀fòŋ.
racler egwaŋle [ègwâŋlè] inf. racler
raconte! (après nkpapile) nkuba [nkùbà] v. raconte! (après nkpapile)
raconter ekɛn₂ [èkɛ̀n] inf. raconter
raide nyeme [nyémè] n. raide dine nyeme doigt raide
raisin rezɛŋ [rèzɛ̂ŋ] n. raisin id. mpumo rezɛŋ
raisins mpumo rezɛŋ [mpùmó rèzɛ̂ŋ] ( bumo, rezɛŋ) lct. raisins
raison mokebe [mòkèbè] n. raison Èbè mókǎn mô ó Zyɛ̌m ódwè gó mòkèbè nkʉ̂ mòbě é. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. id. ebi mokebe id. edwe mokebe; nkam [nkàm] n. raison
rajeunir, se edwanba [èdwânbà] inf. se rajeunir
ramasser etœʼ₁ [ètœ̂ʼ] inf. ramasser
ramasser avec peine un peu ici et là etʉʼla [ètʉ̂ʼlà] inf. ramasser avec peine un peu ici et là; glaner
ramener ebula e ( ebula1, e1) lct. revenir avec; ramener Wáǎ mbi bɨ́h bé á ngbáa gʉ́a ó, nye óbɛ̌m lɛ́ɛ ó, bɨ̌h búla e mɨ́ɔ̌ wíh ɨ́?
ramer eduʼo [èdúʼò] inf. ramer id. nduʼ titima
rameur nduʼ byɛl ( nduʼ1, byɛl) lct. rameur; matelot; marin
rampe, ce qui njaŋla [njàŋlà] n. ce qui rampe
ramper ejaŋla [èjàŋlà] inf. ramper
ramper avec les fesses etiŋle [ètîŋlè] inf. ramper avec les fesses
rapidement, faire ekpahbe ₂ [èkpâhbè] inf. faire vite; faire rapidement
rappeler ejɨm bɨn bɨtoŋla lct. rappeler
rapport à, par é nko paʼ [é nkǒ páʼ] ( paʼ1, nko) lct. par rapport à
rapports fuax bɨbuʼa [bɨ̀búʼà] n. rapports fuax; accusations fausses
rapports sexuels, avoir les esyɛŋa duo e [dùó] ( esyɛŋa, duo1, e1, ) lct. avoir les rapports sexuels èsyɛ̀ŋǎ dùó avoir les relations sexuelles
rapports sexuels,avoir les etiʼe e [ètìʼè è] ( etiʼe1, e1) lct. coucher avec; avoir les rapports sexuels Me mu ó lé egwɨm etiʼe e nye. Je veux déjà avoir les relations sexuelles avec elle.
raser la tête ecwɨɨ₂ [ècwɨ̀ɨ̀] inf. raser la tête
rassasié ncyɛɛmɨ [ncyɛ́ɛ́mɨ̀] id. rassasié
rassasié, état d'être díle [dílé] n. état d'être rassasié
rassasié, être edíle [èdílè] inf. être rassasié id. edíle tiʼ si nwa
rassasier un peu, se ebuulo ba leme [èbúùlò bá lémè] ( ebuulo, leme1) lct. se rassasier un peu
rassembler efwal [èfwâl] inf. rassembler; esyɛŋ [èsyɛ̀ŋ] inf. rassembler; se réunir; amasser
rassembler, se esyɛŋa [èsyɛ̀ŋà] inf. se rassembler id. esyɛŋa duo e id. esyɛŋa lé enʉa nkɔb é id. esyɛŋa mobo e id. esyɛŋa sama e id. esyɛŋa zi e
rassembleur ngohla [ngôhlà] n. rassembleur
rassurer, se etʉm nyʉl [ètʉ̂m nyʉ̂l] ( etʉm2, nyʉl) lct. être encouragé; prendre courage; se rassurer Tʉm ga monyʉl.
rat dos rayé mpen [mpén] n. rat dos rayé Hybomys univittatus univittatus
rat palmiste ntaa [ntàà] n. rat palmiste Cricetomys emini ou Cryptomys
ratatiner elire₂ [èlírè] inf. ratatiner; devenir rabougris Mɨ̀ndwínʉ́ zě kâʼ mɨ́páhá mómpèʼ myàá, myé ntɔ̂ʼ lírè, àkǎ gúmò mpúmó.
ratel bʉʉ₂ [bʉ̀ʉ́] n. hyène; ratel Mellivora capensis
rater edwɛha [èdwɛ̀hà] inf. rater; egwìh₂ [ègwìh] inf. être fautif; rater; louper id. egwìh e mʉr id. egwìh e mʉr; epamla [èpàmlà] inf. rater Nkœœ, nyi pamla me. Mɨ pamla nkœœ. La panthère s'est chappé de moi. (2nd est préféré.) etwɨn; efib.; etwɨn [ètwɨ̀n] inf. rater epamla.
rattaché à une personne mpoʼo [mpóʼò] n. ceux qui sont rattaché à une personne (par sang et par affinité) Nyè zě tììlè nyé ètìé ó, bʉ̀r ò mpóʼò wé bɨ́bɛ̂h, bé sáŋɔ̀ mpʉ́n. Mpoʼo Abraham nyiwɛh, nye ójoʼo mɨlɔb mo Zyɛm. Tous ceux qui appartiennent à Abraham entendront la Parole de Dieu. No ó «mpoʼo», nye ó bʉr bɨbɛh ndɨ mbyɛla e motie mompwar, nkʉ ndɨ sɔŋ ngwar ɨ, sa gwar ɨ, onyɔŋ o gbal ɨ. id. bɨsa bɨ mpoʼo id. bʉr o mpoʼo Erod id. mʉr mpoʼo id. tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh id. Zyɛm mpoʼo Ɨzraɛl
ravager edimle [èdímlè] inf. tuer; dévaster; ravager id. edimle nkul é monyʉl