Parcourir le français


p


pirogue byɛl [byɛ̂l] n. pirogue id. akum byɛl id. nduʼ byɛl id. ntwaŋ byɛl
pirogues mɛl [mɛ́l] n. pirogues
pistaches nkwan₃ [nkwǎn] n. pistaches
piste syeh [syéh] n. piste Nó ó yé á jàlà ó, Yésʉ̀s táàrà bè lwɨ́ŋlá, dùhò é mɨ̀túú nyé á sìà è myé é, ó nyè nkʉ̂ʼ bʉ̂ bé syéh zɨ́ tìʼ. id. mɨsyeh mɨ eniŋlɨ
piste alignée entre deux champs egʉa₁ [ègʉ̀à] n. piste alignée entre deux champs Yé ó bwàʼbwàʼ égʉ̀à páʼrá bɨ̀pèmé, gúmó bʉ̂r lé ècwɨ̀ɨ̀.
pitié njwɨʼa-nkoo [njwɨ́ʼá-nkóó] n. miséricorde; pitié id. abe e njwɨʼa-nkoo id. ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo; nkoo₁ [nkòó] n. pitié id. egba nyʉl go é nkoo é l'efu lɔɔ id. ejwɨʼ nye mʉr tɨʼ nkoo id. ekpaa nkoo id. ekpaa nkoo e
pitié associé à sympathie nkʉnkoo [nkʉ̀nkòò] n. pitié associé à sympathie Filɨ ga bɨdiledile mɨmbeʼ min mimyɛh é koo mo Yesʉs, ebe, nye ejoʼo bɨn nkʉnkoo. id. ejoʼo nkʉnkoo
pitié, sans abe e njwɨʼa-nkoo [àbè è njwɨ́ʼá-nkóó] ( njwɨʼa-nkoo, ebe1) lct. sans pitié
pl. impér./subj. ga [gá gà] pro. pl. impér./subj. Deʼ ga sa yiyɛh be le ebɛma e patele e, abe e tia e mɨleme min! id. bɨna ga id. bɨna ga ome id. ga bina id. ga bɨna id. ga lɨna id. ga mina id. ga mɨna id. ga wina id. ga yina
place dia₁ [dìà] n. place; poste id. dia jwɨh id. dia modweʼe id. dia nkehe id. dia olʉa id. dia osyɛl o mosa id. dia otî dia pili id. dia taʼa id. dɨa mɨmir mɨ eleme id. zyee lé efuo bɨdia; ebɨm₁ [èbɨ̌m] n. place id. ebɨm e bɨjʉʉ id. ebɨm e byeme id. ebɨm e dɔm id. ebɨm e makir id. ebɨm e nkana
place centrale ebɨm e nkana [èbɨ̀m é nkànà] ( ebɨm1, nkana) lct. place centrale
place de jugement dia tiʼa mɨlɔb lct. place de jugement
place de premier-né dia modweʼe [dìà módwéʼè] ( dia1, modweʼe ) lct. place de premier-né
place pour concértation ebɨm e byeme ( ebɨm1, byeme) lct. place dans la forêt où l'on prépare la conduite d'une chasse
place publique ebɨm e nkana [èbɨ̀m é nkànà] ( ebɨm1, nkana) lct. place publique d'une ville où l'on peux prendre les décisions politique
placenta sʉ₂ [sʉ̀] n. placenta id. enya sʉ
placer ecyel [ècyêl] inf. mettre en place; établir; placer id. cyela ebʉʼ id. cyela mɨtuno id. ecyel be mpene id. ecyel é cye mwan mo Zyɛm id. ecyel jwɨ̀ʼa ye cyecye id. ecyel mpʉn paʼra
placeur cyela₃ [cyélà] n. placeur; organisateur
plage ebʉm e maŋ ( ebʉm1, maŋ) lct. plage
plaie pɨɨ [pɨ́ɨ́] n. plaie
plaindre d'une personne, se etɛbra [ètɛ̂brà] inf. se plaindre d'une personne sá bé ndɨ́ etɛ̂bra é l'efú lâm ɨ̌ ce dont ils se plaignent à mon sujet
plaine balabala si [bàlàbàlà sí] ( si1, balabala) lct. plaine
plaintes pura [pùrá] n. plaintes; charges Wáǎ mbǐ pùrá bʉ̂r bâʼ lé èpùr gó wî? De quoi témoignent-ils contre toi?
planche ebɔm [èbɔ́m] n. planche Nyè è bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó, bé dúʼà, lé èmɛ̂r móbɔ́m
plantain kwan₂ [kwàn] n. plantain
plantain, esp. de (pl.) mœh₂ [mœ̂h] n. esp. de plantain (pl.) dœh.
plante aquatique abɛhtie [ábɛ̌htìè] n. plante aquatique
plante du pied ebò [èbò] n. plante du pied id. e l'ebò e id. ebò e cyen id. edu mobò me id. ekœʼ ebò e cyen
plante épineuse mɨndwinʉ₁ [mɨ̀ndwínʉ́] n. plante épineuse
plante pour assaisonner la viande atuŋɔ-mbɛh [àtùŋɔ̌-mbɛ̀h] n. plante pour assaisonner la viande; condéments; épices
plante qu'on prépare pour exciter l'appetit, esp. de petite eguo₂ [ègúó] n. esp. de petite plante qu'on prépare pour exciter l'appetit
planter ebè [èbè] inf. planter mpœʼ.
planteur mbèl [mbèl] n. planteur id. mbèl mompœʼ
plaque bah₂ [báh] n. plaque; plaquette; solide, non granulée; masse id. bah ekoʼ id. bah jobo id. bah wʉnʉ id. é bah ekoʼ tʉŋlʉ
plâque dur sur un pied d'un animal aux sabots gono [gónó] n. plâque dur sur un pied d'un animal aux sabots; croûte d'une plaie qui est en voie au guérison
plaquette bah₂ [báh] n. plaque; plaquette; solide, non granulée; masse id. bah ekoʼ id. bah jobo id. bah wʉnʉ id. é bah ekoʼ tʉŋlʉ
plastique nilɔŋ n. plastique
plat balabala [bàlàbàlà] n. plat id. balabala si; bar-bar [bàr-bàr] id. plat; ebar₂ [èbàr] n. plat; fua [fúá] n. plat; seŋ [sèŋ] n. plat
plat de légumes nteʼe [ntèʼè] n. plat de légumes É lɔ̌b módè, nwâʼ mʉ̂r, nyè lé èbûʼlà ó, nyè óbɛ̌m dě sá édè yíyɛ̂h, àcyàm mómpéné mó Zyɛ̌m, dùhò tɨ̀. Núú mʉ̂r, wàá ndɨ́ àgʉ́ǎ bè è búʼó é, kʉ́ dè-dě njɨ̀ ntèʼè. Tel croit pouvoir manger de tout; tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.
plat de nourriture nka₁ [nkà] n. plat de nourriture
plat en bois pour écraser la nourriture boʼlo [bóʼló] n. plat en bois pour écraser la nourriture
plat ou en faible pente pyah [pyǎh] id. plat ou en faible pente
plate-forme jahla [jàhlà] n. plate-forme id. jahla bii mo Zyɛm
plein lurʉdʉ [lúrʉ́dʉ́] id. plein Mbɛ̌r zɔ́ɔ̀ èbâ zě lôŋlò è lˈòjyóò é lúrʉ́dʉ́.; tɨŋ [tɨ́ŋ] id. plein Bé zě lôŋlò myé é tɨ́ŋ tɨ́ŋ.
plein d'écorchures (blessures) gʉra-gʉra [gʉ́rá-gʉ́rá] id. plein d'écorchures (blessures)
pleine conviction ocɨcyel o mɨpɛhla ( ocɨcyel, pɛhla) lct. pleine conviction
pleine lune momuna [mòmùnà] n. pleine lune Jɔʼ alomo pyal é momuna ɛ, bwɔɔncyom, bé ebwal kuna ndwe e l'esa bɨkɨkɛna.
pleinement tur [túr] id. pleinement Ɨ́ bɨ́ná sí bôblɔ̀ gà, é bôblɔ̀, bôblɔ̀, àdùmà nɛ́ʼɛ̀, mbɛ́là, wé ólôŋlò mɨ́lémè gá míná é túr. Et la fidélité éprouvée lʼespérance.
pleur edwe₁ [èdwê] n. pleur comp. Anʉm-edwe id. ebʉ modwe id. etʉl e l'edwe
pleurant avec les larmes puba-puba [pùbà-pùbà] id. pleurant avec les larmes myɛ́ɛ̀lé é mîh é pùbà-pùbà