Parcourir le français


p


persécuter eporo [èpórò] inf. persécuter un enfant délaissé; etíile [ètíìlè] inf. persécuter; etira bɨn siʼe é bene pihe [ètìrà bɨ́n sìʼè é béné píhè] ( bene) lct. persécuter; etira₂ [ètìrà] inf. persécuter
persécution ndwii [ndwíí] n. persécution Mòcyɛ̀ʼ mò mpóm, mé ó è bɨ̌n é jɔ̀ʼ bé ólwɨ́wɨ̀ bɨ́n, dû bɨ́n è bébèbébě ndwíí, Heureux serez-vous, lorsquʼon vous insultera, quʼon vous persécutera; pʉr [pʉ̂r] n. oppression; persécution Bɨh bɨ juʼ e pʉr yɔɔ.; tíila [tíílá] n. persécution; vice
persévérance tire₂ [tíré] n. persévérance Lɔ̌b wé, wé mû ó lé èbʉ̂ mé lʉ̂, èbě nyè é bùò tíré.
personne mʉr [mʉ̀r] n. personne bʉr. id. ambɛha mʉr id. baanteʼenteʼe o bʉr id. bé bʉr o tɨ id. bɨbla mʉr id. bɨna bʉr o tɨ id. bʉr o bɨpuno le motié id. bʉr o mpoʼo Erod id. bʉr o ndɨ id. cɨcyel mʉr id. ebuʼo mʉr lɔb id. ecen mʉr é motɨʼla id. ecyɛb mʉr é leme id. edwih bʉr é mpila ebebe lɔɔ é pololo id. ejwɨɨ e bʉr id. ekœʼ e mʉr é l'ocɨcyel id. elumo bʉr mokoʼ id. emɛl e bʉr id. enaʼ mʉr mobo é nyʉl id. eniŋle mʉr ɨ modwii id. enkam bʉr mɨlʉ id. esa mʉr id. esama e bʉr id. etaa mpɨŋ bʉr id. kul bʉr id. lɨl mʉr id. lʉ mʉr id. ma dœh e bʉr id. mbɛr bʉr id. mɨɔ mʉr id. mpɛh mʉr kwar id. mpoŋ bʉr id. mʉr a baagʉa lɔb ɨ id. mʉr bɨkul id. mʉr bɨzima id. mʉr dɔm id. mʉr Ebrœ id. mʉr Egipten id. mʉr epihe id. mʉr eveh id. mʉr fih mʉr kɛ̀l id. mʉr Filistia id. mʉr jwɨɨ id. mʉr Kadmon id. mʉr Kalde id. mʉr Ken id. mʉr Keniz id. mʉr kpɛl id. mʉr lal id. mʉr lé eze é mɨngol ɨ id. mʉr mɨmbʉʼ id. mʉr mo Zyɛm id. mʉr mo Zyɛm ndɨ ti ɨ id. mʉr Moab id. mʉr mojwɨ̀ʼa id. mʉr mpoʼo id. mʉr mpoŋ bʉr id. mʉr ndɨ elʉo bumo e id. mʉr nduo we id. mʉr ngwar ngwar id. mʉr nkana Sion id. mʉr nkɔm id. mʉr nwan id. mʉr nyoonkan id. mʉr óbi bɨliʼ mo sɔŋ ɨ id. mʉr ocyecye id. mʉr sama cyen id. mʉr tuʼ id. myazyɛh mʉr id. njɨh mʉr id. njoma bʉr id. ntuntuma bʉr id. nwaŋ mʉr id. pɛha mʉr id. saŋ mʉr id. zɨze mʉr; nuu mʉr lct. personne
personne à voix forte kʉkʉ [kʉ́kʉ́] n. personne à voix forte oYʉden, bé a lɛɛ-lɛɛ okʉkʉ ó: «Aleluyah!» id. elɛɛ okʉkʉ
personne adulte njah mʉr lct. personne adulte
personne arrogante molɛɛ-nyʉl [mólɛ́ɛ̀-nyʉ̂l] n. personne arrogante Bɨ̌n bé lé èdîhbè mólɛ́ɛ̀-nyʉ̂l, lè mʉ̀r lé èŋmɛ̂h bɨ́n mòmpɛ̂h ɛ̌. qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage!
personne assisté fuʼa₁ [fúʼá] n. personne assisté
personne aux cheveux blanches ampi-lʉ [ámpî-lʉ̂] n. personne aux cheveux blanches
personne caractérisé par le mal akum ebebe [ákûm èbébè] ( akum, ebebe1) lct. personne caractérisé par le mal
personne corrompu ozyɛhozyɛh o mʉr [òzyɛ̀hòzyɛ̀h ò mʉ̂r] lct. personne corrompu id. ocɨcyel e l'ozyɛhozyɛh o bʉr
personne des autres ethnies mʉr bɨkul [mʉ̀r bɨ̀kûl] ( mʉr, kul2) lct. personne des autres ethnies
personne désobéissante ajoʼo-motɨɨ [àjóʼò-mótɨ́ɨ́] n. personne désobéissante
personne du clan de mʉr eveh [ mʉ̀r èvèh] ( mʉr, eveh) lct. personne du clan de bʉr o b'eveh mo Levi
personne égoïste adwɛna-dwɛna [àdwɛ́nà-dwɛ́nà] n. personne égoïste
personne ignorante miʼ [mîʼ] n. personne ignorante Gʉ́á kʉ́ cɛ̀rà è bʉ̀r ò ndɨ́ èpérè mótwíí mpʉ̀ bɨ́gʉ̌ lè mɨ̀mîʼ
personne influente lʉ mʉr [lʉ́ mʉ̂r] ( , mʉr) lct. personne influente; njwɨ̂ʼ mʉr [njwɨ̂ʼ mʉ̂r] lct. personne influente
personne intelligente pɨʼpɨʼ [pɨ̀ʼpɨ́ʼ] n. personne intelligente
personne invalide zyoo₂ [zyòó] n. une personne invalide à la suite d'une maladie
personne libre myazyɛh mʉr ( pili) ( myazyɛh, mʉr) lct. personne libre
personne morte ndwè [dwè] n. personne morte Ndwè ntɔ̂ʼ mʉ̀à sí, dǐ ndîndǐl, zě táàrè lé èlwìb. Et le mort s'est assis et s'est mis à parler. id. edwih nye é l'odwè id. entɛŋ bɨlwib odwè ndɨ elɛɛ nye e id. kwar odwè id. mɨkubla le odwè
personne ou une autre, une kɛ̀l sî kɛ̀l kɛ̀l [kɛ̀l sî kɛ̀l kɛ̀l] ( kɛ̀l, ) lct. une personne ou une autre; mʉr fih mʉr kɛ̀l [mʉ̀r fîh mʉ̀r kɛ̀l] ( mʉr, fih, kɛ̀l) lct. une personne ou une autre
personne parasite, une pʉpoʼlʉ [pʉ́póʼlʉ́] n. une personne parasite
personne qui épouse une femme mbœm [mbœ̂m] n. personne qui épouse une femme
personne vouée à l'échec ndwentuʼ [ndwèntùʼ] n. personne vouée à l'échec
perte de connaissance mpal₁ [mpâl] n. perte de connaissance Bʉ̀r, bé óbǔl swɨ̀ɨ̀ ékɛ̂n é mònyʉ̂l, ntɔ̂ʼ pùrò mpâl lé ètòŋlǒ sá yé óbè, yé mû lé èzě syɛ́ɛ̀ é sí nwâʼ ɛ̌.
pervier akpaaŋa [ákpáàŋá] n. pervier
pesant diledile [dìlèdìlè] n. lourd; pesant Ntáʼ gá mé yé, bʉ̀r bɨ́bɛ̂h mû sí cyɛ̀ʼ lé ènkɛ́ɛ̀ bɨ́dìlèdìlè mɨ́mbèʼ ě. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés
petit ma₃ [] n. petit id. bwa bɨbuho id. bwa molu id. bwa o bʉrʉm id. ma cyee id. ma dœh e bʉr id. ma esehe id. ma kɛl id. ma kɛlam id. ma kɛlo id. ma kɨla id. ma lɨ id. ma mpye id. ma mʉma id. ma mʉrʉm id. ma myɛl ntœme id. ma njyɛl id. ma nta id. ma ntœme id. ma ntʉm id. ma soho id. ma tab id. ma tíʼ mancyom id. manul; mwa [mwâ] n. enfant; petit bwa. id. mwa mɨlʉmlʉ; titia [tîtíâ] n. petit Mpʉ̀ gó á gʉ́à èbì bɨ̀sá ndɨ́ tîtíâ ɛ̌, mɨ́ cyêl gó njwɨ́wɨ̀ bɨ̀nkànà èwʉ̂m.
petit (c.1,1a,3,7) tia₃ [tíá] adj. petit (c.1,1a,3,7)
petit (c.11) otia [ótíá] adj. petit (c.11)
petit (c.5) etia₂ [ètíá] adj. petit (c.5)
petit cabri ma kɨla [mâ kɨ́lá] ( ma3, kɨla) lct. petit cabri; ma tab [mâ tàb] ( ma3, tab2) lct. petit cabri
petit déjeuner cyam-ekaʼ [cyàm-ékàʼ] n. petit déjeuner Yésʉ̀s lé èsâ ómpʉ́n támbɛ̀l cyàm-ékàʼ
petit enfant ma cyee [mâ cyéé] ( ma3, cyee) lct. petit enfant
petit poisson lwal [lwàl] n. petit poisson
petit, être etwaʼbe [ètwâʼbè] Inf.état être petit
petit, le atitia [átítíà] n. le petit
petite claie rectangulaire zyeŋle [zyèŋlè] n. petite claie rectangulaire
petite claie ronde tiŋlɨ [tìŋlɨ̀] n. petite claie ronde
petite habit pour la danse twiʼa [twìʼà] n. petite habit pour la danse
petite souche coupée à l'angle pehe [péhé] n. petite souche coupée à l'angle gwɔ̀ɔ̀ yɛ́ɛ̀ àpǎ pɛ̌ʼ péhé ndɨ́ é làá ló díh ɨ́?
petit-enfant nta [ntà] n. petit-enfant id. ma nta
petit-enfant (3rd Gen) ma nta [mâ ntà] ( ma3, nta) lct. petit-enfant (3rd Gen) Kin: sɔŋ mpam.
petit-enfant du petit-enfant (5th Gen) mpiboo [mpìbóó] n. petit-enfant du petit-enfant (5th Gen) Ènɔ̂k á bè ó mpìbóó mó Ádàm.
petites bwa [bwá] n. petits; petites mwa.
petit-petit-enfant (4ème Génération) ntanta [ntàntà] n. petit-petit-enfant (4ème Génération)
petits bwa [bwá] n. petits; petites mwa.
petits (c.10) tia₃ [tíá] adj. petits (c.10)
petits (c.2,2a) otia [ótíá] adj. petits (c.2,2a)