Parcourir le français


p


parent adoptif mbœʼa [mbœ̀ʼà] n. parent adoptif; gardien
parenté ebyɛl₄ [èbyɛ̂l] n. parenté id. entaa mobyɛl; mbyɛl₂ [mbyɛ̂l] n. parenté; parent
paresse epɨh [èpɨ̂h] n. paresse; ontwii [òntwìì] n. paresse Bɨ̌h bé àkpɛ̀l ó, bɨ̌n sâʼ òntwìì.
paresseux ntwii₁ [ntwìì] n. paresseux Bé ó bɨ̀sá bɨ́ntwìì ---Nó yàá ó mé á pyâl bɨ́n yé mpʉ̌ ntwìì, lwɨ́ŋlá è bʉ́á lè mòsâʼ ɛ̌..; pwɨpwɨh [pwɨ́pwɨ̂h] n. paresseux Gò sá bɨ̂blǎ pwɨ́pwɨ̂h syɛ̂l mòsâ yì! Gò á bè ó sí gʉ́à ó, mè ó é bǔl nàrà. Mé èkpɛ̌l dè ó, mɨ̀syè mɨ̀ngœ́á.
parfait, être homme ebe e pɨʼ otamabʉr [èbè è pɨ̀ʼ òtámábʉ̀r] ( ebe1, pɨʼ, tamamʉr) lct. être homme parfait
parfum labina [làbínà] n. parfum
pari ko₂ [] n. pari id. ede ko
parier ede ko [èdě kò] ( ede, ko2) lct. parier
parler ecɨ₂ [ècɨ̀] inf. parler id. mpʉ sa cɨŋɔ ó; elwib [èlwìb] inf. parler; juger ph. v. elwib e id. elwib lé eyɨm twii id. lɔb we lé elwibɔ ɛ; lwib [lwǐb] n. parler id. baambɛhambɛha o bɨlwib id. bɨlwib bɨ fulʉs id. bɨlwib bɨlwib id. entɛŋ bɨlwib odwè ndɨ elɛɛ nye e id. enʉa lwib id. lwib bɨba bɨba id. lwib bɨkʉʉŋʉ id. lwib mokpeʼla id. lwib mopɨʼ id. lwib odim id. nkul lwib id. vula lwib
parler à elwib e [èlwìb è] ( elwib, e1) lct. s'adresser à; parler à Nó yaá ó nyé á jwɨr Yahwêh, waá á lwib e nye ě, díe ó: «Zyɛ̌m, mʉr ndɨ́ ebee mé é.»
parler abusivement contre un supérieur ejahle [èjàhlè] inf. aborder sans crainte; mépriser; parler abusivement contre un supérieur
parler de elab [èlàb] inf. parler de
parler fort eyɨm twii [èyɨ̂m twíí] ( eyɨm, twii2) lct. serrer la voix; parler fort id. elwib lé eyɨm twii
parler sans précision ecab [ècâb] inf. parler sans précision
parler sévèrement elɨl twii [èlɨ̀l twíí] ( elɨl, twii2) lct. parler sévèrement
parole lɔb [lɔ̌b] n. parole; sujet; affaire; différend Kʉ e si, byé ólaa; mɨlɔb myam myɛɛ, myé ódi njʉmdia e njʉmdia. id. dobo le etiʼ e mɨlɔb id. é lɔb id. é wáa lɔb id. ebe e lɔb id. ebuʼo mʉr lɔb id. egʉa lɔb id. egʉa lɔb ngwar é bɨsa bɨn lé epur nye e tɨʼ ɨ id. ekomlo lɔb id. esaa go mɨlɔb id. esyɛhle lɔb id. etiʼe lɔb id. etiʼe lɔb e nkar ngwar id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. lʉ lɔb id. mʉr a baagʉa lɔb ɨ id. ngwiha mɨlɔb mo Zyɛm id. ngwiha mɨlɔb mʉma id. taʼa mɨlɔb mɨ Kalara Zyɛm id. tiʼ mɨlɔb id. tiʼa mɨlɔb id. tiʼà mɨlɔb
parole à proferer, sans leb [lèb] id. sans parole à proferer; Zê ètìʼ mʉ̂r, zê èjʉ̂ mʉ̂r, lé lé èkàmlè yě?» Bɨ́bɛ̂h kʉ́ twè é lèb. id. etwe é leb
parole plein de contradictions ocyabcyab [òcyábcyàb] n. parole plein de contradictions
paroles choquantes bɨlwib bɨ fulʉs [bɨ̀lwǐb bɨ́ fùlʉ̂s] ( lwib, fulʉs) lct. paroles choquantes
paroles flatteuses ekʉa mʉr é zi moseʼla ( ekʉa2) lct. paroles flatteuses
paroles rusées lwib mopɨʼ [lwǐb mópɨ̀ʼ] ( pɨʼ, lwib) lct. paroles rusées
paroles seulement lɛba [bɨ̀lɛ̀bá] n. paroles seulement; conversations; discussions; dialogues Èbě bɨ̀syɛ́ɛ́lá bɨ́ Jwɨ̀ʼà mó Zyɛ̌m, byé àdû bɨ́lɛ̀bá. Byé èbǔl dwɛ̂ʼ ó, mbì nkûl mʉ̂r ndɨ́ è nyè ě. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.
part nkɔb₂ [nkɔ̀b] n. part; portion; partage id. ebi nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. edwe nye nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. efib nkɔb tiʼ njʉmdia id. egba é nkɔb id. enʉa nkɔb é id. nkɔb ngwar é monkɔb moba id. nkɔb ngwar é monkɔb molɛl id. nkɔb ngwar é monkɔb monâ; tila₂ [tìlá] n. part d'un animal donnée à un autre par devoir
partage nkɔb₂ [nkɔ̀b] n. part; portion; partage id. ebi nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. edwe nye nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. efib nkɔb tiʼ njʉmdia id. egba é nkɔb id. enʉa nkɔb é id. nkɔb ngwar é monkɔb moba id. nkɔb ngwar é monkɔb molɛl id. nkɔb ngwar é monkɔb monâ
partager ekab [èkàb] inf. partager id. ekab be bɨntɨʼa
partant eto₅ [ètó] inf.adv. partant id. etaare é to kumo é id. to kœb ó id. to kumo é id. to kumo kuma ó id. to pyal é
partant ensemble hʉʉʉ [hʉ̀ʉ̀ʉ̀] id. partant ensemble
parti de la chasse njɔʼ₂ [njɔ́ʼ] n. parti de la chasse ou de la pêche qui dure plusieurs jours
partialité edwaabe bʉr é lɔb mompom mɔɔ lct. partialité; équitable; hypocrite
participer dans l'utilisation de etœb [ètœ̂b] inf. participer dans l'utilisation de Zê yé ó bwàʼbwǎʼ sɔ́ʼɔ̌ ó, bɨ̌h tœ́bɨ̀ mòbì mɨ́n éè? Est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels?
participer en enʉa nkɔb é [ènʉ̀à nkɔ̂b é] ( enʉa, nkɔb2) lct. participer en id. esyɛŋa lé enʉa nkɔb é
particulier simsim [sìmsìm] ( nguma) n. fixe; certaine; particulier
partie nkɔm₁ [nkɔ̌m] n. partie; division Mʉ̀r nyìwɛ̂h ndɨ́ àbè é nkɔ̌m wǎm ɨ́, nyè ó mè é nkɔ̌m kɔ́m-nkɛ́ɛ́. id. é nkɔm id. ebe é nkɔm nkɔm-nkɛɛ id. ebe nkɔm mpwar id. mpɔʼa monkɔm id. mʉr nkɔm; peh [pêh] n. partie; morceau
partie au bout dolo₁ [dóló] n. partie au bout; devanture id. dolo e nkoʼo id. ecyɛb dolo id. eto dolo lé id. zi dolo
partie d'un animal ekɛɛ₂ [èkɛ̀ɛ́] n. partie d'un animal
partie égales cye₂ [cyé] n. partie égales
partie qui déborde dʉʉ₁ [dʉ́ʉ̀] n. partie qui déborde
parties myal [myál] n. parties; division Nkànà nɨ́nɨ́ yàá, yé ntɔ̂ʼ bwîʼ, zě bʉ̂l mɨ́myál mɨ́lɛ̂l. La grande ville fut divisée en trois parties.
partir enkɛɛ₁ [ènkɛ́ɛ̀] inf. partir id. enkɛɛ nyʉl id. nkɛa nyʉl
partir et ne plus revenir, le fait de moto-moto [mòtô-mòtô] n. le fait de partir et ne plus revenir Gúú mbǐ syém, wé yɛ́ɛ̀ ó tɨ̂: wàá lé ètô è mʉ̀r é lˈèfìè, mòtô mòtô ě.
partir sans destination fixe ekaa [èkáà] inf. partir sans destination fixe id. ekaa mpʉ
partir sans dire au revoir epɔhba [èpɔ̀hbà] inf. partir sans dire au revoir
partir tôt ekuno [èkúnò] inf. partir tôt
partir tout seul ebaa [èbáà] inf. partir tout seul
partir vite elaa e kam [èlàà è kâm] ( elaa, e1, kam) lct. partir vite Sile waá zě laa e kâm
partout (c.7) yɛh [yɛ̂h] adj. partout (c.7)
partout en haut kʉ e kʉ [kʉ́ è kʉ́] lct. partout en haut
pas encore apa [àpǎ] adv. pas encore
pas question kar₂ [kâr] ( eluʼo) interj. même pas
pas, même kar₂ [kâr] ( eluʼo) interj. même pas