Parcourir le français


o


obéir edu₃ [èdû] inf. obéir id. edu mobò me id. edu motie id. edu tiila id. elama fwon lé edu njɨ bɨjyɛʼ id. mbi bɨna lé edu ga motie e; ejoʼo₁ [èjóʼò] inf. obéir id. ajoʼo obyɛl id. ejoʼo bʉa ph. v. ejoʼo bʉa e id. ejoʼo dweh id. ejoʼo dweh modibe ph. v. ejoʼo e id. ejoʼo ebebe id. ejoʼo fwon id. ejoʼo mɨnjwɨʼla id. ejoʼo nkʉnkoo id. ejoʼo za; esa mojoʼo [èsâ mójóʼò] ( esa1, mojoʼo) lct. obéir
obéir aux commandements edu motie [èdû mótìé] ( edu3, etie1) lct. obéir aux commandements; appliquer les commandements
obéissance mojoʼo [mòjóʼò] n. obéissance id. esa mojoʼo
objet à avaler qui donne les forces de sorcellerie ntɔɔ₂ [ntɔ̀ɔ̀] n. objet à avaler qui donne les forces de sorcellerie id. enol bɨntɔɔ
obligation bi₃ [] ( nkara) n. obligation; obligatoire yé àbè bɨ́n bì ó, bɨ̌n sâʼ njɨ nó.; mpila [mpìlà] n. obligation; piège lè èfêr yé é mpìlà mɨ́syém myɔ́ɔ́ é pòlòlò. rédemption/ salut des péchés id. é mpila ó id. eduho é mpila mɨsyem id. edwih bʉr é mpila ebebe lɔɔ é pololo; tina₃ [tíná] n. obligation Àbè é mòyémlá nkʉ̂ tíná, njɨ̀ èbě gwɨ́má mɨ́lémé mín.
obligation, être sous l' ebe é nkara [èbè é nkàrà] ( nkara, ebe1) lct. être obligé; être sous l'obligation
obligé yɨma [yɨ́má] n. obligé Bɨna bé é yɨma ó, bɨna dwèʼ.
obligé, être é mpila ó [é mpìlá ó] ( mpila) lct. être obligé; ebe é nkara [èbè é nkàrà] ( nkara, ebe1) lct. être obligé; être sous l'obligation
obliger enyemle [ènyêmlè] inf. obliger; etine₂ [ètínè] inf. pousser; obliger Yésʉ̀s zě tínè ómpʉ́n bé ó, bé kâblà é byɛ̂l.
obscure antimentime [ántìmèntìmè] n. très obscure wí lìhbà édúrʉ́ nɛ́ʼɛ̀, èdúrʉ́ làá, lé óbè ó, làá lé ántìmèntìmè!
obscurité edurʉ [èdúrʉ́] n. obscurité id. edurʉ lé emara nye id. edurʉ lé esɔa
obsèques efie [èfìè] n. obsèques id. ebi efie id. esa efie id. mobe mo jala e l'efie e id. tiʼ le efie
observation des commandements divines mbi bɨna lé edu ga motie e [mbì bɨ́ná lé èdû gá mòtìé é] ( etie1, edu3) lct. observation des commandements divines
observer un commandement edu tiila ( edu3, tiila) lct. observer un commandement
obséssion sexuel dɛble [dɛ́blè] n. obséssion sexuel
obstiné eyɔʼ n. tête dur; obstiné
obstiné, devenir elele lʉ [èlèlě lʉ̂] ( , elele) lct. devenir obstiné
obstruer ela [èlà] inf. obstruer bɨ̌n bé èlà bʉ̂r zɨ̌ lé ètô é Jwɨ̀ʼà mó Dâ ɛ̌ id. ela okʉa
obtenir faveur ebi nkɔb é leme ncwɨncwɨa ( ebi2, nkɔb2, leme1, ncwɨncwɨa) lct. obtenir faveur
occasion epʉla [èpʉ́là] ( jɔʼ) n. saison; occasion Tìtímà yàá, yé á bè tììlá é lˈèbʉ́m làá ó, ɨ́ myǎ épʉ́là lé éjyóò. Nyè á bé àdwè bá mʉ̀r èpʉ́là lé ètíʼè ébɛ̀hɛ̀ è Mpáh Zyɛ̌m lé ènkɛ́ɛ̀ yʉ́ʉ́ sɔ́ʼɔ̌. id. ebe e l'epʉla id. edwe nye epʉla id. epʉla le ede id. epʉla le ejyoo
occasion, avoir l' ebe e l'epʉla [èbè è l'èpʉ́là] ( epʉla, ebe1) lct. être libre; avoir l'occasion
occulte, chose bɨsa bɨ apum [bɨ̀sá bɨ́ ápùm] lct. chose occulte (de la nuit)
occupation, sans dia jwɨh [díǎ jwɨ́h] ( dia1, jwɨh1) lct. sans occupation; en chomâge
occuper le poste de roi ecyɛb njwɨɨ [ècyɛ̂b njwɨ́ɨ̀] ( ecyɛb, njwɨɨ) lct. occuper le poste de roi
octobre bol-mban [bòl-mbàn] n. octobre
odeur numo [nùmó] n. odeur Mààríà zě nʉ̀à mâ ntàʼ làbínà yé á bè é mbɨ̀à mónùmó é.
odeur du poisson cɨa [cɨ́ǎ] n. odeur du poisson
offenser ebyaʼ e [èbyàʼ è] ( ebyaʼ, e1) lct. se faire coupable envers; offenser Bím bʉ̂r ó Amôr, bɨ́ byaʼ e me ě, yé dína ó, apǎ lwɨ̂ŋlɨ.
offenses mobyaʼ [mòbyàʼ] n. offenses id. egʉa mobyaʼ id. ejɛna mobyaʼ
officier militaire kapitɛn [kàpìtɛ̂n] n. officier militaire òbìl ò bɨ́sâ; òkàpìtɛ̂n ndwè è mɨ̀njɨ́h mɨ́ bʉ̂r; mòlʉ̀á ndwè è lˈòtî, bɨ́bɛ̂h, bé á sì tò fwàb.
offrande motwina [mòtwína] n. sacrifice; offrande Píè tɨ̀, gó òbúlǎ zě dwě Zyɛ̌m mòtwínà gô tááré zè è mé é. Puis viens présenter ton offrande. id. edwe nye motwina tɔɔ motwina; ndwɛa [ndwɛ́á] n. sacrifice; offrande id. ebɨr taa mɨndwɛa id. ediʼ me nya ntinɨ tɔɔ mɨndwɛa id. edwe mɨndwɛa id. mɨndwɛa mɨ kʉlʉ id. taa mɨndwɛa
oignon anyɔn [ányɔ̀n] n. oignon
oindre elœm [èlœ̀m] inf. oindre id. Lœma mulo mo Zyɛm id. mʉr Da a lœm mulo e
oindre, s' elama₃ [èlàmà] inf. s'oindre Sídɔ̀n nɛ́ʼɛ̀, mpà bʉ̀r ò tɨ̀, bé á dîblè ó, mɨ̀nkùrà é mònyʉ́l mɔ́ɔ́, lè èlàmà mófìí lé èlɛ̂ʼlè ó, bɨ́ gwímà móbébè mɔ́ɔ́, lè èdwìr mɨ́lémè. id. elama fwon
oiseau nɔn [nɔ̌n] n. oiseau id. nkara mobo mo nɔn
oiseau, esp. de pœb [pœ̂b] n. esp. d'oiseau
oiseau, esp. de petit afodwɨa [áfǒdwɨ̀à] n. esp. de petit oiseau
oiseau, esp. de petite ampeŋe [ámpéŋé] n. esp de petit oiseau
oisif, être ebaʼ mobo [èbâʼ móbô] ( ebâʼ, mbo) lct. être oisif
oisiveté jwɨh₁ [jwɨ́h] n. oisiveté id. dia jwɨh
olive oliv [òlîv] n. olive bumo oliv mpumo oliv
olivier olivye [òlìvyê] n. olivier
ombre duʼbo [dúʼbó] n. ombre; pyoo [pyóò] n. ombre Nyé àbè lé èsíìlà, nkʉ̂ céně cyé mpʉ̀ dóbò lé ècéně cyé yé, dímè, kǎ líʼè bʉ̂r é pyóò ě. chez lequel il nʼy a ni changement, ni ombre de variation.; sisîm [sìsîm] n. ombre; silhouette
omettre de suivre une recommandation eleha [èlèhà] inf. omettre de suivre une recommandation
omoplatre gwɨŋla n. omoplatre
on doit yé ejala ó [yé èjàlà ó] ( 1, ejala) lct. on doit
on pouvait en conclure que mpʉ sa cɨŋɔ ó ( ó, ecɨ2) lct. on pouvait en conclure que Yé ó mpʉ sa cɨŋɔ ó,
oncle maternel (son) kʉʼ₂ [kʉ́ʼ] n. oncle maternel (son); toute personne mâle dans le clan de la mère Kin: kɨkɛl, ma kɛl, ta.
oncle maternel, mon kwɨʼam [kwɨ́ʼâm] n. mon oncle maternel; toute personne mâle dans le clan de la mère
oncle maternel, ton kwɨʼo [kwɨ́ʼô] n. ton oncle maternel; toute personne mâle dans le clan de la mère