Parcourir le français


n


après cela nuu ma jɔʼ, nye osi laa pie bɨsyɛɛla binɨ nɛʼɛ ( jɔʼ) lct. après cela; après ces événements; pie tɨ [píè tɨ̂] ( pie, 1) lct. après cela
c'est ainsi que no ó [nó ó] ( no, ó) lct. c'est ainsi que; sa yaa ó [sâ yàá ó] ( sa, yaa, ó) lct. c'est pour cela que; c'est ainsi que
chair nyʉl bɨpuno ( nyʉl, puno) lct. chair; nature dominée par le péché id. bɨgwɨma bɨ nyʉl bɨpuno; puno [púnò] n. chair id. bʉr o bɨpuno le motié id. nya e puno id. nyʉl bɨpuno; sʉn [sʉ̌n] n. chair id. sʉn ngwar
chanteur njɛa bɨjɛɛ lct. chanteur; njɨm₁ [njɨ̂m] n. chanteur
cuivre bɨgbaa [bɨ̀gbáá] n. cuivre bɨ̀sá lé èlúlɔ̀ è nkòhó bɨ́gbáá, ndwè è mpàŋ bɨ́nkòhó é, id. bɨgbaa molele id. nkoho bɨgbaa; nkoho bɨgbaa [nkóhò bɨ́gbàà] ( nkoho, bɨgbaa) lct. cuivre; nkwɨm [nkwɨ̌m] n. cuivre
héros nkɔɔ bɨ bʉr lct. héros; nkɔɔ dɔm lct. héros
meurtrier njʉl bʉr lct. meurtrier; njʉl₂ [njʉ̂l] n. meurtrier
nage ndwoʼ [ndwóʼ] n. nage Bɨ̀zìmà, byé á bè ó lé èjɨ̌ jʉ̂ mɨ́mbʉ̀ʼ, èbě mɨ̀mbʉ̀ʼ, myé ámû kpɛ́ɛ̀ é zɨ̌ ndwóʼ. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage.
nager edwaʼ₂ [èdwâʼ] inf. nager Bàá bɨ́bɛ̂h bé á bè è nkùl èdwâʼ ɛ̌, bé lyáhà é mòdíbé èfôʼ.
naissance ebya₁ [èbyá] n. fait de mettre au monde; fait d'engendrer; fait d'enfanter; naissance; ebyɛl₂ [èbyɛ́l] n. naissance; mbyɛla [mbyɛ́lá] n. naissance; natif id. mbyɛla mwan; mobyɛl [mòbyɛ́l] n. naissance
naître ebyɛl₁ [èbyɛ̂l] inf. naître
nandine mpa₄ [mpà] n. nandine Nandinia binotata
nanti mbil bɨsa [mbìl bɨ̀sâ] ( mbil1, sa) lct. un nanti; personne riche
nard nard n. nard
narines mɨku mɨ dʉ [mɨ̀kù mɨ̀ dʉ̂] ( ku, ) lct. narines
narratif tɔɔlʉ [tɔ́ɔ́lʉ́] n. narratif
nasse egor [ègôr] n. nasse id. tɨtoʼo mogor; kʉa [kʉ́à] n. nasse Bé á bè ó lé èfìl ókʉ́à bɔ́ɔ́ é mòdíbé mâŋ, lè èdùlò bè, èdɔ̀ɔ́, bé á bè ó òlɛ̀l bó ókʉ́à. qui jetaient un filet dans la mer; en effet ils étaient p̂cheurs. id. ela okʉa id. lɛa okʉa; kʉr₃ [kʉ̂r] n. nasse id. ebɛa syɛb mɨkʉr
natif mbyɛla [mbyɛ́lá] n. naissance; natif id. mbyɛla mwan
natte kala [kàlà] n. natte Mʉ̀ŋá sí. Gó ònkɛ́ɛ̌ kàlà yô. Lève-toi, prends ton lit
natte d'une toit ebʉ₂ [èbʉ̌] n. natte d'une toit
natte fait de bambous et des feuilles de raphia bah₁ [bàh] n. natte fait de bambous et des feuilles de raphia id. bah pan id. etwim e mpah
natte qui couvre la cime de la maison lon [lôn] n. natte qui couvre la cime de la maison
nature spirituelle nyʉl sisim lct. nature spirituelle
naufrage, faire edɨ₁ [èdɨ̀] inf. faire naufrage Tìtímà, yé òmé ó ngʉ́ dɨ
nausée, ce qui provoque la lwaʼ [lwǎʼ] n. ce qui provoque la nausée ɨ́ mʉ̂r sí dè módè màá, ntɔ̂ʼ kǎ táàrè lé ètòŋlò ó, yé lé èlœ̌ʼ lémé wé nɛ́ʼɛ̀, mòdè màá, mé ó cyècyě lwǎʼ é lémé mʉ̂r wàá.
naviguer ekœʼ cyen é titima [èkœ̂ʼ cyèn é tìtímà] ( ekœʼ, cyen, titima) lct. naviguer
navire titima [tìtímà] n. bateau; navire id. ekœʼ cyen é titima id. empom e titima id. nduʼ titima id. ndul titima
ndolé yulyul [yùlyûl] n. ndolé
ne ... plus aka [àkǎ] adv. ne ... plus Me aŋa ka joʼo mokpaa é nyʉl. Je n'aurai plus mal au corps.
ne jamais faire anyamle [ànyàmlè] adv. ne jamais faire; ne jamais oser Paʼ kʉ nyamle ŋmɛh nye. Go óbee. Ose de le tapper, tu verra!
ne jamais oser anyamle [ànyàmlè] adv. ne jamais faire; ne jamais oser Paʼ kʉ nyamle ŋmɛh nye. Go óbee. Ose de le tapper, tu verra!
ne pas (en brimade) afu [àfú] adv. ne pas (en brimade)
ne pas avoir de relations avec etiʼe nduula e [ètíʼě ndúúlá è] ( nduula, e1, etiʼe3) lct. ne pas avoir de relations avec
ne pas ceci, faisant plutôt cela ayi [àyí] p.v ne pas ceci, faisant plutôt cela Bʉba o Yerʉsalɛm, ayi jɨ ga é l'efu lam. Jɨʼe ga yɛɛ é l'efu lɨn bɨn bʉr o tɨ ndwe e bwan bɨn. id. ayi joʼo bʉa
ne peut jamais ákwoʼ [ákwóʼ] adv. ne peut jamais Me akwoʼ ka bâʼle sa no. Je ne peux plus le faire. ebɛm.
ne plus daʼ₁ [dáʼ] adv. ne plus
ne plus faisant un bruit gʉʼʉʉ [gʉ́ʼʉ́ʉ́] id. ne plus faisant un bruit Dìʼé é pùùù! É gʉ́ʼʉ́ʉ́!
né, être ebyɛl₁ [èbyɛ̂l] inf. naître; enya sʉ [ènyǎ sʉ̀] ( enya, 2) lct. être né
néant tɨtoʼo [tɨ̂tòʼó] n. zéro; néant; vanités; nullement tɨtoʼo é l'otɨtoʼo vanité des vanités id. tɨtoʼo mogor
nécessaire ejala [èjàlà] inf. nécessaire id. ejala e id. ekʉ jala ó id. yé ejala ó
nécessaire, être abe e nkul edi, abe [àbè è nkùl èdì, àbè] ( ebe1, nkul) lct. être nécessaire
nécessaire, il est ekʉ jala ó [èkʉ́ jàlà ó] ( ekʉ2, ejala) lct. il est nécessaire
néfaste, un acte syɛɛla apum [syɛ́ɛ́la ápùm] ( apum, syɛɛla) lct. un acte néfaste
nég. au futur aŋa [àŋá] adv. nég. au futur
négligeant, être esa epɨh [èsâ épɨ̂h] lct. être négligeant
négliger elɨha [èlɨ̀hà] inf. ne pas suivre les instructions et s'égarer
n'est-ce pas? yé abe no [yé àbě nó] ( 1, ebe1, no) lct. n'est-ce pas?
nettoyer les dents epiʼ [èpìʼ] inf. nettoyer les dents
neuf bu₁ [] num.card neuf id. ewʉm e bu id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mɨtɛn id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mowʉm bu
neuf (c.5) edwan₂ [èdwán] adj. neuf (c.5)