Parcourir le français


m


beaucoup de gens mobɨʼ mopam lct. beaucoup de gens; mopam₁ [mòpǎm] n. beaucoup de gens Píè tɨ̀, mě kǎ bèè nɛ́ʼɛ̀, bèè bʉ̂r mòbɨ̂ʼ mòpǎm, àbè è tólɔ́ɔ̀.
comme é mpʉ lct. comme; mpʉ mo ( mpʉ1, mo1) lct. comme; mpʉ₁ [mpʉ̌] n. comme; manière id. é mpʉ yé ndɨ no e id. ejʉŋla mpʉ kol eboʼ id. enʉa ó mpʉ id. mpʉ mo id. mpʉ sa lɛɛ ó
devant dih [dîh] n. devant id. é mih mo id. ecen mih é sa yoonkan id. ecyɛb me é mih id. edime mih id. emun nye mih id. enyin be e molwaʼbe é mih mo Zyɛm id. esyɛm mih id. eturo dih id. koho dih; dolo₁ [dóló] n. devant id. dolo e nkoʼo id. ecyɛb dolo id. eto dolo lé id. zi dolo; é l'empom e [é l'èmpǒm è] ( empom, e1, é) lct. devant; é mih mo [é míh mó] ( dih, mo1, é) lct. devant; en présence de ; mih mo lct. devant; zi dolo [zí dóló] ( zi, dolo1) lct. devant Mʉr a cyɛb be zi dolo e, a be ó Yʉdas. id. ecyɛb mʉr zi dolo
école mpah sikʉlʉ lct. école; sikʉlʉ [sìkʉ́lʉ̀] n. école id. edwe be sikʉlʉ id. sikʉlʉ bʉr o si nwaʼ lé ekuhlo e
foule ebeʼe [èbéʼé] n. amas; foule; tas; emɛl e bʉr ( emɛl, mʉr) lct. foule qui vient pour rester pour une période; emɛl [èmɛ̀l] n. foule qui vient pour rester pour une période id. emɛl e bʉr; entumo e bʉr lct. foule; kampaŋa [kàmpáŋà] n. foule; mpampaʼ bʉr lct. foule possédée par une même agitation en train de marcher; mpampaʼ [mpámpáʼ] n. foule Dǎm bè nó, é jɔ̀ʼ bʉ̂r, bé á bè sí gʉ́à nó é, bɨ̀mpámpáʼ bɨ́ bʉ̂r é bùò bùò, byé ntɔ̂ʼ zě tɨ̂blà é bɨ̀nkànà, zě dúŋɔ̌ Yésʉ̀s è mòkʉ̌.; ntuntuma bʉr [ntùntùmà bʉ̂r] ( ntuntuma, mʉr) lct. grande foule; ntuntuma [ntùntùmà] n. grande foule Bé óbula pyal wâʼ ó, ntuntuma bʉr, sa nɨnɨ. (montumo mo bʉr) id. ntuntuma bʉr; puŋa [pùŋà] n. foule
grâce mpam₁ [mpàm] ( ncwɨncwɨa) n. actes de charité; grâce id. ebe é buo mpam; ncwɨncwɨa [ncwɨ́ncwɨ́à̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍] ( mpam1) n. grâce; miséricorde;fidélité id. ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo id. ebi ncwɨncwɨa id. ebi nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. edwe nye nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. efo ncwɨncwɨa é mɨleme id. elɛʼle ncwɨncwɨa id. leme ncwɨncwɨa
intoxication mpur monwoʼ [mpùr mònwòʼ] ( mpur, monwoʼ) lct. intoxication; mpur [mpùr] n. intoxication id. mpur monwoʼ id. mpur ze mɛr nye
largeur mpwaʼ mo lct. largeur; mpwaʼ₁ [mpwàʼ] n. largeur; grandeur id. mpwaʼ nkul; mpwaʼ₂ [mpwàʼ] n. largeur
ma (c.1,1a,3,11) wam [wǎm] [wâm] pro.p. à moi (c.1,1a,3,11); ma (c.1,1a,3,11); mon (c.1,1a,3,11) id. mɨɔ wam
ma (c.5) lam₁ [lâm] pro.p. à moi (c.5); mon (c.5); ma (c.5)
macabo kaba₂ [kàbà] n. macabo
mâcher enyam [ènyàm] inf. mâcher id. anyam nʉm
machette bel [běl] n. machette; instrument tranchant bɨkpel; pa [] n. machette
mâchoire bɔŋ [bɔ́ŋ] n. mâchoire
maçon mawar [mâwàr] n. maçon
magie mongɨr [mòngɨ̀r] ( mofwah e momo) n. magie ndɨ́á mɨ́mǐr mɨ́ élèmè è mòngɨ̀r, magie (sem. domains: Idole.)
magie, se livrer à la esa mongɨr [èsâ móngɨ̀r] lct. se livrer à la magie
magique madiʼ [mádǐʼ] n. magique Bùòbùò ólèmè ntɔ̂ʼ zè-zè è mɨ̀mbòm mɨ́ ókálàrà ò mádǐʼ bɔ́ɔ́. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apport̀rent leurs livres.; onkaa [ònkàà] n. magique; sorcellerie
mai aduʼ-e-wʉnʉ [ádúʼ-é-wʉ̀nʉ̀] n. mai
maigrir ekah₂ [èkâh] inf. maigrir
main mbo [mbô] n. main id. ebaʼ mobo id. efil mobo si id. ejaa mobo id. elele mbo id. enaʼ mʉr mobo é nyʉl id. eniʼ e mbo id. epuhba mobo id. esyɛŋa mobo e id. mbo ejʉm id. mbo emyɛl id. mobo mobo id. nkara mobo mo nɔn
main de bananes ekaʼ₂ [èkâʼ] n. main de bananes
main, le dos de la main koo ekœh [kòò ékœ̂h] ( koo, ekœh) lct. le dos de la main
maintenant banana [bánánâ] n. maintenant id. ze pyal é banana
maintes fois zɔʼ e zɔʼ [zɔ̀ʼ è zɔ̀ʼ] ( zɔʼ, e1) lct. maintes fois
mais sa gwar [sâ gwár] ( sa, gwar1) lct. pourtant; mais
maïs mpiha [mpìhà] n. maïs
maison mbɛr [mbɛ̌r] n. maison id. efil é mbɛr id. eniŋlɨ e mbɛr id. fim mbɛr id. mbɛr bʉr id. mbɛr kan id. mbɛr mɨmbʉʼ id. mbɛr mo njwɨɨ id. mbɛr mompɛma id. mbɛr ojyoo id. mbɛr Zyɛm id. mbɔʼlʉ mbɛr id. mobeŋ mo mbɛr id. toloŋo mbɛr; mpah₂ [mpáh] n. hangar; maison
maison abandonnée gùmo [gùmò] n. maison abandonnée
maison en étages toloŋo mbɛr [tólóŋó mbɛ̌r] ( toloŋo, mbɛr) lct. maison en étages
maison, ma modwii mam ( edwii1) lct. ma maison
maître masa [másà] n. maître id. masa molʉa; pala [pálà] n. maître id. pala bɨsyɛɛ
maître de la loi yeʼle motie [yêʼlè mòtìé] ( yeʼle, etie1) lct. maître de la loi
maître d'un esclave masa molʉa [másà mòlʉ̀á] ( elʉa, masa) lct. maître d'un esclave
maîtrise de soi mɛra leme lct. maîtrise de soi
maîtrise de soi, avoir la emɛr leme [èmɛ̂r lémè] ( emɛr, leme1) lct. avoir la maîtrise de soi; être sobre mɛra leme
majesté, en ntiii₂ [ntíìì] id. en majesté Mè ó wâʼ sí ndîndǐl é ntíìì mpʉ̀ njwɨ́wɨ̀.
majorité buobuo₁ [bùòbùò] n. la plupart; la majorité; beaucoup
mal bebebebe₂ [bébèbébè] adv. mal
mal à, faire le esa₁ [èsâ] inf. faire le mal à id. ása dɨʼ id. egʉa esa id. esa bɨgwɨma id. esa bɨkpɛɛkpɛɛ id. esa bɨmala id. esa bɨsa bɨ nye id. esa ebebe id. esa ebɨh id. esa efie id. esa egu id. esa embɨa id. esa mɨfyɛba id. esa mɨnjwɨʼla é l'efu id. esa mogo id. esa mojoʼo id. esa mompaʼ id. esa mongamla id. esa mongan id. esa mosono id. esa mpʉbla id. esa mpʉl id. esa mpʉn id. esa mʉr id. esa njʉm id. esa sɔɔlʉ id. esa syem id. esa tab id. esa zyee id. esɛa mpʉn
mal parler des gens, qui aime anya-mosyɛɛla [ányâ-mòsyɛ́ɛ̀là] n. qui aime mal parler des gens
mal pour un mal, rendre ebala₂ [èbàlà] inf. rendre mal pour un mal Ebe no ó me mu lé ebala motié me e.
mal, faire ekpaa₁ [èkpàà] inf. faire mal id. ekpaa empime id. ekpaa nkoo id. ekpaa nkoo e
mal, faire du esa ebebe [èsâ ébébè] ( esa1, ebebe1) lct. faire du mal
mal, le ebebe₁ [èbébè] n. le mal id. akum ebebe id. baa ebebe id. ebe é nkpah ebebe id. eduma é l'ebebe id. edwih bʉr é mpila ebebe lɔɔ é pololo id. egʉa mbɛʼ paʼra embɨa e l'ebebe id. egwih mobebe mɔɔ id. egwɨma mobebe id. ejoʼo ebebe id. ekpahbe gwɨma ebebe id. eláa mʉr baa ebebe id. epɛʼ baa ebebe nye a láa ɛ id. epɛʼ baa ebebe nye a niʼe e id. esa ebebe id. esaa mopɨʼ mo ekuhlo mobebe id. syɛɛla ebebe id. zyɛŋa e l'ebebe
malade avec, être esile [èsílè] inf. être malade avec
malade, être ambɨa ja [àmbɨ̀ǎ já] ( embɨa1, ja) lct. ne pas être dans un bon état de santé; être malade Mwan wam, nye ambɨa ja kaʼ mbɛr. Mon enfant est malade ici à la maison.; esyɛb₂ [èsyɛ̂b] inf. être malade
malade, le syoblʉ [syôblʉ̌] n. le malade
maladie esyɛb₃ [èsyɛ̂] n. maladie Déʼ bá wân bá bím, yé nkʉ̂ʼ kòmlò gó mò, èbè ésyɛ́b ndɨ́ èkpàà gó mò é jɔ̀ʼ yíyɛ̂h ɛ̌. id. esyɛb le ejyoo
maladie contracté par un enfant après la sevrage lorsque sa mère conçoit une nouvelle fois ntor [ntòr] n. maladie contracté par un enfant après la sevrage lorsque sa mère conçoit une nouvelle fois ntor ebum