Parcourir le français


m


mou cyɛʼ-cyɛʼ [cyɛ̀ʼ-cyɛ̀ʼ] id. tendre; mou; fertile
mou, être ecyɛʼ₂ [ècyɛ̀ʼ] inf. être mou; être fertile; être faible; s'affaiblir etʉm. ph. v. ecyɛʼ e id. ecyɛʼ é cyen id. ecyɛʼ e za id. ecyɛʼ mʉr nyʉl id. ecyɛʼ njwɨr id. ecyɛʼ tɔɔ
mouche bɔb [bɔ̀b] n. mouche; ntwii₂ [ntwìì] n. mouche Bɨ̌n bé lé èbɛ̂n mónwòʼ lé èpɛ̀ʼ óntwìì ó, bɨ̌n bé ámû jàá mìnè bè.
mouche, esp. de antuma [ántùmâ] n. esp. de mouche
moudre esie₄ [èsìè] inf. moudre
mouiller ebor₂ [èbòr] inf. mouiller
mouiller la barbe ekolo [èkòlò] inf. chercher à plaire; mouiller la barbe Nyè á bûʼlà-bùʼlà ntémé ó, Pôl ókòlò nyé è mɔ̌n.
mourir edime mih [èdímè mîh] ( edime2, dih) lct. mourir; edwè [èdwè] inf. mourir id. abe e nkul edwè ph. v. edwè é; epuro [èpùrò] inf. mourir id. epuro monwoʼ
mourir à cause de ebura₁ [èbúrà] inf. mourir à cause de quelque chose
mourir par edwè é ( edwè, é) lct. mourir par; mourir à la suite de Mɛm lé edwe é za, yé ndɨ́ me dia módwéʼe yɛ́ɛ ɛ̌?
mourir sans avoir été malade enɔʼa [ènɔ́ʼà] inf. mourir sans avoir été malade; tomber Jɨ́h tɨ̂ʼ Pyɛ̂r á kʉ̀ sîl èlwìb, Sàfírà ntɔ̂ʼ zě nɔ́ʼà é mòkʉ̌ mé, búùlò ntémé sísìm wé.
mourir, faillir eduho si [èdùhò sí] ( eduho, si1) lct. faillir mourir
mousse egul ₄ [ègûl] n. mousse Mògûl dɨ̌ pyâl nyé é nʉ̀m, nyè dɨ̌ lwààrè mójè,
mousse, avec beaucoup de ntomo-ntomo [ntòmò] id. avec beaucoup de mousse é lé èsâ ó, lwààrè nyé nyʉ̂l é lárádá, mògûl dɨ̌ pyâl nyé é nʉ̀m é ntòmò ntòmò.
moustac sʉʼ₂ [sʉ̂ʼ] n. moustac Cercopithecus cephus cephus
moustached monkey x₅ n. moustached monkey Cercopithecus rephus
moustiquaire tene [ténè] n. moustiquaire
moustique kuu [kùù] n. moustique
mouton ntœme [ntœ̀mè] n. mouton id. daa e bɨntœme id. kobla bɨntœme id. kobla bɨntœme mo Zyɛm id. ma myɛl ntœme id. ma ntœme id. mbɔʼlʉ bɨntœme
mouton femelle myɛl ntœme lct. mouton femelle
mouvement rapide fɛh [fɛ̀h] id. mouvement rapide
movingui syɛ̀l [syɛ̀l] n. movingui
moyennant de é zi lct. moyennant de id. elama fwon é zi bɨduo
muette, personne gʉ́ʼ [gʉ́ʼ] n. personne muette; personne stupide
multicouleur mɨnja mɨ poŋo ( nja, poŋo) lct. multicouleur
multiplier ebwil [èbwìl] inf. multiplier; ejʉŋla₁ [èjʉ̀ŋlà] inf. multiplier; propager Yé á sì jʉ̀ŋlà èbébè lé é páʼ bɨ́kúl bíbyɛ̂h. qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. id. ejʉŋla mpʉ kol eboʼ
multiplier, se ejah ndwe le epwɨɨ [èjàh ndwè lè èpwɨ̀ɨ̀] ( ejah, epwɨɨ) lct. se multiplier
mur bɨgwɨe [gwɨ́é] n. mur; en maturité bɨgwɨe bɨkwan, byé deŋɔ ó, obèl; pab [pǎb] n. mur
mur, devenir egwɨe [ègwɨ́è] inf. devenir mur; progresser dans le sens de la maturité etwii.
muraille ekɔʼ [èkɔ̂ʼ] n. muraille bé óbʉ̀mrà bɨ́n é nká, fùmò ékɔ́ʼ é lèlè lèlè; kɔʼlʉ [kɔ́ʼlʉ́] n. muraille nkpâh mɨ̀kɔ́ʼlʉ́ bɨ́pèmé id. kɔʼlʉ koo; pɨpɨm [pɨ̀pɨ̀m] n. muraille Nó ó, mè á ntàà pɨ̀pɨ̌m nkànà ó, bʉ̀r ntɛ̀ŋ mé é wínà, fìlɔ̀ mé sí é lˈèkúró tʉ̂ŋlʉ̌ é ntèèèn. mais on me descendit par une fen̂tre, dans une corbeille, le long de la muraille id. bɨpɨpɨm bɨ dɔm
mûrir etɨ₁ [ètɨ̂] inf. mûrir Yé é bùò módè ndɨ́ sí tɨ̂ é pèmé é. La moisson est grande,
mûrir, ce qui est au point de mbwab [mbwáb] n. ce qui est au point de mûrir Mbiꞌe mbwab popo
mûrir, faire egwɨl [ègwɨ̂l] inf. élever; faire mûrir
murmurer enyimla [ènyîmlà] inf. murmurer Èmɛ̀l è bʉ̂r zě bɔ́ʼà mótwíí, tô lè ènyîmlà páʼrá wɔ́ɔ́ é lʉ́ wé. Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures ˊ son sujet.; etʉʼra [ètʉ̀ʼrà] inf. murmurer
murmurer en parlant etoʼwa [ètòʼwà] inf. murmurer en parlant
murmures motʉʼra [mòtʉ́ʼrá] n. murmures
murmurs monyɨɨ [mònyɨ́ɨ̀] n. murmurs
musaraignes forest shrew x₁6 n. musaraignes forest shrew
myrrhe myrrhe n. myrrhe
mystère odim [dîm] n. mystère id. lwib odim
mystères lwib odim [lwǐb ódîm] ( lwib, odim) lct. mystères
péché mɨnjwɨr ndɨ egwɨm esa syem ɨ ( njwɨr, egwɨm, esa syem) lct. péché Ɨ mpʉ bɨn lé elwimla e mɨnjwɨr min, myaa ndɨ egwɨm esa syem ɨ, bɨn bé apa gʉa lwimla e we mbɨmbɨa, ebe, eto e motié lɨn, lé apa taba si.; syem [syém] n. péché id. eduho é mpila mɨsyem id. ejala e mɨsyem ga mina id. ejɨha misyem id. epɛʼ bɨbaa Zyɛm a niʼe be é lɔb mɨsyem myɔɔ ɛ id. esa syem id. syɛɛla mɨsyem id. syɛl mɨsyem
pécheur mʉr mɨsyem [mʉ̀r mɨ̀syém] lct. pécheur; mʉr ndɨ é bul jwɨ̂ʼlɨ e mɨsyem ɨ lct. pécheur; syɛl ebebe [syɛ̂l èbébè] lct. pécheur; syɛl mɨsyem [syɛ̂l mɨ̀syém] ( syɛl1, syem) lct. pécheur
personne importante mʉr mpa lct. personne importante; nyaʼ-nɔn [nyàʼ-nɔ̌n] n. personne importante qu'on attend à l'entrée du village Bɨ̀ná dwíìbɨ̀ gá nyàʼ-nɔ̌n, wàá lé èzè è díé mó Dâ ɛ̌!
potier mel mompɨ ( mel, mpɨ) lct. potier; mel [mèl] n. potier Mèl mòmpɨ̌, nyé è nkùl èsâ sá nyé kpɛ̂l ɨ̌, id. mel mompɨ
prostituée mbambama [mbàmbámá] ( mʉma mɨnɔm) n. prostituée; mʉma mɨnɔm [mʉ̀má mɨ̀nɔ̀m] ( mbambama) ( mɨnɔm, mʉma) lct. prostituée
sorcellerie dɨa mɨmir mɨ eleme ( dia1, mir) lct. sorcellerie; mɨmir mɨ eleme [mɨ̀mǐr mɨ́ élèmè] ( mir, eleme) lct. sorcellerie; onkaa [ònkàà] n. magique; sorcellerie
toute la création mɨcyea bɨsa bibyɛh ndɨ etiʼe e ( ecye, sa, bibyɛh, etiʼe1) lct. toute la création; sa yiyɛh ndi cyea mo Zyɛm ɨ ( Zyɛm) lct. toute la création
voyez mbe ga lct. voyez; mbe [mbé] v. voyez