Parcourir le français


m


milieu momɛn [mòmɛ́n] n. milieu
militaire mʉr bɨzima [mʉ̀r bɨ̀zìmà] ( zima, mʉr) lct. militaire; pulʉm [pùlʉ̂m] n. militaire; gendarme Tîʼ mɨ̀lɔ̌b cèn gó kwá bɨ̀pùlʉ̂m.; soja [sójà] n. militaire; zima [zìmà] n. militaire id. esama e bɨzima id. lʉ bɨzima id. mʉr bɨzima
mille kur [kûr] ( tɔɔyin) n. mille; tɔɔyin [tɔ́ɔ́yîn] ( kur) n. mille id. otɔɔyin ewʉm id. otɔɔyin mowʉm moba id. otɔɔyin onâ id. tɔɔyin mɨmbu
millenaire tɔɔyin mɨmbu [tɔ́ɔ́yìn mɨ́mbû] ( tɔɔyin, mbu) lct. 1000 ans
mille-pattes nkœœ́ [nkœ̀œ́] n. mille-pattes
millième tɔɔyin [tɔ́ɔ́yîn] ( kur) n. millième mʉr tɔɔyin la millième personne id. otɔɔyin ewʉm id. otɔɔyin mowʉm moba id. otɔɔyin onâ id. tɔɔyin mɨmbu
million zabra [zàbrà] ( milyɔŋ) n. million ozabra o bʉr mɨnter mɨmba 200.000.000
millionième zabra [zàbrà] ( milyɔŋ) n. millionième
millions milyɔŋ ( zabra) n. millions
minables sa [] n. minables id. bɨsa bɨ jehe id. bɨsa bɨ jobo yi id. bɨsa bɨ mpoʼo id. mbil bɨsa id. mɨcyea bɨsa bibyɛh ndɨ etiʼe e id. mpʉ sa lɛɛ ó id. sa ebuʼla id. sa ede id. sa gwar id. sa jehe id. sa ndɨ tɨʼ ɨ, yé ó id. sa sî sa kɛ̀l id. sa tuʼ id. sa yaa ó id. sa ye id. zɔɔ bɨsa
mince kɛhlɨ [kɛ̂hlɨ̌] n. mince; mɨkɛh₁ [mɨ̀kɛ̂h] n. mince
mince (c.1,1a,3,7) twaʼa [twáʼá] adj. mince (c.1,1a,3,7)
mince (c.11) otwaʼa [òtwáʼá] adj. mince (c.11)
mince (c.5) etwaʼa [ètwáʼá] adj. mince (c.5)
minces (c.10) twaʼa [twáʼá] adj. minces (c.10)
minces (c.2,2a) otwaʼa [òtwáʼá] adj. minces (c.2,2a)
minces (c.4) mɨtwaʼa [mɨ̀twáʼá] adj. minces (c.4)
minces (c.6,6a) motwaʼa [mòtwáʼá] adj. minces (c.6,6a)
minces (c.8) bɨtwaʼa [bɨ̀twáʼá] adj. minces (c.8) id. bɨgʉ bɨ kwar bɨtwaʼa e byaa bɨnɨnɨ
mine, faire la mauvaise elwaare monceme [èlwáàrè móncémé] ( elwaare, monceme) lct. faire la mauvaise mine
minimiser qqch d'importante enʉa ye é l'ongbɛr-ngbɛr [ènʉ̀à yé é l'òngbɛ́r-ngbɛ̂r] ( enʉa, ongbɛr-ngbɛr) lct. minimiser qqch d'importante; le considérer à la légère
ministère chrétien syɛɛ-Zyɛm [syɛ́ɛ́-zyɛ̌m] n. ministère chrétien Bɨ̌n bé èkɛ̀hà ntémé bɨ̀tìʼ bín é lˈèfú é syɛ́ɛ́-Zyɛ̌m yàá.
ministère propre à qqn empomo e syɛɛ [èmpómò é syɛ́ɛ́] ( empomo, e3, syɛɛ) lct. ministère propre à qqn id. mʉr bɨh e nɔɔ ndɨ é l'empomo e syɛɛ egwar ɨ
ministre, premier kpaman mo njwɨɨbʉr [kpàmàn mó njwɨ́ɨ̀bʉ̀r] lct. premier ministre
minuit teme pum [témé pùm] ( teme, pum) lct. minuit
minute nwir [nwîr] n. minute
miracle esima [èsìmá] n. miracle Nyé èdùhò è wîʼ ócyóó lè mâʼ mósìmá mónɨ́nɨ́ nkǒ? Dʼó lui viennent cette sagesse et ces miracles? id. syɛl mosima
miracles, faiseur de syɛl bɨsa bɨ jehe [syɛ̂l bɨ̀sá bɨ́ jéhè] ( syɛl1, sa jehe) lct. thaumaturge; faiseur de miracles
miroir enyin₂ [ènyín] n. miroir
mis dessus kɛla₁ [kɛ̀lá] n. mis dessus
mis en place cyela₁ [cyélá] n. mis en place; établi
mis ensemble lɛra [lɛ̀rá] n. cousu; mis ensemble Bé zě nʉ̀ǎ dùr yé. Yé á bé àbě lɛ̀rá. Yé á bè ó kán ntìnɨ̂, tìá táàrè kʉ́, pyâl sí.
mis(e) à la découverte nkpan [nkpân] id. mis(e) à la découverte
misérable akpaa-nkoo [ákpàà-nkóó] n. misérable; motɨʼla [mòtɨ̀ʼlà] n. misérable Bɨ̌n bé ó bʉ̀r ò ndɨ́ é bǔl kpàà nkóó é, ndwè è bʉ̀r ò mótɨ̀ʼlà. Tu es malheureux, misérable. id. ecen mʉr é motɨʼla
misère vwaʼ [vwàʼ] n. misère id. a vwaʼ e
miséricorde ncwɨncwɨa [ncwɨ́ncwɨ́à̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍] ( mpam1) n. grâce; miséricorde;fidélité id. ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo id. ebi ncwɨncwɨa id. ebi nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. edwe nye nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. efo ncwɨncwɨa é mɨleme id. elɛʼle ncwɨncwɨa id. leme ncwɨncwɨa; njwɨʼa-nkoo [njwɨ́ʼá-nkóó] n. miséricorde; pitié id. abe e njwɨʼa-nkoo id. ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo
mité mpumo [mpúmò] n. mité Mɨ̀kán mín, mí bìl mpúmò. Vos vêtements sont mités.
modeste, être efol ofwah we [èfòl ò̀fwàh wé] ( efol, ofwah) lct. être modeste
moelle elebe [èlébé] n. la moelle d'un palmier ou d'un bananier; sʉa₁ [sʉ̀à] n. moelle du palmier
moi me₂ [] pro. je; moi; me id. bɨn ye id. me ome
moi (c.10), à wam [wǎm] [wâm] pro.p. à moi (c.10); mes (c.10) id. mɨɔ wam
moi seul me e me lct. moi seul; me ome [mè òmé] ( ome, me2) lct. moi seul
moi, à (c.1,1a,3,11) wam [wǎm] [wâm] pro.p. à moi (c.1,1a,3,11); ma (c.1,1a,3,11); mon (c.1,1a,3,11) id. mɨɔ wam
moi, à (c.2,2a) bam₁ [bâm] pro.p. à moi (c.2,2a); mes (c.2,2a)
moi, à (c.4) myam [myâm] pro.p. à moi (c.4); mes (c.4)
moi, à (c.5) lam₁ [lâm] pro.p. à moi (c.5); mon (c.5); ma (c.5)
moi, à (c.6,6a) mam₁ [mâm] pro.p. à moi (c.6,6a); mes (c.6,6a)
moi, à (c.7) yam [yâm] pro.p. à moi (c.7); mon (c.7); ma (c.7)
moi, à (c.8) byam₁ [byâm] pro.p. à moi (c.8); mes (c.8)
moi, quant à mɛm [mɛ̀m] pro.emp. quant à moi