Parcourir le français


m


mépris jɔmlʉ [jɔ́mlʉ́] n. mépris; mobun [mòbún] n. mépris; mpyoo [mpyóó] n. blasphème; mépris Zyɛ̌m óbɛ̌m pɛ̀ʼ bʉ̂r bɨ̀bàà nyé á nìʼè èbè mɨ́syém lè mpyóó wɔ́ɔ́ wíwɛ̂h ɛ̌. Tout péché et tout blasph̀me sera pardonné aux hommes; pyeh [pyêh] n. mépris id. montɛɛ e pyeh
mépris, celui qui est plein de nɛb [nɛ̌b] n. celui qui est plein de mépris
mépriser ejahle [èjàhlè] inf. aborder sans crainte; mépriser; parler abusivement contre un supérieur; epyeh [èpyêh] inf. mépriser; rejeter; blasphémer; être emporté nyè ódwè núú dúù; pyêh núú. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.. id. bʉr o lé epyeh Zyɛm ɨ
mer maŋ [mâŋ] n. mer; lac id. ebʉm e maŋ id. Maŋ mo Akaa-e-kaa id. Maŋ modibe mo ekpa
mercredi fula molu molɛl lct. mercredi
mère nyɔŋ [nyɔ̀ŋ] n. mère id. nyɔŋ mpam id. nyɔŋ mpɔmlʉ
mère, ma ayo [áyò] n. ma mère id. ayo mpam
mère, ta nyʉŋ [nyʉ̌ŋ] n. ta mère id. nyʉŋ mpam
mérité, pas quandmême epa₂ [èpà] inf.adv. maladroit; pas fait au bon moment; pas quandmême mérité Sa me a pa taare lɛɛ go nɨ ɨ, yé ó nɨ. Voila ce que je t'avais d'abord dit. id. pa kʉ id. pa taare a dwɛʼra e
mes (c.10) wam [wǎm] [wâm] pro.p. à moi (c.10); mes (c.10) id. mɨɔ wam
mes (c.2,2a) bam₁ [bâm] pro.p. à moi (c.2,2a); mes (c.2,2a)
mes (c.4) myam [myâm] pro.p. à moi (c.4); mes (c.4)
mes (c.6,6a) mam₁ [mâm] pro.p. à moi (c.6,6a); mes (c.6,6a)
mes (c.8) byam₁ [byâm] pro.p. à moi (c.8); mes (c.8)
messager mwa mɨlʉmlʉ [mwâ mɨ̀lʉ́mlʉ́] ( mwa, lʉmlʉ) lct. messager
messager armé d'un roi pulʉm [pùlʉ̂m] n. messager armé d'un roi
messe mes [mês] n. messe
messie messie [mèsî] n. messie
mesure jwɨʼ [jwɨ̀ʼ] n. mesure id. ebà jwɨʼ id. jwɨʼ gwar e gwar yaa id. mbà bɨjwɨʼ
mesure, se faire la ejwɨʼa [èjwɨ̀ʼà] inf. se faire la mesure id. ejwɨʼa e
mesurer ejwɨʼ₃ [èjwɨ̀ʼ] inf. faire une estimation; mesurer; estimer; supposer Nyè á bè ó lé ètó jwɨ̌ʼ nkànà, ndwè è mòbê, lè pɨ̀pɨ̀m yé. id. ejwɨʼɔ e
met fait à base de nùo nkɛ̌l [nkɛ̌l] n. met fait à base de nùo
met Koozime fait des feuilles de macabo rouge, un ngbɛ̌l [ngbɛ̌l] ( dial. var. gbɛlmɨ; dial. var. gbɛlmo) n. un met Koozime fait des feuilles de macabo rouge
métal nkoho [nkòhó] n. métal nkòhó mɔ̌n le métal argent id. nkoho bɨgbaa id. nkoho mɔn id. nkwab nkoho
metre mɨra [mɨ́rà] n. metre
mettre egba [ègbâ] inf. mettre Zyɛm, nyi gba nkulyɛn é mɨnkur. Dieu a mis l'arc-en-ciel dans les nuages. id. egba be nkul é monyʉl id. egba cere é leme id. egba é nkɔb id. egba jɛɛ id. egba kam é mokʉ id. egba mbɛʼ id. egba mɨleme é id. egba monyʉl mɔɔ modile id. egba motala id. egba nyʉl id. egba nyʉl go é nkoo é l'efu lɔɔ id. egba nyʉl we modile id. egba twii mojwɨʼa
mettre à courir, se egba kam é mokʉ [ègbâ kâm é mòkʉ̌] ( egba, kam, é, 2) lct. se mettre à courir
mettre à crier, se elɛɛ okʉkʉ [èlɛ́ɛ̀ ókʉ́kʉ́] ( elɛɛ, kʉkʉ) lct. se mettre à crier
mettre à l'écart epɨm [èpɨ̂m] inf. mettre à l'écart pour ne pas permettre prendre part à une activité
mettre à sa place enɛŋ [ènɛ̀ŋ] inf. poser à sa place; mettre à sa place
mettre au centre de la foule pour danser, se elʉo nyʉl [èlʉ́ò nyʉ̂l] ( elʉo1, nyʉl) lct. se mettre au centre de la foule pour danser
mettre au monde, fait de ebya₁ [èbyá] n. fait de mettre au monde; fait d'engendrer; fait d'enfanter; naissance
mettre debout egbɛl [ègbɛ̀l] inf. mettre debout id. egbɛl cyen
mettre dessus ekɛl [èkɛ̀l] inf. poser dessus; mettre dessus id. ekɛl e
mettre en place ecyel [ècyêl] inf. mettre en place; établir; placer id. cyela ebʉʼ id. cyela mɨtuno id. ecyel be mpene id. ecyel é cye mwan mo Zyɛm id. ecyel jwɨ̀ʼa ye cyecye id. ecyel mpʉn paʼra
mettre en sens renversé ebur₂ [èbûr] inf. mettre en sens renversé id. ebur nye é bene
mettre Jésus à l'épreuve en lui posant les questions elam ó Yesʉs é mbi lwib nye óbɨha e be e [èlâm ó Yésʉ̀s é mbǐ lwǐb nyé óbɨ̀hà è bé é] ( elam) lct. mettre Jésus à l'épreuve en lui posant les questions
mettre les démons dans qqn ebœœ [èbœ́œ̀] inf. mettre les démons dans qqn
mettre par gouttes etwaale₂ [ètwáàlè] inf. mettre par gouttes
mettre sa confiance en ejyɛʼ taa buʼo boo [̀èjyɛ̂ʼ táá búʼó bóò] ( ejyɛʼ, taa, boo1, buʼo) lct. mettre sa confiance en Gɨ́ kʉ́ jyɛ̂ʼ táá búʼó yô bóo me!
mettre son espérance eloŋlo e mbɛla ( eloʼlo, mbɛla) lct. mettre son espérance
mettre un pagne au corps ekʉba [èkʉ̀bà] inf. mettre un pagne au corps
meurt jamais, qui ne adwè-dwè [àdwè-dwè] n. qui ne meurt jamais
meurtre ejwɨɨ e bʉr [èjwɨ́ɨ́ é bʉ̂r] ( ejwɨɨ1, mʉr) lct. meurtre; ejwɨɨ₁ [èjwɨ́ɨ́] n. meurtre Byé ó: jélé, bɨ̀gwɨ́má, bɨ̌n, mòsɨ́n, èjwɨ́ɨ́ é bʉ̂r, mòsónó, bɨ̀kʉ́ʉ́ŋʉ́, tíblá, bɨ̀búʼà, mòvóʼ. id. ejwɨɨ e bʉr id. ejwɨɨ le eba
meurtrisseurs mɨmbima [mɨ̀mbìmà] n. meurtrisseurs
mi-chemin temezi [témèzǐ] n. mi-chemin É témèzɨ̌, nyè zě dî è bé ó: «Bʉ̀r, bé èpǎ kʉ́ lɛ́ɛ̀ náǎ ó, mè zě?»
midi teme moho [témé móhó] ( teme, moho) lct. midi
miel kwan₁ [kwàn] n. miel
miel d'une mouche egbɔʼ [ègbɔ́ʼ] n. miel d'une mouche
miette twiʼ [twǐʼ] n. miette