Browse French


m


marche dans l'eau tob [tôb] n. marche dans l'eau
marché périodique engar [èngàr] n. marché périodique
marche rapide nyɔɔɔ-nyɔɔɔ [nyɔ́ɔ̀ɔ̀-nyɔ́ɔ̀ɔ̀] id. marche rapide
marche, la rik [rìk] id. idée de la marche d'une bande militaire
marché, place du ebɛhɛ e makir [èbɛ̀hɛ̀ è mákîr] ( ebɛhɛ, makir) lct. place du marché
marche-pied cyela₂ [cyélà] n. marche-pied id. cyela mokʉ
marcher ejan₂ [èjàn] inf. marcher id. da, jan; ekœʼ [èkœ̂ʼ] inf. marcher Gò lé èyêʼlè bɨ́h èkœ̂ʼ ébò é cěn Zyɛ̌m lé èkpɛ̀l ó, bʉ̀r kœ́ʼœ̀ ě. id. ekœʼ cyen é titima ph. v. ekœʼ e id. ekœʼ e mʉr é l'ocɨcyel id. ekœʼ ebò e cyen id. ekœʼ nye mbɨmbɨa
marcher avec lenteur enkʉŋla [ènkʉ́ŋlà] inf. marcher avec lenteur
marcher dans l'eau edie [èdìè] inf. marcher dans l'eau
marcher dans lʼobscurité entime [èntímè] inf. marcher dans lʼobscurité mʉ̀r lé ètô lè èntímè é lˈèdúrʉ́ ɨ́, nyé àgʉ́ǎ nkò nyé lé ètô ě. celui qui marche dans les téǹbres ne sait pas ó il va.
marcher péniblement et lentement enaala [ènáàlà] inf. marcher péniblement et lentement
marcher sans piste eguo₁ [ègùò] inf. marcher sans piste
marcher sur ses quatre membres enkpaʼbe [ènkpâʼbè] lct. marcher sur ses quatre membres
mardi fula molu moba [fùlá mólú móbá] n. mardi
mare d'eau bœh [bœ́h] n. mare d'eau; lac
marécage zam₂ [zàm] n. marécage id. bɨmala zam e l'ekomo
marge epeme [èpèmè] n. marge
mari njʉm₁ [njʉ̂m] n. mari; époux Kin: mʉma. id. esa njʉm id. njʉm mwan
mari, mon njʉmam [njʉ́mǎm] n. mon mari
mari, ton njʉmo [njʉ́mǒ] n. ton mari
mariage eba₂ [èbâ] n. mariage; foyer id. edî moba id. ejwɨɨ le eba id. zɔɔ eba
marié, état d'être nouvellement ojyɛl [òjyɛ̀l] n. état d'être nouvellement marié
marigot dibe [díbé] n. marigot id. dibe kʉ id. dibe tie
marins nduʼ titima [ndùʼ títímà] ( eduʼo, titima) lct. marins
marmite en argile cwɨɨ [cwɨ́ɨ́] n. marmite en argile; daala [dààlà] n. marmite en argile
marque ejwɨʼ₁ [èjwɨ̌ʼ] n. indication; marque
marquetée sur la peau d'un bête, un endroit moba₂ [mòbǎ] n. un endroit marquetée sur la peau d'un bête; taches
marqueur baa₁ [bàà] n. marqueur id. baa ebebe id. bɨbaa bɨ embɨa id. eláa bɨbaa bɨ embɨa id. eláa mʉr baa ebebe id. epɛʼ baa ebebe nye a láa ɛ id. epɛʼ baa ebebe nye a niʼe e id. epɛʼ bɨbaa Zyɛm a niʼe be é lɔb mɨsyem myɔɔ ɛ id. etɨ bɨbaa bɨ ebebe me a niʼe go e
marqueur d'un péché baa ebebe [bàà ébébè] [bɨ̀bàà bɨ́ ébébè] ( baa1, ebebe1) lct. marqueur d'un péché; indice d'une faute id. eniʼe mʉr baa ebebe
mars kumlo-myɛʼ [kúmlò-myɛ́ʼ] n. mars
marteler ebomlo₁ [èbòmlò] inf. clouer; marteler É bʉ̀r òbá bé á bè mɨ̀mbœ̀mlá é bɨ̀klôs kʉ́, bé è Yésʉ̀s ɨ̌, bɨ̀zìmà ntɔ̂ʼ búʼɔ̀ mʉ̂r èfôʼ mòdʉ. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier.
masse bah₂ [báh] n. plaque; plaquette; solide, non granulée; masse id. bah ekoʼ id. bah jobo id. bah wʉnʉ id. é bah ekoʼ tʉŋlʉ; emaʼ₂ [èmáʼ] n. masse
masser eturo [ètùrò] inf. masser id. eturo dih id. eturo empom e saŋ id. eturo nye lʉ
match de la lutte mosiŋ [mòsìŋ] n. match de la lutte É bʉr obá lé efwɛmla é mosiŋ ɨ̌, mʉr óbœ́rɔ étabá é twíí ɨ́, nye óbe ó njɨ waá ósil núú ɨ́.
matelot nduʼ₁ [ndûʼ] n. matelot id. nduʼ byɛl
matin mɛn [mɛ́n] n. matin id. é dwine mɛn id. é mɛn tɨ id. guu mɛn id. molama mo mɛn
matin, au é dwine mɛn [é dwìné mɛ́n] ( dwine, mɛn) lct. au matin
maturité obwam [òbwàm] n. maturité
maturité, atteindre à la ekoʼo [èkòʼò] inf. atteindre à la maturité (ex.: bananier)
maturité, progresser dans le sens de la egwɨe [ègwɨ́è] inf. devenir mur; progresser dans le sens de la maturité etwii.
maudire ekáale [èkáàlè] inf. maudire efficacement (par qqn proche) esʉ mocyɛʼ mo mpom.; esyɛm₂ [èsyɛ̀m] inf. maudire (par une personne éloignée) Sʉ̀ʼó gá bʉ̀r mòcyɛ̀ʼ mò mpóm é jɔ̀ʼ bé lé èsyɛ̀m bɨ́n ɨ́. bénissez ceux qui vous maudissent,
mauvais ebɨ n. mauvais
mauvais (à la qualité) bebebebe₁ [bébèbébè] n. mauvais (à la qualité) Bɨna l'ayi be ga e bɨbebebebe bɨgwɨma mpʉ bé a be e bye e. id. bebebebe ka id. egomlo be é bebebebe zi id. egʉmla é bebebebe zi
mauvais (en comportement) bɨbla [bɨ̂blà] n. mauvais (en comportement) id. bɨbla mʉr id. bɨbla sisim
mauvais, être ebebe₂ [èbébè] Inf.état être mauvais Kʉ cyen we, wé é bebe. Sa conduite est mauvaise. id. ebebe kpɛʼa id. ebebe lé ebee
mauvaise augures dim [dǐm] n. mauvaise augures Bɨ̀syɛ́ɛ́lá ndɨ́ è lˈèkɛ̂n, è bɨ̀dǐm ndɨ́ èlɛ̂ʼlè bɨ́bwàʼbwàʼ bɨ́dwèʼlè ě, byé ósyɛ́ɛ̀ é jóbó kʉ́.
mauvaise avis au sujet de qqn, garder une etɛɛ [ètɛ́ɛ̀] inf. critiquer qqn parce qu'il n'est pas fidèle à ses engagements et devoirs; garder une mauvaise avis au sujet de qqn; faire des reproches sévères Zyɛ̌m á bè ó sí tɛ́ɛ̀ bʉ̂r ò mpʉ́n èfôʼ wàá, id. abe e nkul etɛɛ
mauvaise herbe bebebebe ka [bébèbébè ká] ( bebebebe1, ka3) lct. mauvaise herbe
mauvaise herbe (esp.) mɨndwinʉ₂ [ndwínʉ́] n. mauvaise herbe (esp.)
mauvaise mine bɨbla mih lct. mauvaise mine