Parcourir le français


l


lui/elle, à (c.6,6a) me₃ [] pro.p. à lui/elle (c.6,6a); ses (c.6,6a)
lui/elle, à (c.7) ye₂ [] pro.p. à lui/elle (c.7); son (c.7); sa (c.7) id. sa ye
lui/elle, à (c.8) bye₂ [byé] pro.p. à lui/elle (c.8); ses (c.8)
lui-même (c.1) nye mʉr tɨ [nyè mʉ̀r tɨ̂] lct. lui-même (c.1) id. bɨn bʉr o tɨ id. ejwɨʼ nye mʉr tɨʼ nkoo
lui-même (c.3,11) wé mʉr tɨ [wé mʉ̀r tɨ̀] lct. lui-même (c.3,11)
lui-même (c.5) lé mʉr tɨ [lé mʉ̀r tɨ̀] lct. lui-même (c.5)
lui-même (c.7) yé mʉr tɨ [yé mʉ̀r tɨ̀] lct. lui-même (c.7)
lumière mbah₂ [mbàh] n. lumière; myɛn [myɛ́n] n. lumière
lune alomo [álòmó] n. lune id. ebam le alomo
lutte duʼo₁ [dùʼó] n. lutte id. ekaʼ duʼo; duʼo₂ [dùʼó] n. lutte; ntɛɛ₂ [ntɛ́ɛ́] n. lutte id. montɛɛ e pyeh
lutte sans merci mpɔma bɨkul [mpɔ̀má bɨ̀kûl] lct. lutte sans merci
lutte, faire la efwɛmla [èfwɛ̀mlà] inf. faire la lutte É bʉr obá lé efwɛmla é mosiŋ ɨ̌, mʉr óbœ́rɔ étabá é twíí ɨ́, nye óbe ó njɨ waá ósil núú ɨ́. ph. v. efwɛmla e
lutter efwɛmla [èfwɛ̀mlà] inf. faire la lutte É bʉr obá lé efwɛmla é mosiŋ ɨ̌, mʉr óbœ́rɔ étabá é twíí ɨ́, nye óbe ó njɨ waá ósil núú ɨ́. ph. v. efwɛmla e; egœa [ègœ́à] inf. lutter Bé àyí kǎ gœ́à njɨ̀ é lɔ̌b mókǎn. Mògó màá, mé àbè è nyɔ̀m. ph. v. egœa e; etɛl [ètɛ̂l] inf. lutter ph. v. etɛl e
lutter avec efwɛmla e [èfwɛ̀mlà è] ( efwɛmla, e1) lct. lutter avec Mɨ́ kʉ́ gʉ́ǎ fwɛmla e tʉ́l wǎm é mosǐŋ, bánǎ koʼo nye!; etɛl e [ètɛ̂l è] ( etɛl, e1) lct. lutter avec Gɨ́ bánǎ tɛ̂l e Zyɛ̌m ndwe e bʉr, go ntɔ̂ʼ bánǎ koʼo bɨ́bɛ̂h
luxe entwɨʼ [èntwɨ̂ʼ] n. luxe; jouir des choses éphémère Gʉ̂ʼ, nyè á tìʼè-tìʼè ó, sá tìʼ àsìŋà, sá tìʼ éntwɨ̂ʼ, sîl ésǎm mɔ̌n yé yíyɛ̂h é pé. ó il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche.
luxe, la vie de bɨtiʼ bɨnɨnɨ [bɨ̀tìʼ bɨ́nɨ́nɨ́] ( tiʼ1, bɨnɨnɨ) lct. la vie de luxe