Parcourir le français


l


les (c.6,6a) me₁ [] pro. les (c.6,6a)
les (c.6,6a, 2ème obj.) ma₂ [] pro. les (c.6,6a, 2ème obj.)
les (c.8 2eme obj.) bya [byǎ] pro. les (c.8 2eme obj.)
les (c.8) bye₁ [byé] pro. les (c.8)
les attraits de ce siècle bɨsa bɨ jobo yi [bɨ̀sá bɨ́ jóbó yî] ( sa, jobo) lct. les attraits de ce siècle bɨsa bɨ jobo yi, adwia e bye
les derniers temps molu mo efehle ( elu, efehle) lct. les derniers temps
les écrits des prophètes sikʉlʉ ogwiha o mɨlɔb bé a dwe e lct. les écrits des prophètes
les frères esama le obuʼla [èsámá lé óbûʼlà] ( esama, mbuʼla) lct. les frères
les mains vides mobo mobo [mòbô mòbô] ( mbo) lct. les mains vides
les personnes justes et injustes ocɨcyel e l'ozyɛhozyɛh o bʉr ( cɨcyel mʉr, ozyɛhozyɛh o mʉr) lct. les personnes justes et injustes
les premiers gens mʉr efoʼ lct. les premiers gens
les ténèbres passent edurʉ lé esɔa ( edurʉ, esɔa) lct. les ténèbres passent
les tribus d'Israël moveh mo bʉr o b'Ɨzraɛl lct. les tribus d'Israël
lesdites (c.10) waa [wàá] def. lesdits/lesdites (c.10) id. ndɨ waa we e
lesdites (c.2,2a) baa₂ [bàá] def. lesdits/lesdites (c.2,2a) òtír bàá lesdits animaux id. mʉr ndɨ waa mo
lesdits (c.10) waa [wàá] def. lesdits/lesdites (c.10) id. ndɨ waa we e
lesdits (c.2,2a) baa₂ [bàá] def. lesdits/lesdites (c.2,2a) òtír bàá lesdits animaux id. mʉr ndɨ waa mo
lesdits (c.4) myaa₂ [myàá] def. lesdits (c.4) mɨ̀kán myàá lesdits habits
lesdits (c.6,6a) maa₁ [màá] def. lesdits (c.6,6a) mòkǎn màá lesdits mots
lesdits(c.8) byaa [byàá] def. lesdits(c.8) bɨsâ byàá lesdites choses
l'éternel akɔmkɔm [ákɔ́mkɔ̀m] n. l'éternel
lettre kaŋa [kàŋá] n. lettre Pǎʼ bèè gá bɨ̀kàŋá bɨ́nɨ́nɨ́ mé lé ètìlè bɨ́n é bánánâʼ è mbó wâm id. bɨkaŋa motɔɔ
leur (c.1,1a,3,11) wɔɔ [wɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.1,1a,3,11); leur (c.1,1a,3,11) id. é zyɛŋa wɔɔ boo
leur (c.5) lɨh [lɨ́h] pro.p. leur (c.5); à nous (excl) (c.5); lɔɔ₂ [lɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.5); leur (c.5) id. edwih bʉr é mpila ebebe lɔɔ é pololo
leur (c.7) yɔɔ [yɔ́ɔ́] pro.p. leur (c.7); à eux (c.7)
leur donner honneur edwe be duu lct. leur donner honneur
leurs (c.10) we₁ [] pro.p. à lui/elle (c.10); leurs (c.10) id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. ndɨ waa we e; wɔɔ [wɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.10); leurs (c.10) id. é zyɛŋa wɔɔ boo
leurs (c.2,2a) bɔɔ₁ [bɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.2,2a); leurs (c.2,2a)
leurs (c.4) mye₁ [myé] pro.p. à lui/elle (c.4); leurs (c.4); myɔɔ₂ [myɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.4); leurs (c.4)
leurs (c.6,6a) mɔɔ [mɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.6,6a); leurs (c.6,6a)
leurs (c.8) byɔɔ₂ [byɔ́ɔ́] pro.p. à eux (c.8); leurs (c.8)
lever, se emʉa [èmʉ̀à] inf. se lever ph. v. emʉa e id. nko dobo lé emʉa ɛ id. tie nko dobo lé emʉa ɛ
lévier d'un piège myɔhɔ [myɔ̀hɔ̀] n. lévier d'un piège
lèvres bɨbɨʼ bɨ nʉm [bɨbɨʼ bɨ nʉm] ( bɨbɨʼ, 2, nʉm) lct. lèvres; bɨbɨʼ [bɨ̀bɨ̌ʼ] n. lèvres Kúl yî, yé lé èkʉ́ dwè mé dúù ó, njɨ̀ é bɨ̀bɨ̌ʼ bɨ́ nʉ̌m kʉ̌l. id. bɨbɨʼ bɨ nʉm
levure levure [lèvwɨ̂r] n. levure Èbʉ́ʼ é Páskà lé óYʉ́dèn lè làá bɨ́blêr ndɨ́ àbè è lèvwɨ̂r ɨ̌, lé á bè ó, lé òsí kǎ lîʼ è mòlú móbá. La f̂te de P̌que et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours apr̀s.
lézard soʼo [sóʼò] n. lézard
liane ekʉʉ [èkʉ̀ʉ̀] n. liane; eloo [èlòò] n. liane; kol [kǒl] n. liane id. ejʉŋla mpʉ kol eboʼ; kʉkoho [kʉ́kóhó] n. liane; kwɨmʉ n. liane; loo [lóó] n. liane
liane avec de la sève gluante mbol6 [mbòl] n. liane avec de la sève gluante; liane mise autour de la tête d'un fou pour le calmer; bâton magique
liane mise autour de la tête d'un fou pour le calmer mbol6 [mbòl] n. liane avec de la sève gluante; liane mise autour de la tête d'un fou pour le calmer; bâton magique
liane qui blesse syɛl₂ [syɛ́l] n. liane qui blesse àlɨ̂n syɛ́l, àbɨ̀m ébɔ̌ʼ que tu te portes bien à tous points de vue
liane, esp. de mbʉʉ [mbʉ̀ʉ̀] n. esp. de liane
liberté dia pili [dìǎ pìlî] ( dia1, pili) lct. condition de liberté dia otî.; otî [òtî] n. liberté id. dia otî
liberté, condition de dia otî [dìà ótî] ( dia1, otî) lct. condition de liberté dia olʉa; dia pili.
libertinage ongbɛr-ngbɛr [òngbɛ́r-ngbɛ̂r] n. à la légère; libertinage; manque de dignité Go enʉa me é l'ongbɛr-ngbɛr. Tu me prends à la legère. id. enʉa ye é l'ongbɛr-ngbɛr
libre myazyɛh [myàzyɛ̀h] n. libre id. myazyɛh mʉr; pili [pìlî] ( myazyɛh mʉr) n. libre Nyè mû ó mʉ̀má ndɨ́ pìlî ɨ̌, é páʼ mótìé mó ébâ màá. elʉa. dia pili
libre, être ebe e l'epʉla [èbè è l'èpʉ́là] ( epʉla, ebe1) lct. être libre; avoir l'occasion
libre, une personne tî₁ [] n. qqn libre; seigneur
libres mʉr ndɨ pili ɨ [mʉ̀r ndɨ́ pìlî ɨ̌] lct. libres
l'identité exacte de la personne mʉr tuʼ [mʉr tuʼ] ( mʉr, tuʼ3) lct. l'identité exacte de la personne
liens nkara [nkàrà] ( bi3) n. liens Jɔ̀ʼ mɨ́mbû tɔ́ɔ́sì, myé óbě sí làà ɛ̌, Sátàn ótìɔ̀ mónkàrà é jɔ̀ʼ yàá, pɛ̀ʼɔ̀ é mbʉ̀ʼ wé. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relaché de sa prison, id. ebe é nkara id. ekaʼ mʉr monkara id. nkara mobo mo nɔn