Parcourir le français


f


faire un contrat ekomlo [èkòmlò] inf. faire un contrat id. ekomlo lɔb id. ekomlo mwan id. kwɨmla we ndɨ anwɨɨla e waa mo yʉʉ sɔʼɔ ɛ
faire un serment ekɛn₂ [èkɛ̀n] inf. faire un serment
faire venir entɨh [èntɨ̀h] inf. faire venir
faire vite elɨ₁ [èlɨ̀] inf. faire vite
faire, devoir se ejʉʼa [èjʉ́ʼà] inf. devoir se faire; être assermenté pour faire; convenir à ph. v. ejʉʼa e
faire, se esɛa [èsɛ́à] inf. se faire Mɨ sɛa mɨmir mɨmbi mɨmbi.; esyɛɛ₁ [èsyɛ́ɛ̀] inf. se faire; être fait; se dérouler; avoir lieu
fait de sɛa [sɛ́á] n. fait de
fait d'entendre ejoʼo₂ [èjóʼò] n. fait d'entendre
fait ou habitude de mendier ngʉl [ngʉ̌l] n. fait ou habitude de mendier
fait ou manière de manger ndɨa [ndɨ́á] n. fait ou manière de manger Mè àŋá kǎ bâʼlě dè mé ndɨ́á fîh, tó pyâl é jɔ̌ʼ ndɨ́á lé ètáàrè é móhó wîʼ múh ɨ́, wé ólø̂ŋlɨ̀ é Jø̀ʼà mó Zyɛ̌m ɨ́.
fait(e), être esyɛɛ₁ [èsyɛ́ɛ̀] inf. se faire; être fait; se dérouler; avoir lieu
fait, être ekwɨmlɨ₁ [èkwɨ̀mlɨ̀] inf. être réparé; être fait; être composé Gò ntémé ó lé èsáà mópɨ̀ʼ mɨ̀mbì mímyɛ̂h ó, mòtìé, mé kwɨ̂mlɨ̀ mpʉ̀ yé ójàlà è kúl yíh ɨ́. Yé àbè è mʉ̀r, èbě nyè ó bˈá cyê bɨ̀sá bíbyɛ̂h. Byé á kwɨ̀mlɨ̀ ntémé ó, é zɨ̌ wé.
falloir kaʼ₂ [kâʼ] adv. voix impérative: «ne traîne plus»; il faut
falloir (exhortatif) paʼ₂ [pâʼ] adv. il faut (exhortatif); supposons que; voix impérative polie Me paʼ gwá lɛɛ go jwɨʼ yam. Il faut que je t'explique mon idée bien.
falloir (impératif) paʼ₃ [pǎʼ] adv. il faut (impératif); supposons que; voix impérative polie Paʼ to! Bé lé ejebe go. Il faut partir! On t'appel.
familier avec qui on se promène, un jɔna nduo [jɔ̀nà ndùò] ( nduo, jɔna) lct. compagnons; un familier avec qui on se promène
famille bɛn₂ [bɛ́n] n. famille; mbɛr bʉr [mbɛ̌r bʉ̂r] ( mbɛr, mʉr) lct. famille
famine za [] n. faim; famine; disette id. ecyɛʼ e za id. eja za id. ejoʼo za
fanfaron jaale [jáálé] n. fanfaron; vanité
fantôme ndim [ndîm] n. fantôme Bé á jwɨ̀ʼ ó, yé ó ndîm. Bʉ́ŋɔ̀ bɨ́tím. Ils pens̀rent que cʼétait un fant́me, et ils pouss̀rent des cris;
farine pupu [pùpú] n. farine
fatigue mocyɛʼ mo nyʉl [mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l] lct. fatigue id. ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl id. eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl id. eliʼe be é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl
fatigué gœʼra-gœʼra [gœ́ʼrá] id. fatigué id. ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl id. eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl id. eliʼe be é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl
fatigué, devenir ejeʼe₁ [èjèʼè] inf. devenir fatigué Yé bé nó nɛ́ʼɛ̀, bɨ̌n bé à gʉ́á lɨ̀l móbó mɨ́n, mû sí jèʼè ě.; entie [èntíè] inf. devenir fatigué Nó ó mpʉ̀ mbœ̂m mʉ̀má á bɛ̀à, àlɨ̌ búlà ɛ̌, mɨ́mɛ̂h zě ntíè mîh, ntɔ̂ʼ tóŋɔ̀ é bɨ̀dwô.
faute, être en ejeʼe₂ [èjéʼè] inf. être en faute; ignorer; être fautif Zê gò ó njyóò wâʼ ɨ́ Yèrósèlɛ̀m, é lˈèfú ó, gò jéʼà sá lé èsyɛ́ɛ̀ é mòlú mâʼ ɛ̌? Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Mɨ jeʼe elwib. J' ai mal parlé
fauteur de troubles anya-mɨlɔb [ányâ-mɨ̀lɔ̌b] n. fauteur de troubles
fauteur du mal anya-ebebe [ányâ-èbébè] n. fauteur du mal
fautif envers, être egwìh e mʉr [ègwìh è mʉ̀r] ( egwìh2, e1, egwìh2) lct. être fautif envers; pécher contre; commettre un péché contre qqn
fautif, être ejeʼe₂ [èjéʼè] inf. être en faute; ignorer; être fautif Zê gò ó njyóò wâʼ ɨ́ Yèrósèlɛ̀m, é lˈèfú ó, gò jéʼà sá lé èsyɛ́ɛ̀ é mòlú mâʼ ɛ̌? Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Mɨ jeʼe elwib. J' ai mal parlé
fautif, qui est toujours anya-bɨjyɛʼ [ányâ-bɨ̀jyɛ̀ʼ] ( jyɛʼ) n. qui est toujours fautif
faux mpʉmpʉl [mpʉ̀mpʉ́l] ( anya-mɨlɔɔ) n. faux; charlatan; menteur Bɨ̌n bé à báʼ mɨ́mpʉ̀mpʉ́l mɨ́ ógwíhà ò mɨ́lɔ̌b. Gardez-vous des faux prophètes. id. mpʉmpʉl mbuʼla
faux chrétien mpʉmpʉl mbuʼla ( mpʉmpʉl, mbuʼla) lct. faux chrétien
faux prophete mpʉmpʉl ngwiha mɨlɔb lct. faux prophete
femelle myɛl₁ [myɛ́l] n. femelle id. ma myɛl ntœme id. myɛl e njʉm id. myɛl jakah id. myɛl kamtʉl id. myɛl ntɛɛ id. myɛl tab
femelle (de la race humaine) mʉma [mʉ̀má] n. femme; épouse; femelle (de la race humaine) bʉba; Kin: njʉm. id. kuho mʉma id. leme mʉma id. ma mʉma id. mbam bʉba id. mbɛl mʉma id. mbœm mʉma id. mbuʼla mʉma id. mbyɛl bʉba id. mʉma eba id. mʉma Ebrœ id. mʉma mɨnɔm id. mʉma mpa id. mʉma ndɨ abe e modile e id. ngwiha mɨlɔb mʉma id. njʉ̌m mʉma id. njwɨɨ mʉma id. sabene mʉma id. syɛl mosa mʉma tǐ mʉma id. tiʼ mʉma e mʉrʉm
femelle cabri myɛl kɨla lct. femelle cabri
femelle cabri ou mouton myɛl tab ( myɛl1, tab2) lct. femelle cabri ou mouton
femelle de chameau myɛl kamtʉl ( myɛl1, kamtʉl2) lct. femelle de chameau
femme mʉma [mʉ̀má] n. femme; épouse; femelle (de la race humaine) bʉba; Kin: njʉm. id. kuho mʉma id. leme mʉma id. ma mʉma id. mbam bʉba id. mbɛl mʉma id. mbœm mʉma id. mbuʼla mʉma id. mbyɛl bʉba id. mʉma eba id. mʉma Ebrœ id. mʉma mɨnɔm id. mʉma mpa id. mʉma ndɨ abe e modile e id. ngwiha mɨlɔb mʉma id. njʉ̌m mʉma id. njwɨɨ mʉma id. sabene mʉma id. syɛl mosa mʉma tǐ mʉma id. tiʼ mʉma e mʉrʉm; myaa₁ [myàá] n. femme myaa ncyom; myaa mo Bem
femme (sa) myɛl₂ [myɛ̌l] n. femme; sa femme; épouse; son épouse
femme à épouser mʉma eba [mʉ̀má èbâ] ( mʉma, eba1) lct. femme à épouser; femme souhaitable pour le mariage
femme avec un nouveau né abyɛɛ [ábyɛ̀ɛ́] n. femme avec un nouveau né
femme croyante mbuʼla mʉma [mbûʼlà mʉ̀má] ( mbuʼla, mʉma) lct. femme croyante
femme de haute société sabene mʉma ( sabene, mʉma) lct. femme de haute société
femme enceinte anya-ebum [ányâ-èbùm] n. femme enceinte
femme Hébreux mʉma Ebrœ ( mʉma, ebrœ) lct. femme Hébreux
femme juive sile Yʉden ( sile, Yʉden) lct. femme juive
femme rejetée apeɔ [àpèɔ̀] n. femme rejetée
femme souhaitable pour le mariage; mʉma eba [mʉ̀má èbâ] ( mʉma, eba1) lct. femme à épouser; femme souhaitable pour le mariage
femme valoureuse mʉma mpa [mʉ̀má mpâ] ( mʉma, mpa2) lct. femme valoureuse