Parcourir le français


e


adoption ecyel é cye mwan mo Zyɛm ( ecyel, cye1, mwan) lct. adoption Wé ecyêl bɨ́n ó, é cyé bwân mó Zyɛ̌m; mobœʼa [mòbœ̀ʼà] n. adoption id. mwan mobœʼa
amour fraternel efo paʼra obɨɔ e l'obɨɔ ( efo3, mɨɔ) lct. amour fraternel; kpɛl obuʼla lct. amour fraternel
atteindre edumlo [èdùmlò] inf. atteindre; ekpahla [èkpâhlà] inf. atteindre; ekumo e ( ekumo, e1) lct. atteindre; jusqu'à Me á diibe gʉ̂ʼ ó, zě kumo e muh é dobo lɨ.; ekumo [èkùmò] inf. arriver; atteindre ph. v. ekumo e id. ekumo é l'ombɨmbɨa é mɨpaʼ mimyɛh id. etaare é to kumo é id. to kumo kuma ó
avec boo₁ [bóò] prép. auprès; avec; de id. bɨh boo nɔɔ id. bɨn boo nɔɔ id. é zyɛŋa wɔɔ boo id. ebɨr twii boo id. eduho boo Zyɛm id. ejyɛʼ taa buʼo boo; e boo lct. avec id. bé e; e₁ [è] prép. avec id. a vwaʼ e id. bé e bé id. e l'ebò e id. é l'empom e id. é ziila e id. ebâʼ e id. ebe e lɔb id. ebe e nkul id. ebe e tiʼ id. ebi e id. ebɨlan e id. ebwaʼ e id. edoʼo e id. edumo e id. edwe tiʼ ye ziila e id. edwibra e id. egwìh e mʉr id. ejala e id. ejɛna e id. ejwɨʼa e id. ejwɨʼɔ e id. ekpaʼɔ e id. engan e id. esia e id. esiila e id. esyɛŋa duo e id. esyɛŋa mobo e id. etaare pyal e id. etiʼe e id. etiʼe nduula e id. eto le id. etoŋɔ e id. etumo koo e id. jwɨ̂ʼlɨ e id. kunokuno le id. le 3 id. paa taare ..., a dwɛʼra id. pere e die id. zi e zi id. zɔʼ e zɔʼ
avoir ebe e ( ebe1, e1) lct. avoir Sara a be abe e nkul eka fulo mʉma.; edi e ( edi, e1) lct. avoir; posséder
avoir peur ejoʼo bʉa ( ejoʼo1, bʉa) lct. avoir peur id. ajoʼo bʉa id. ayi joʼo bʉa; esyɛl [èsyɛ̀l] inf. avoir peur Pǎʼ bèè: bɨ̌h è fóŋ, bɨ́ bǔl sáà gò, lè èsyɛ̌l bá. id. esyɛl ba
commander ejwɨɨ₃ [èjwɨ́ɨ̀] inf. gouverner; régner; dompter sur; commander Dweʼ me sɔʼɔ ó, njɨ lʉ lwɨŋla e pɨʼ é l'efu ó, me nkʉʼ gʉa jwɨɨ e kul bʉr yo. id. ejwɨɨ e; elɛɛ [èlɛ́ɛ̀] inf. dire; commander id. alɛɛ sɔʼɔ ph. v. elɛɛ e id. elɛɛ okʉkʉ id. kʉ be mpʉ gô lɛɛ nɨ; eliʼe nʉm ( eliʼe, nʉm) lct. donner ordres; commander; elomo [èlómò] inf. envoyer; donner ordres; commander; ordonner
continuer à eto dolo lé ( eto3, dolo1) lct. continuer à; eto le ( eto3, e1) lct. continuer à Bé a ze to le ede mode mam.
de A à B etaare é to kumo é [ètáàrè é tó kùmò é] ( eto5, ekumo, é, etaare é) lct. de A à B taare é mɛn, to kumo é bii kʉʼ taare é dibe, to kumo é bɔɔ; etaare é to pyal é lct. de A à B
devancer ecyɛb dolo ( ecyɛb, dolo1) lct. devancer; eto é l'efoʼ mo [ètô é l'èfóʼ mó] lct. devancer
devoir ejala le lct. devoir; ejʉʼa e [èjʉ́ʼà è] ( ejʉʼa, e1) lct. devoir Nkarpo nyiwɛh, nye ejʉʼa le ebe e baskʉ. Chaque catéchiste doit avoir un vélo.; yé ejala ó [yé èjàlà ó] ( 1, ejala) lct. on doit
dire elɛɛ e [èlɛ́ɛ̀ è] ( elɛɛ, e1) lct. dire Zyɛ̌m á lɛ́ɛ e bɨ̌h ó, bɨ̌h l'ade mpúmó lɨ́ gwár, yaá ndɨ́ témé pemé é.; elɛɛ [èlɛ́ɛ̀] inf. dire; commander id. alɛɛ sɔʼɔ ph. v. elɛɛ e id. elɛɛ okʉkʉ id. kʉ be mpʉ gô lɛɛ nɨ; lɛa₂ [lɛ́á] n. dire Yé á syɛ́ɛ̀ nó ó, lé èlôŋlǒ lɛ́á Dâ á bɛ̀à lɛ́ɛ̀ é nʉ̀m ngwíhà mɨ̀lɔ̌b wé ó: Mɨlɛa myam, aja si, kʉ tɨŋɔ-tɨŋɔ tɨʼɨ. id. etɨ mɨlɛa; lɔɔ₃ [lɔ́ɔ̀] ( po2) n. dire id. ebœʼ lɔɔ id. lɔɔ Zyɛm id. Mbɨambɨa Lɔɔ
diriger ejwɨ̀ʼ [èjwɨ̀ʼ] inf. diriger Nye ójwɨʼ mpoʼo Yakɔb njʉmdia e njʉmdia. ekœʼ e.; ekœʼ e [èkœ̂ʼ è] ( e1, ekœʼ) lct. accompagner; diriger; être avec Nyí bánǎ kœ̂ʼ e me, tó nîŋle mé é mbɛ̌r óbɨ́ɔ̌ mó mása wǎm! ejwɨ̀ʼ.; epala₁ [èpálà] inf. diriger; etiŋle [ètîŋlè] inf. diriger
donner ordres ecyel be mpene [ècyêl bé mpéné] ( ecyel, be2, mpene1) lct. s'emporter contre (1/2); donner ordres; donner un ordre; faire de sévères recommandations (1/2); commander; egba twii mojwɨʼa [ègbâ twíí mòjwɨ̀ʼà] ( egba, twii mojwɨʼa) lct. donner ordres; commander
eau modibe [mòdíbé] n. eau id. ejoʼo dweh modibe id. Maŋ modibe mo ekpa id. modibe mo ede id. modibe mo lwab id. voʼ modibe
eau à boire modibe mo ede [mòdíbé ḿó édè] ( modibe, ede) lct. eau potable; eau à boire
eau dans la gorge, avoir de l' ejɨbla [èjɨ́blà] inf. se noyer; avoir de l'eau dans la gorge id. ejɨbla é kpɛɛ
eau potable modibe mo ede [mòdíbé ḿó édè] ( modibe, ede) lct. eau potable; eau à boire
ecouragé, être etʉm nyʉl [ètʉ̂m nyʉ̂l] ( etʉm2, nyʉl) lct. être encouragé; prendre courage; se rassurer Tʉm ga monyʉl.
effacer ecyam [ècyàm] inf. effacer Me aŋa cyam die le é kalara tiʼ.
effectivement ekʉ₂ [èkʉ́] inf.adv. vraiment; réellement; effectivement Nyi kʉ bâm e me. Il m'a vraiment grondé id. ekʉ jala ó id. kʉ bul be id. kʉ ka ó njɨ id. pa kʉ
effeminé mʉrʉm ndɨ etɛbɔ ɛ lct. effeminé
effet, à nul mbɛh [mbɛ̂h] adv. à nul effet; pour rien de bon id. mbɛh e mbɛh
efficace ebina [èbínà] inf. puissant; efficace; fort Mɨr we, wé a be ɨ bul bina. Son remède était très efficace.
effort de ramer ntuʼo [ntúʼó] n. effort de ramer id. ebuulo ntuʼo
effort intense, faire un egba nyʉl [ègbâ nyʉ̂l] ( egba, nyʉl) lct. faire un effort intense; s'appliquer à
effrayant nkʉnkʉn [nkʉ́nkʉ̂n] n. terrible; effrayant; terreur Yʉ́ʉ́ sá nkʉ́nkʉ̂n, yé ámû jaá pyâl nye!
effrayé(e), être etwɨra [ètwɨ̀rà] inf. être surpris; être effrayé
effrayé, faire un esyɛʼ₂ [èsyɛ̀ʼ] inf. faire effrayé
elegant needle-clawed galago x6 n. elegant needle-clawed galago Euoticus elegantulus
elle et toi bɨn e nɔɔ [bɨ̌n è nɔ́ɔ́] ( bɨn1, nɔɔ1) lct. lui et toi; elle et toi
elle/lui et à moi (c.2,2a), à bɨh boo nɔɔ [bɨ́h bòò nɔ́ɔ́] ( bɨh1, boo1) lct. à elle/lui et à moi (c.2,2a); à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a) bwan bɨh boo nɔɔ les enfants à moi et à elle/lui
elle/lui et à nous (excl.) (c.2,2a), à bɨh boo nɔɔ [bɨ́h bòò nɔ́ɔ́] ( bɨh1, boo1) lct. à elle/lui et à nous (excl.) (c.2,2a); à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a) bwan bɨh boo nɔɔ les enfants à nous et à elle/lui
elle/lui et à nous (incl) (c.8), à bina boo nɔɔ [bíná bòò nɔ́ɔ́] lct. à elle/lui et à nous (incl) (c.8); à nous (incl) (c.8); nos (incl) (c.8)
emballé ndíbla [ndíblá] n. emballé Kán wàá, wé á bé àbě gúmó ndómó á bè ě. Wé á bè ó ndíblá, kòmá é lˈèmpàh.
emballer edîble [èdîblè] inf. emballer; enveloper Kán wàá, wé á bé àbě gúmó ndómó á bè ě. Wé á bè ó ndíblá, kòmá é l'èmpàh.; egolo₂ [ègólò] inf. emballer
embrasse mobeŋla [mòbèŋlà] n. embrasse
embrasser ebeŋle [èbèŋlè] inf. embrasser Bɨ̌n bé à béŋlé nyé mbɨ̌mbɨ̀á é díé mó Dâ Yésʉ̀s. ph. v. ebeŋle e; ebeŋle e [èbèŋlè è] ( ebeŋle, e1) lct. embrasser Go bé ó abîr bá ó, me bêŋla e mɨsile myâm ndwe e bwá ónta bâm!
embuscade eboʼo₂ [èbòʼò] n. embuscade
emmener epyal e [èpyâl è] ( epyal1, e1) lct. emmener Rachel zě pyâl e byé bɨ́tab, byaá mo sɔ́ŋ wé.; eto e ( eto3, e1) lct. emmener Zê me óbúlǎ tô e mwân gǒ gʉ̂, é lal gó á duho ě?
empêcher ekwable₂ [èkwàblè] inf. empêcher Mpʉ̀ bɨ́ná gá ndɨ́ nó é, gʉ́à ó, bɨ̀ná bé èjʉ́ʼà lè èlíʼè gá mɨ̀mbèʼ módìlè mímyɛ̂h píhè, ndwè è mɨ̀syém ndɨ́ èjɨ̌ kwàblè bɨ́ná gá ɛ́, mímyɛ̂h. rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance lʼépreuve qui nous est proposée,
emplacement bɔɔnʉ [bɔ̀ɔ̀nʉ̀] n. emplacement
employer en faisant les économies ebwiʼ₁ [bwìʼ] inf. employer en faisant les économies
employer la langue avec un sens net epɛʼle [èpɛ̂ʼlè] inf. employer la langue avec un sens net É jɔ̀ʼ bé è lˈòmpʉ́n bé, bé á bè-bè bé òmé é, nyè á lwìb-lwìb ó, pɛ̂ʼlè mókǎn.
emporté, être epyeh [èpyêh] inf. mépriser; rejeter; blasphémer; être emporté nyè ódwè núú dúù; pyêh núú. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.. id. bʉr o lé epyeh Zyɛm ɨ
emporter en fuyant ekpɛɛ e [èkpɛ́ɛ̀ è] ( ekpɛɛ, e1) lct. emporter en fuyant Nye á ze kpɛ́ɛ ó, e sá yíyɛ̂h yé á be lé ejóʼo e nye ě.
emporter une femme en mariage ebœm [èbœ̂m] inf. emporter une femme en mariage; rentrer avec une femme qu'on vient d'épouser Jɔ̀ʼ mʉ̂r sí bœ̂m mʉ́má ɛ́, nyè lé ècyêl ébʉ̂ʼ. mompom. id. mbœm mʉma
emprunter ekʉl [èkʉ̀l] inf. emprunter
emprunter une piste ejà zi [èjà zí] ( ejà, zi) lct. emprunter une piste
emprunter une piste secondaire ejyɛl₂ [èjyɛ̂l] inf. suivre une voie qui intersecte avec le chemin suivi; emprunter une piste secondaire Èbě dǎm jóʼò é bánánâ, myʉ́ʉ́ mɨ́kúhò, mí pʉ̀ʼà é zɨ̌ mpâ, jyɛ́lɔ̀ é zɨ̌ fîh, lé ètó dû Sátàn. id. ejyɛl e be ɨ diʼ