Parcourir le français


d


divination mpʉbla [mpʉ̂blà] n. divination id. esa mpʉbla
divination, faire la esa mpʉbla [èsâ mpʉ́blà] ( esa1, mpʉbla) lct. faire les voyances; faire la divination
divinité kwɨmla we ndɨ anwɨɨla e waa mo yʉʉ sɔʼɔ ɛ ( ekomlo, enwɨɨla e, sɔʼɔ) lct. divinité
diviser enkam [ènkâm] inf. diviser Yésʉ̀s á zè ó, zě nkâm bʉ̂r mɨ̀lʉ̂. id. enkam bʉr mɨlʉ
diviser les gens enkam bʉr mɨlʉ ( enkam, mʉr, ) lct. diviser les gens
division myal [myál] n. parties; division Nkànà nɨ́nɨ́ yàá, yé ntɔ̂ʼ bwîʼ, zě bʉ̂l mɨ́myál mɨ́lɛ̂l. La grande ville fut divisée en trois parties.; nkɔm₁ [nkɔ̌m] n. partie; division Mʉ̀r nyìwɛ̂h ndɨ́ àbè é nkɔ̌m wǎm ɨ́, nyè ó mè é nkɔ̌m kɔ́m-nkɛ́ɛ́. id. é nkɔm id. ebe é nkɔm nkɔm-nkɛɛ id. ebe nkɔm mpwar id. mpɔʼa monkɔm id. mʉr nkɔm
divisions, avoir les esiila motwii [èsíìlà mótwíí] ( esiila, twii2) lct. avoir les divisions
divisions, faire ebɔʼa monkɔm [èbɔ́ʼà mónkɔ̀m] lct. faire les divisions; faire les factions
divorce ejwɨɨ le eba [èjwɨ́ɨ́ lé ébâ] ( ejwɨɨ1, eba2) lct. divorce
divulguer à egwih e ( egwih1, e1) lct. divulguer à Nye zě gwîh e Rachel ó, nye ó mwân mó Rebéka.
dix ewʉm [èwʉ̂m] n. dix id. ewʉm e bu id. ewʉm e moba id. ewʉm e molɛl id. ewʉm e monâ id. ewʉm e motɛn id. ewʉm e mwom id. ewʉm e ngwar id. ewʉm e tambɛl id. ewʉm e tobo id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mɨnter mwom id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mɨnter tambɛl e mɨmbu mowʉm tambɛl e tambɛl id. mɨnter tobo e mowʉm tobo le tobo id. mowʉm bu id. mowʉm moba id. mowʉm molɛl id. mowʉm molɛl e mɨmba id. mowʉm molɛl e mwom id. mowʉm monâ id. mowʉm motɛn id. mowʉm mwom id. mowʉm tambɛl id. mowʉm tobo id. mowʉm tobo e mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn id. otɔɔyin ewʉm id. otɔɔyin mowʉm moba
dix mille otɔɔyin ewʉm [tɔ́ɔ́yîn èwʉ̂m] ( tɔɔyin, ewʉm) num.card dix mille
dix pour cent nkɔb ngwar é monkɔb ewʉm [nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b èwʉ̂m] lct. dix pour cent
dix-huit ewʉm e mwom [èwʉ̂m è mwòm] ( ewʉm, mwom1) num.card dix-huit
dix-huitième ewʉm e mwom [èwʉ̂m è mwòm] ( ewʉm, mwom1) num.card dix-huitième
dixième (c.1,1a,3,5,7,11) ewʉm [èwʉ̂m] n. dixième (c.1,1a,3,5,7,11) lɨ ewʉm dixième arbre id. ewʉm e bu id. ewʉm e moba id. ewʉm e molɛl id. ewʉm e monâ id. ewʉm e motɛn id. ewʉm e mwom id. ewʉm e ngwar id. ewʉm e tambɛl id. ewʉm e tobo id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mɨnter mwom id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mɨnter tambɛl e mɨmbu mowʉm tambɛl e tambɛl id. mɨnter tobo e mowʉm tobo le tobo id. mowʉm bu id. mowʉm moba id. mowʉm molɛl id. mowʉm molɛl e mɨmba id. mowʉm molɛl e mwom id. mowʉm monâ id. mowʉm motɛn id. mowʉm mwom id. mowʉm tambɛl id. mowʉm tobo id. mowʉm tobo e mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn id. otɔɔyin ewʉm id. otɔɔyin mowʉm moba
dix-neuf ewʉm e bu [èwʉ̂m è bǔ] ( bu1, ewʉm) num.card dix-neuf
dix-neuvième ewʉm e bu [èwʉ̂m è bǔ] ( bu1, ewʉm) num.card dix-neuvième
dix-sept ewʉm e tambɛl [èwʉ̂m è támbɛ̀l] ( ewʉm, tambɛl2) num.card dix-sept
dix-septième ewʉm e tambɛl [èwʉ̂m è támbɛ̀l] ( ewʉm, tambɛl2) num.card dix-septième
docteur dɔbra [dɔ̂brà] n. docteur
docteur en théologie yeʼle mɨlɔb mo Zyɛm ( yeʼle, mɨlɔb mo Zyɛm) lct. enseignant de la Parole de Dieu; docteur en théologie
doigt dine₂ [dìné] n. doigt id. dine kʉ
doigt (de plantains ou de bananes) ndu₂ [ndù] n. doigt (de plantains ou de bananes)
doigter elɛʼle [èlɛ̂ʼlè] inf. montrer; indiquer; doigter id. dweʼle nkul yé ólɛʼle id. elɛʼle bʉr mpel id. elɛʼle ncwɨncwɨa
doigts mpine [mpìné] n. doigts
dominer sur elɛʼle bʉr mpel [èlɛ̂ʼlè bʉ̂r mpêl] ( elɛʼle, mpel) lct. dominer sur
dommagé lɨra [lɨ́rá] n. ruiné; gâté; dommagé Bèná gá èbébè lɔ́ɔ́ ndwè è kán bʉ̂r ò tɨ̂ʼ bé á bwâr-bwàr, wàá mû lɨ́rá é lˈèbébè ě. Haissant jusquʼà la tunique souillé par la chair.
dommage à, quel a vwaʼ e [á vwàʼ è] ( a2, vwaʼ, e1) lct. quel malheur pour; quel dommage à
dompter ekoʼo [èkòʼò] inf. dompter; entaa [èntàà] inf. dompter Sa gwar ɨ, gwɔɔ ntaŋa we é nkul! Mais toi, tu dois le dompter. id. entaa mobyɛl id. entaa motie id. entaa mwan id. entaa nye é nkul id. mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ
dompter sur ejwɨɨ₃ [èjwɨ́ɨ̀] inf. gouverner; régner; dompter sur; commander Dweʼ me sɔʼɔ ó, njɨ lʉ lwɨŋla e pɨʼ é l'efu ó, me nkʉʼ gʉa jwɨɨ e kul bʉr yo. id. ejwɨɨ e
donc é mpʉ yé ndɨ no e [é mpʉ̀ yé ndɨ́ nó é] ( mpʉ1, 1, ebe1, no) lct. donc
donner edwe₂ [èdwè] inf. donner id. edwe be sikʉlʉ id. edwe mɨndwɛa id. edwe mokebe id. edwe nkul id. edwe nye epʉla id. edwe nye mɨtuu id. edwe nye mobe id. edwe nye motwina id. edwe nye nkɔb é leme ncwɨncwɨa id. edwe nye nkɔb tiʼ njʉmdia id. edwe tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh id. edwe tiʼ ye ziila e id. edwe zi id. edwe Zyɛm ekiba é lɔb id. edwe Zyɛm kum
donner à lui la vie (éternelle) edwe nye nkɔb tiʼ njʉmdia ( tiʼ1, edwe2, njʉmdia) lct. donner à lui la vie (éternelle)
donner champ libre à enee [ènèè] inf. donner champ libre à Sâ gwár, jɨ́h tɨ̂ʼ mótìé, mé á nèè syém zɨ̌, wé ntɔ̂ʼ zě márà mè.
donner des cadeaux, celui qui aime ndwɛna [ndwɛ́nà] n. celui qui aime donner les cadeaux
donner emphase eyɨm nkpaa [èyɨ̂m nkpáà] ( eyɨm, nkpaa) lct. donner emphase
donner gratuitement edwɛna₁ [èdwɛ́nà] inf. donner gratuitement
donner la vie éternelle edwe tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh ( tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh, edwe2) lct. donner la vie éternelle
donner les offrandes edwe mɨndwɛa ( edwe2, ndwɛa) lct. donner les offrandes
donner les pouvoirs à qqn enol bɨntɔɔ [ènôl bɨ́ntɔ̀ɔ̀] ( enol, ntɔɔ2) lct. donner les pouvoirs à qqn; donner les capacités à
donner les pouvoirs à un enfant ekomlo mwan [èkòmlò mwân] ( ekomlo, mwan) lct. donner les pouvoirs à un enfant
donner ordres avec sévereté ebâm [èbâm] inf. gronder; reprendre; donner ordres avec sévereté ph. v. ebâm e
donner pour s'en servir etimle₁ [ètímlè] inf. donner pour s'en servir
donner punition corporelle eturo nye lʉ ( eturo, ) lct. donner punition corporelle
donner un cadeau edah [èdâh] ( epaʼle) inf. donner un cadeau
donner un coup de poing etu [ètû] inf. donner un coup de poing Nó ó bʉ́ʉ́ bʉ̂r é sámá yɔ́ɔ́ bé á zè syɛ̀ɛ̀ nyè mòcyéèlé é mîh lè ètû nyé bɨ̀kúrà.
donner un coup mortel ekahle₁ [èkàhlè] inf. donner un coup mortel
donner un prix mérité à epaʼle [èpâʼlè] ( edah) inf. donner un prix mérité à É jɔ̀ʼ Mbɔ̂ʼlʉ̀ bɨ̀ntœ̀mè nɨ́nɨ́ óbâʼlě nyîn ɨ̌, nyè ópâʼlè bɨ́n syɛ́ɛ́ yín yàá, lé èbœ̂r bɨ́n mòpʉ̌ʼlʉ̀ mɨ́njwɨ́ɨ̀-bʉ̀r lé èlɛ̂ʼlè mpúò kûm wín ɨ́. Lorsque le souverain pasteur parâtra, vous remporterez la couronne ...de la gloire. Nyé àláà ó, nyè lé èpâʼlè syɛ̂l wé ó, pâʼlě páʼlâ.
dons mɨndweŋa [mɨ̀ndwèŋà] n. dons accordés à une personne attachée à l'égo par le marriage pouvant être reclamés après la rupture du marriage