Parcourir le français


d


devant tous bɨbɛh é modia [bɨ́bɛ̂h é mòdìà] lct. devant tous
devant, aller esamle₁ [èsâmlè] inf. aller devant; avancer
devanture dolo₁ [dóló] n. partie au bout; devanture id. dolo e nkoʼo id. ecyɛb dolo id. eto dolo lé id. zi dolo; empom [èmpǒm] n. devanture id. é l'empom e id. empom e titima id. eturo empom e saŋ; kuo₂ [kúó] n. devanture
dévastée siilʉ [síìlʉ̌] id. vidée; dévastée Jwɨ̀ʼà yíyɛ̂h bʉ̂r ò tɨ̂ʼ lé èlwîmlà páʼrá wɔ́ɔ́ ɛ́, yé lé èfûʼlà ó, é síìlʉ̌, àkǎ bè è bʉ̀r.
dévaster edimle [èdímlè] inf. tuer; dévaster; ravager id. edimle nkul é monyʉl
devenir distrait ou troublé en chevauchant entre plusieurs sujets ebɛlba [èbɛ̂lbà] inf. devenir distrait ou troublé en chevauchant entre plusieurs sujets; troublé
devenir enfin efuʼla₂ [èfûʼlà] inf. devenir enfin; atteindre un état final id. efuʼla e l'ebel
devenir imitateurs enʉa dweʼle tiʼ lct. devenir imitateurs
devenir impuissant etwe mpwaʼre [ètwè mpwáʼré] ( mpwaʼre, etwe) lct. devenir impuissant
devenir intoxiqué mpur ze mɛr nye [mpùr zě mɛ̂r nyè] ( mpur, emɛr) lct. devenir intoxiqué
devenir le tuteur d'un enfant ebœʼ mwan [èbœ̀ʼ mwân] ( ebœʼ, mwan) lct. devenir le tuteur d'un enfant
devenir parfait ekumo é l'ombɨmbɨa é mɨpaʼ mimyɛh ( ekumo, ombɨmbɨa, paʼ1, mimyɛh) lct. devenir parfait id. to kumo é
devenir rabougris elire₂ [èlírè] inf. ratatiner; devenir rabougris Mɨ̀ndwínʉ́ zě kâʼ mɨ́páhá mómpèʼ myàá, myé ntɔ̂ʼ lírè, àkǎ gúmò mpúmó.
devenir renommé egumo [ègúmò] inf. devenir renommé id. egumo e
devenir respecté par sa conduite egba nyʉl we modile [ègbâ nyʉ̂l wé mòdìlè] ( egba, nyʉl, modile) lct. devenir respecté par sa conduite
devenir solide en foi enʉa pim é buʼo [ènʉ̀à pîm é búʼó] ( enʉa, pim1, buʼo) lct. devenir solide en foi; s'èdifier
devenir tordu eyemle [èyêmlè] inf. devenir tordu
devenir un homme adulte elele mʉrʉm ( elele, mʉrʉm) lct. devenir un homme adulte
devenir une femme adulte elele mʉma [èlèlè mʉ́má] lct. devenir une femme adulte
déverser, se eswɨɨ₁ [èswɨ̀ɨ̀] inf. se déverser
deviner etublo [ètúblò] inf. deviner id. etublo die id. etublo ɨ lʉ; etublo ɨ lʉ [ètúblò ɨ́ lʉ̂, gʉ́à ó] ( etublo, ) lct. deviner
déviner etubo [ètúbò] inf. déviner
deviner, fait de nyɨna [nyɨ́nà] n. devination
dévinette nkpapile [nkpàpílé] n. dévinette
devises, garder les ebaʼle ekuro [èbàʼlè ékúró] ( ebaʼle, ekuro2) lct. jouer le rôle de caissier; garder les devises
dévoilant ngwiha₃ [ngwíhà] n. prophete; dévoilant id. ngwiha mɨlɔb mo Zyɛm id. ngwiha mɨlɔb mʉma
dévoilé ngwiha₁ [ngwíhá] n. dévoilé; révelé egwih. id. Mɨngwiha mo Yʉanes; ngwiha₅ [ngwíhá] n. dévoilé
dévoiler egwih₁ [ègwîh] inf. dévoiler; révéler ngwiha. ph. v. egwih e id. egwih mobebe mɔɔ
dévoiler, se egwiha [ègwíhà] inf. se dévoiler
devrait supposer etiŋa [ètìŋà] inf. devrait supposer Yé ó, gò tìŋà ó, nyè lé èlɛ̂ʼlè bɨ́ná gá òzyɛ̌m ò bɨ́kûl bɨ̀fîh.
diable njwɨɨ moleme ( njwɨɨ, eleme) lct. diable
diacre diakɔn [dìâkɔ̀n] n. diacre
diagnostic, faire le epyàl [èpyàl] inf. trier; faire le diagnostic; contrôler un malade
diagnostique pyàl [pyàl] n. examens; contrôle; diagnostique
diagnostique médicale pɛhla [pɛ̀hlá] n. réfléxion; commentaire sur; diagnostique médicale Mpʉ̌ Yésʉ̀s á gʉ́à pɛ̀hlá wɔ́ɔ́ wàá ɛ́, nyè è bé ó: «Á twâʼbè búʼó yín ɛ̂!» id. ocɨcyel o mɨpɛhla id. pɛhla leme
dialogues lɛba [bɨ̀lɛ̀bá] n. paroles seulement; conversations; discussions; dialogues Èbě bɨ̀syɛ́ɛ́lá bɨ́ Jwɨ̀ʼà mó Zyɛ̌m, byé àdû bɨ́lɛ̀bá. Byé èbǔl dwɛ̂ʼ ó, mbì nkûl mʉ̂r ndɨ́ è nyè ě. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.
diarrhé, avoir la ekumlo [èkúmlò] inf. avoir la diarrhé
diarrhée nkumlo [nkûmlò] n. diarrhée Tó kœ̀b ó, sɔ́ŋ mó Pùblɨ́ɔ̀s á bè ó njáʼ sí é dùó lé èjóʼò éjyóò, lè èsyɛ̂b nkûmlò mòcìé.
dieu zyɛm [zyɛ̌m] n. dieu
diffamer elwɨɨ₁ [èlwɨ́ɨ̀] inf. insulter; diffamer; blasphémer
différence mbɛʼ [mbɛ́ʼ] n. différence id. egba mbɛʼ id. egʉa mbɛʼ paʼra embɨa e l'ebebe id. enyin mbɛʼ; ziila [zíílá] n. différence id. é ziila e id. edwe tiʼ ye ziila e id. ziila motwii
différend lɔb [lɔ̌b] n. parole; sujet; affaire; différend Kʉ e si, byé ólaa; mɨlɔb myam myɛɛ, myé ódi njʉmdia e njʉmdia. id. dobo le etiʼ e mɨlɔb id. é lɔb id. é wáa lɔb id. ebe e lɔb id. ebuʼo mʉr lɔb id. egʉa lɔb id. egʉa lɔb ngwar é bɨsa bɨn lé epur nye e tɨʼ ɨ id. ekomlo lɔb id. esaa go mɨlɔb id. esyɛhle lɔb id. etiʼe lɔb id. etiʼe lɔb e nkar ngwar id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. lʉ lɔb id. mʉr a baagʉa lɔb ɨ id. ngwiha mɨlɔb mo Zyɛm id. ngwiha mɨlɔb mʉma id. taʼa mɨlɔb mɨ Kalara Zyɛm id. tiʼ mɨlɔb id. tiʼa mɨlɔb id. tiʼà mɨlɔb
différent (c.1,1a,3,7) fih [fîh] adj. différent (c.1,1a,3,7); autre (c.1,1a,3,7) id. abe e mbi fih id. mʉr fih mʉr kɛ̀l
différent (c.11) ofih [òfîh] adj. différent (c.11); autre (c.11)
différent (c.5) efih [èfîh] adj. différent (c.5); autre (c.5)
différents bɨfih [bɨ̀fîh] adj. différents; autres (c.8)
différents (c.10) fih [fîh] adj. différents (c.10); autres (c.10) id. abe e mbi fih id. mʉr fih mʉr kɛ̀l
différents (c.2,2a) ofih [òfîh] adj. différents (c.2,2a); autres (c.2,2a)
différents (c.4) mɨfih [mɨ̀fîh] adj. différents (c.4); autres (c.4)
différents (c.6,6a) mofih [mòfîh] adj. différents (c.6,6a); autres (c.6,6a)