Browse French


d


descendance mpoŋ bʉr ( mpoŋ, mʉr) lct. descendance id. mʉr mpoŋ bʉr
descendant mʉr mpoŋ bʉr [mʉ̀r mpòŋ bʉ̀r] ( mʉr, mpoŋ bʉr) lct. descendant; njʉŋla [njʉ̀ŋlà] n. descendant
descendre efulo [èfùlò] inf. s'abaisser; descendre id. efulo mʉma; ekɔa₁ [èkɔ́à] inf. descendre Jɔ̀ʼ dóbó lé á bè, lé mû lé èkɔ́à ɛ̌,
descendu nteeen [ntèèèn] id. descendu bʉ̀r ntɛ̀ŋ mé é wínà, fìlɔ̀ mé sí é lˈèkúró tʉ̂ŋlʉ̌ é ntèèèn,
désert feha si [féhá-sí] ( feha, si1) lct. désert Bé á kœ̂ʼ-kœ̀ʼ ó, é féhá-sí ndwè è é mòcwɨ̂ʼ.
désigner etwar₂ [ètwâr] inf. désigner par le nom
désir gwɨma [gwɨ́má] n. désir; cupidité Sísìm mò mʉ̂r, wé è gwɨ́má ésâ mɨ́mpàŋ bɨ́syɛ́ɛ́lá. Lʼesprit est bien disposé. id. bɨgwɨma bɨ nyʉl bɨpuno id. é gwɨma mo Zyɛm id. esa bɨgwɨma
désir (pour protéine) zɔɔ₂ [zɔ́ɔ́] n. désir (pour protéine)appétit pour la viande id. zɔɔ bɨsa
désir de manger la viande, avoir le ejoʼo zɔɔ [èjóʼò zɔ́ɔ́] lct. avoir le désir de manger la viande; sentir le besoin des protéines
désir de nuire jeele e laŋ [jéélé è làŋ] ( jeele, laŋ) lct. désir de nuire
désirer edweh₂ [èdwêh] [dwêh] inf. désirer Míh mâm, mé lé èkʉ́ dwɛ̂ʼ ó, njɨ̀ gúmó mé lé ètô ě, é lˈèfú é sá mé lé èdwêh ě.; egbaa [ègbáà] inf. désirer; faire par exprès faire expressement; egwɨm [ègwɨ̂m] inf. désirer id. egwɨm sa yoonkan; ejoʼo dweh [èjóʼǒ dwéh] ( ejoʼo1, dweh) lct. désirer; eyeʼbe [èyêʼbè] inf. désirer; se soucier de; être angoissé
désirs zɔɔ bɨsa [zɔ́ɔ́ bɨ́sâ] ( zɔɔ2, sa) lct. désirs
désirs charnels bɨgwɨma bɨ nyʉl bɨpuno ( gwɨma, nyʉl bɨpuno) lct. désirs charnels
désobéir esa ebɨh [èsâ ébɨ̌h] ( esa1, ebɨh1) lct. désobéir
désobéissance ajoʼo [àjóʼò] n. désobéissance; ebɨh₁ [èbɨ̌h] n. désobéissance id. esa ebɨh
désordonnée lʉo-lɨ-lʉo [lʉ́ó-lɨ̀-lʉ́ó] id. désordonnée
désordre mbʉl₁ [mbʉ́l] n. désordre; mpuʼ₁ [mpǔʼ] n. désordre dans les relations provoquée par les gens qui aiment séparer les amis Bé lé èsâ ntémé ó, mpǔʼ. Bé lé èlâʼ-làʼ ntémé mɨ̀lʉ̂ é bɨ̀sá bɨ́ ònkán, ndwè è lˈèlwìb bɨ́lwǐb ndɨ́ àsìŋà ɛ̌.; oleŋeleŋe [òlèŋélèŋé] n. désordre; zɨzam₂ [zɨ̀zàm] n. désordre id. kam e bile e zɨzam
désordre, en leŋe-leŋe [lèŋé-lèŋé] id. en désordre Nkànà yíyɛ̂h, yé á bè ó, yé mû é lèŋé-lèŋé.; lɛʼ-lɛʼ [lɛ́ʼ-lɛ́ʼ] id. en désordre É pèmé gwár yàá, nyè zě dùmà sí mbûmbǔr, mò wé ntɔ̂ʼ bʉ̂l, bɨ̀sá bɨ́ mò bíbyɛ̂h kʉ̌l é lɛ́ʼ lɛ́ʼ sí è sí. et toutes ses entrailles se sont répandues.
désordre, en éparpillé pulum [púlùm] id. en désordre éparpillé
destructeur angbɛh [ángbɛ̌h] n. destructeur; Apollion
détaché ngwiha₂ [ngwìhá] n. détaché Mâ kálàrà wàá á bè ó ngwìhá, mʉ̀r bɛ̌m láà. egwìh.
détaché, devenir etiiba [ètììbà] inf. devenir détaché Mɨ̀kʉ́kǒb mɨ́mbʉ̀ʼ mímyɛ̂h ntɔ̂ʼ tììbà.
détacher egwìh₁ [ègwìh] inf. détacher; dérouler ngwiha.; etii [ètìì] inf. détacher Bɨ̌n bé à tíí nyê. Bɨ̌n bé òzè è nyè. id. etii nyʉl
détenteur mbil₁ [mbìl] n. propriétaire; détenteur Jwɨ̀ʼ gwár è gwár yàá ntémé ó ndɨ́ é bǔl kɔ̀blà ó, mbìl bɨ̀sâ níʼè é Jwɨ̀ʼà mó Zyɛ̌m ɨ́. il est plus facile à un chameau de passer par un trou dʼaiguille quʼun richard dʼentrer dans le royaume de Dieu. id. mbil bɨsa
détenteur de pouvoir ngoman [ngómàn] n. détenteur de pouvoir id. bii mo ngoman
détérioré, devenir eswɨɨ₂ [èswɨ́ɨ̀] inf. devenir détérioré Làrá gá mɨ̀mpɨ́ʼ bɨ́mɔ̌n ndɨ́ àswɨ́ɨ̀ ɨ̌.
détériorer sa valeur eŋmɛn [èŋmɛ̀n] inf. détériorer sa valeur
détériorer, se ekuna₂ [èkùnà] inf. se détériorer
déterminé leme, wé ó me é ntɨɨɨŋ ó, me [lémè, wé ó mè é ntɨ́ɨ́ɨ́ŋ ó, mè] ( leme1, ntɨɨɨŋ) id. déterminé Leme, wé ó me é ntɨɨɨŋ ó, me toʼ.
deterrer emɛɛ [èmɛ̀ɛ̀] inf. deterrer
déterrer epim₂ [èpìm] inf. déterrer Gó èpǐm wʉ̀nʉ̀ é pèmé gó á bé àbè ě!
détester epem₁ [èpèm] inf. haïr; détester
détourner de, se etumo koo e [ètúmǒ kòò è] ( etumo2, koo, e1) lct. se détourner de
détruire la puissance eteʼle [ètèʼlè] inf. détruire la puissance Nyè ótèʼlè mʉ̂r wàá ó, é zéá nyé ózè é mòncɛ̀nbà ɛ̌. [Jésus] l'écrasera par l'éclat de son avènement.
détruit tiilʉ [tíìlʉ̌] id. détruit
deuil, être frappé par le coût d'un ebi efie [èbì éfìè] ( ebi2, efie) lct. être frappé par le coût d'un deuil
deuil, faire la ekam₁ [èkâm] inf. faire la deuil Bé ójɨ̀ módwê lè èkâm ékúhó lé. id. ekam ekuho
deuillé ebi efie [èbì éfìè] ( ebi2, efie) lct. être frappé par le coût d'un deuil
deux (c.10) ba₁ [] num.card deux (c.10) id. zɔʼ ba
deux (c.2,2a) oba [òbá] num.card deux (c.2,2a) id. oba oba
deux (c.4) mɨmba [mɨ̀mbá] num.card deux (c.4) id. mɨleme mɨmba mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨswɨh mɨmba mɨmba id. mowʉm molɛl e mɨmba
deux (c.6) moba₁ [mòbá] num.card deux (c.6) id. ewʉm e moba id. mɨnter mɨmba id. mowʉm moba id. muh molu moba id. nkɔb ngwar é monkɔb moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. otɔɔyin mowʉm moba
deux (c.8) bɨba [bɨ̀bá] num.card deux (c.8) id. lwib bɨba bɨba
deux cent mɨnter mɨmba [mɨ̀ntèr mɨ̀mbá] ( nter, moba1) num.card deux cent
deux montants et le linteau de la porte nkan ebe lct. deux montants et le linteau de la porte
deuxième (c.1,1a,3,7) mba [mbá] num.ord. deuxième (c.1,1a,3,7)
deuxième (c.11) omba [òmbá] num.ord. deuxième (c.11)
deuxième (c.5) emba [èmbá] num.ord. deuxième (c.5)
devant Dieu é mih mo Zyɛm lct. devant Dieu
devant eux é l'efoʼ lɔɔ [é l'èfóʼ lɔ́ɔ́] lct. devant eux