Parcourir le français


d


déluge mpɨɨ [mpɨ̀ɨ̀] n. déluge
demain omɛn [ómɛ́n] n. demain Mè náǎ ó lé èdwìh mólèmè lè ètìʼ mɨ́syôblʉ̌ mûh lè ómɛ́n. Píè tɨ̂ʼ é lˈèlú élɛ̂l, mè ósîl syɛ́ɛ́ yâm. id. omɛn e dɨn
demain, après jɨh omɛn [jɨ́h ómɛ́n] lct. après demain
demander edî [èdî] inf. demander ph. v. edî e id. edî moba
demander la présence d'une personne ebaŋle [èbâŋlè] inf. convoquer; inviter; demander la présence d'une personne; envoyer chercher
demander, s'entre edîila [edíìlà] inf. s'entre demander
démanger etara [ètárà] inf. démanger; gratter
déménager etwaʼ₁ [ètwâʼ] inf. abandonner; déménager
demi-construit et puis abandonné ntuubo [ntùùbǒ] id. demi-construit et puis abandonné Ɨ́ nkûl ósíè nyè, nkàn lîʼ é ntùùbǒ wá, bʉ̀r bé óbèè nkân è nkàn ɨ̌, bé ódwò nyé ndwè è lˈèkpêʼlè nyé tɨ̂.
démon eleme [èlèmè] n. démon id. mɨmir mɨ eleme id. mʉr a sia e moleme e id. njwɨɨ moleme id. pɛhla leme
démoniaque mʉr a sia e moleme e ( esia e, eleme) lct. démoniaque
denier denie [dènìê] n. denier; saŋ denie lct. denier
dénombrer eláa [èláà] inf. compter; lire; dénombrer id. eláa bɨbaa bɨ embɨa id. eláa mʉr baa ebebe id. epɛʼ baa ebebe nye a láa ɛ
dénombrer vos bienfaits eláa bɨbaa bɨ embɨa [èláà bɨ́bàà bɨ́ émbɨ̀à] ( eláa, baa1, embɨa2) lct. dénombrer vos bienfaits
dénoncer epur [èpùr] inf. dénoncer; porter plainte contre; accuser id. egʉa lɔb ngwar é bɨsa bɨn lé epur nye e tɨʼ ɨ id. mʉr ndɨ epur go e
dent eje [èjè] n. dent id. nyʉa ndɨ e ful é moje e
dent pointue fòŋ [fòŋ] n. dent pointue
dent qui domine les autres ndehe [ndèhé] n. dent qui domine les autres
départ eto₁ [ètô] n. départ id. eto e kʉ; etœœlɨ [ètœ́œ̀lɨ̀] n. départ; tœa₁ [tœ́á] n. départ Píè tœ́á mɨ́kómó Bàbìlɔ̂n, wé òsí làà nɛ́ʼɛ̀, Après la déportation à Babylone,
dépasser ego₁ [ègò] inf. envahir; dépasser; inonder Bɨ̀bɨ̂blà bɨ́sá bɨ́ sí nwâ, byé ámû jàá gò nyé é nyʉ̂l mpʉ̀ móbàr. Js. 1:27; elaa [èlàà] inf. passer; dépasser id. alaa ó id. alaa ó njɨ id. bé osi laa nɛʼɛ id. elaa e kam id. elaa me id. elaa muu id. elaa naa id. elaa nye é nkul id. laa ó fuo yɛɛ; elaa [èlàà] inf. dépasser id. alaa ó id. alaa ó njɨ id. bé osi laa nɛʼɛ id. elaa e kam id. elaa me id. elaa muu id. elaa naa id. elaa nye é nkul id. laa ó fuo yɛɛ
dépecer ebà [èbà] inf. dépecer id. ebà jwɨʼ id. mbà bɨjwɨʼ
dépecer finement esyɛʼ₃ [èsyɛ̂ʼ] inf. dépecer finement
dépendre à ejoʼo e [èjóʼò è] ( ejoʼo1, e1) lct. dépendre à
dépenser edimle [èdímlè] inf. dépenser id. edimle nkul é monyʉl
déplacer à 4 pattes, se ekpaʼbe [èkpâʼbè] inf. se déplacer à 4 pattes
déplacer, se etɨla [ètɨ́là] inf. se déplacer Mpʉ̌ móhó sábàt, wé á pyâl ɨ̌, bé zě dǐ gúmò gwár, àtɨ́là, lé ègʉ́ǎ dû mómpéné mɔ́ɔ́.
déplaire ejoʼo ebebe [èjóʼò ébébè] ( ejoʼo1, ebebe1) lct. être coléreux; déplaire
déposer ekomo₁ [èkòmò] inf. déposer id. ekomo nkar si
dépouiller efo₂ [èfô] inf. arracher les vêtements; dépouiller Bɨ̀zìlngǎn nyábà nyé é nyʉ̂l, fóŋɔ̀ nyé mɨ̀kán. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouill̀rent Yé àbè ó, mè lé ègwɨ̂m éfóŋɔ̀ nyʉ̂l bɨ̀púnò mé ndɨ́ è nyè nwà.
depuis ngbàa [ngbàà] conn. depuis Ngbàà mé á táàrè lé ènàà-nàǎ lɨ́ yî, lé èzě sáà mpúmó, mbú lɛ̂l ó ndɨ́ kʉ́ wî! id. ngbàa mê lɛɛ
depuis la création du monde eduho é l'etɔɔrʉ e si nwa ( eduho é, etɔɔrʉ, si1, nwa1) lct. depuis la création du monde
déraciné, être emuna₂ [èmùnà] inf. être déraciné Byé lé èdwè ó, zɔ̀ʼ bá, èbě byé lé èkǎ mùnɔ̀ sí. deux fois morts, déracinés,
déraciner emuno [èmùnò] inf. déraciner
dermatose ebar₁ [èbàr] n. dermatose
dernier vuʼ [vûʼ] n. dernier
dernier état efuʼla₁ [èfúʼlá] n. dernier état; suite
dernier jour moho epihe, ntible-bɨkaŋa ( moho, epihe, ntible-bɨkaŋa) lct. dernier jour
dernier, le epihe [èpíhè] n. le dernier id. efil mɨswɨh mɨ epihe id. moho epihe, ntible-bɨkaŋa id. mʉr epihe; mʉr epihe [mʉ̀r èpíhè] ( mʉr, epihe) lct. le dernier
dernières phases de mɨcehle [mɨ̀céhlé] n. dernières phases de Bé ósâ bɨ́sá bíbyɛ̂h mpʉ̀ mɨ́céhlé bɨ́gʉ̌. Bé óbǔl nkɛ́ɛ̀
dernier-né vuʼ-ebel [vûʼ-èbêl] n. dernier-né
dernier-né, être le efuʼla e l'ebel [èfûʼlà è l'èbêl] ( efuʼla2, ebel) lct. être le dernier-né
dérouler egwìh₁ [ègwìh] inf. détacher; dérouler ngwiha.
dérouler, se esyɛɛ₁ [èsyɛ́ɛ̀] inf. se faire; être fait; se dérouler; avoir lieu
déroulera, le suivant se nɛʼɛ [nɛ́ʼɛ̀] postp. le suivant se déroulera; le suivant survint ǃƗ bʉr ofih si kɛla ó, me abe lʉmlʉ mo Krɨst nɛʼɛ, kʉ gʉa ó, me ó kʉ be lʉmlʉ we cyecye é paʼ win. Les gens ont effectivement déclaré que Paul n'était pas un apôtre. id. nkʉ ó be nɛʼɛ mpa id. yé be ó nɛʼɛ
derrière pihe [píhè] adv. derrière id. molu pihe
derrière des maisons piekuo [píèkúó] n. derrière des maisons
derrière la maison domo₁ [dòmò] n. derrière la maison momo.
derrière le champs mpomo [mpómò] n. derrière le champs
derrières des maisons momo₂ [mòmò] n. derrières des maisons domo.
dés que jɨh tɨʼ [jɨ́h tɨ̂ʼ] lct. dés que