Parcourir le français


c


accroché cyela₄ [cyèlá] n. produit; accroché; pɛna [pɛ̀ná] n. accroché Mòpʉ̌ʼlʉ̀ mɨ́njwɨ́ɨ̀-bʉ̀r, mé á bè ó mɨ̀pɛ̀ná é bɨ̀ntóó bíbyɛ̂h. Bé ntɔ̂ʼ pɛ̀n mɨ́tìlá myé á lɛ̂ʼlè mòbě nyé á búrà è mé é, é lʉ́ wé kʉ́.
ancien cyɛb efoʼ é l'esama e Mbɛr-Zyɛm [cyɛ̂b èfôʼ é l'èsámá é Mbɛ̌r-Zyɛ̌m] ( cyɛb efoʼ, mbɛr Zyɛm) lct. ancien; tamamʉr [támámʉ̀r] n. ancien id. ebe e pɨʼ otamabʉr id. tamamʉr é kul oYʉden id. tamamʉr kʉsyɛl id. tamamʉr lal
cabane saʼ [sàʼ] n. tente; abri de fortune; cabane id. ebʉʼ e Bɨsaʼ
câble wɛa [wɛ́à] n. câble
cabri kɨla [kɨ́lá] n. cabri id. ma kɨla id. njʉm kɨla
caché efo₁ [èfǒ] n. caché; cachette
cacher efol [èfòl] inf. cacher id. efol ofwah we
cacher, se efwab [èfwâb] inf. se cacher
cachés fela [fèlá] n. cachés id. fela sɔʼɔ
cache-sexe feminine engeŋe [èngèŋè] n. cache-sexe feminine
cachette efo₁ [èfǒ] n. caché; cachette; mofo [mòfǒ] n. cachette
cadavre muu₁ [múù] n. cadavre id. elaa muu
cadeau dah₁ [dâh] n. cadeau mah.; etʉm₁ [ètʉ́m] n. cadeau; colis Bɨ̀ná dwêʼ gá Zyɛ̌m èkíbà èbè étʉ́m nyé á ntɨ̀h bɨ̀ná gá ɛ́.
cadeaux mah [mâh] n. cadeaux dah.
cadeaux gardés pour les autres kul₁ [kǔl] n. cadeaux gardés pour les autres Nyè ó bˈá dwè bɨ̀ná gá Sísìm wé mpʉ̌ bɛ́n, lé èlɛ̂ʼlě mbɨ̀àmbɨ̀à bɨ́kǔl nyé lé èkòmò bɨ́ná gá ɛ́.
cadenas engʉŋ [èngʉ̀ŋ] n. cadenas
cadet ncyom [ncyóm] n. cadet de la même sexe que l'égo Kin: tʉl. mancyom
cadet, mon ncyomam [ncyómǎm] n. mon cadet; ma cadette
cadet, ton ncyomo [ncyómô] n. ta cadette; ton cadet
cadette, ma ncyomam [ncyómǎm] n. mon cadet; ma cadette
cadette, ta ncyomo [ncyómô] n. ta cadette; ton cadet
caesar kɛɛza n. caesar
cafard pɨpœh [pɨ́pœ̂h] n. cafard
café kɔfi [kɔ̀fí] n. café
caisse ekuro₂ [èkúró] n. caisse id. ebaʼle ekuro id. mbɔʼlʉ ekuro; mpɔra [mpɔ̀rà] ( wolo) n. caisse; wolo [wólò] ( mpɔra) n. cantine; caisse id. Wolo sàa
caissier mbɔʼlʉ ekuro [mbɔ̀ʼlʉ̀ èkúró] ( mbɔʼlʉ, ekuro2) lct. caissier; trésorier
caissier, jouer le rôle de ebaʼle ekuro [èbàʼlè ékúró] ( ebaʼle, ekuro2) lct. jouer le rôle de caissier; garder les devises
calao kpaŋ [kpáŋ] n. calao
calme luumo [lùùmǒ] id. calme Òbɨ́ɔ̌ ó kpɛ̌l bâm, dìʼé gá é lùùmǒ, jôʼlò bʉ́ʉ́ bʉ̂r.; myeeŋ [myèéŋ] id. calme Sá yíyɛ̂h mû é myèéŋ.; siiime [sìììmé] id. calme
calme, rendre eleʼe [èlèʼè] inf. apaiser; rendre calme; accalmer Nó ó, tìlà òkálàrà wàá ó bˈá kà lèʼè ègólò. Nyè á bé àkpɛ̀l ó, mʉ̀r léʼà nyè, èbě bé àkǎ bè.
calmer, se etala₂ [ètàlà] inf. se calmer Mé ègʉ́à ó, bɨ̌n bé àtàlà. Tàlâ. Mʉ̀ŋá sí. Nyé èjébè gò! id. etala njwɨr1 id. etala njwɨr2
calomnier efœʼ [èfœ̂ʼ] inf. calomnier id. efœʼ nyʉl
caméléon jʉnkʉl [jʉ́nkʉ̂l] n. caméléon
campement mompaʼ [mòmpáʼ] n. campement id. esa mompaʼ; pɛr [pɛ̀r] n. campement Bɨná fúma gá pɛr, bɨsaʼ bɨlɛ̂l.
campement, faire un esa mompaʼ [èsâ mómpàʼ] ( mompaʼ, esa1) lct. faire un campement
canard lolo [lòlò] n. canard
canne à main ntum [ntúm] n. sceptre; bâton pour la galanterie; canne à main Ntúm mójwɨʼa wâm, wé ó Yʉdah.
canne à sucre nkoʼo [nkòʼó] n. canne à sucre id. dolo e nkoʼo
cannelle kanɛl [kànɛ̂l] n. cannelle
cannibal mɨndebʉr [mɨ̀ndèbʉ̀r] n. cannibal
canon mbɨm [mbɨ̀m] n. tuyau; canon
cantine wolo [wólò] ( mpɔra) n. cantine; caisse id. Wolo sàa
caoutchouc ndama [ndàmà] n. fronde; hévéa; caoutchouc
capable de, être ebe e nkul [èbè è nkùl] ( ebe1, e1, nkul) lct. être capable de id. abe e nkul etɛɛ
capable, être ekoʼo [èkòʼò] inf. être capable; réussir ekar.
capacités à, donner les enol bɨntɔɔ [ènôl bɨ́ntɔ̀ɔ̀] ( enol, ntɔɔ2) lct. donner les pouvoirs à qqn; donner les capacités à
capitain njwɨɨ titima lct. capitain
capitaine du navire ndul titima [ndùl títímà] ( ndul1, titima) lct. pilote du navire; capitaine du navire
captif komo₁ [kómó] n. captif
captivité okomo [òkómó] n. esclavage; captivité