Parcourir le français


c


cherub kerʉbim [kèrʉ̀bîm] n. cherub
cheval kabala [kàbàlá] n. cheval; yaŋa₂ [yáŋá] n. cheval
cheveu blanc mpi₂ [mpî] n. cheveu blanc Gó àbè è nkùl èlǐŋ kòhò mpúò ngwár ó, wé sâʼ mpî, nkʉ̂ ó, wé díʼè dwîdwîn. Tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
cheveux mpuo₂ [mpùò] n. cheveux Nyè ntɔ̂ʼ dû nyé mòkʉ̌ è nʉ̀m é mpyɔ̂ʼ, pîm mé è mpùò wé, zě lœ̀m nyé làbínà yàá é mòkʉ̌. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum.
chèvre tab₂ [tàb] n. chèvre id. daa e bɨtab id. daa e bɨtab e bɨntɛɛ id. ma tab id. myɛl tab
chevretin aquatique akolo [ákòlò] n. chevretin aquatique Hyemoschus aquaticus
chevron ntwiʼa [ntwíʼa] n. chevron
chez kwa [kwá] n. chez; ye₃ [] n. chez id. bɨn ye id. bɨn ye id. bɨn ye id. bɨn ye id. go ye
chez elle daa le [dáà lé] lct. chez elle; dans son village natal
chez toi go ye ( go1, ye3) lct. chez toi
chez vous bɨn ye [bɨ́n yé] ( bɨh1, ye3, me2, ye3, nye, ye3, be2, ye3) lct. à votre domicile id. eze gʉʼ bɨn ye
chien mpye [mpyê] n. chien id. ma mpye
chimpanzé gbaʼ [gbàʼ] n. chimpanzé Pan satyrus
chiot ma mpye [mâ mpyê] ( ma3, mpye) lct. chiot
chique efʉa [èfʉ́á] n. chique
chirurgie salga [sàlgà] n. chirurgie
chirurgie, faire la esal [èsàl] inf. faire la chirurgie; faire l'incision
choir, se laisser enkuŋlo [ènkúŋlò] inf. se laisser choir sur un endroit vite préparé dans un état fatigué entwiŋ mʉr e.
choisir egban [ègbân] inf. choisir
choisir pour soi-même egbana [ègbánà] inf. choisir pour soi-même
choix pɛha [pɛ́há] ( twara) n. choix; sélection Pɛ́há wé wàá, wé á bé àcø̀ø̀ é zɨ̌ mò núú mʉ̂r. id. pɛha mʉr
chomâge, en; dia jwɨh [díǎ jwɨ́h] ( dia1, jwɨh1) lct. sans occupation; en chomâge
chômer encyehbe [èncyêhbè] inf. chômer Nyí zě bâʼlě pyâl kʉ̌l, bèè bʉ́ʉ́ bʉ̂r òfîh lé èncyêhbè é mákîr. Il vit dʼautres qui étaient sur la place sans rien faire.
chômeur adiajwɨh [ádìǎjwɨ́h] n. chômeur
chordes saŋ₁ [sàŋ] n. chordes Nyè á dɨ̀ jwɨ̂ʼ é mògwǎl ó, mpʉ̀ mɨ́sàŋ mɨ́ mpêr.
chose sa [] n. chose id. bɨsa bɨ jehe id. bɨsa bɨ jobo yi id. bɨsa bɨ mpoʼo id. mbil bɨsa id. mɨcyea bɨsa bibyɛh ndɨ etiʼe e id. mpʉ sa lɛɛ ó id. sa ebuʼla id. sa ede id. sa gwar id. sa jehe id. sa ndɨ tɨʼ ɨ, yé ó id. sa sî sa kɛ̀l id. sa tuʼ id. sa yaa ó id. sa ye id. zɔɔ bɨsa; sɨa [sɨ́ǎ] n. chose; sɨʼ [sɨ̂ʼ] n. chose Gʉ́ŋá gá sɨ̂ʼ yì:; sɔʼɔ [sɔ́ʼɔ̂] n. chose id. abaawe sɔʼɔ e id. akamle nye sɔʼɔ id. alɛɛ sɔʼɔ id. fela sɔʼɔ id. kublakubla sɔʼɔ id. kwɨmla we ndɨ anwɨɨla e waa mo yʉʉ sɔʼɔ ɛ id. mbɛma bɨsɔʼɔ id. mɨcyea bɨsɔʼɔ bibyɛh
chose bonne embɨa₂ [èmbɨ̀à] n. chose bonne id. bɨbaa bɨ embɨa id. egʉa mbɛʼ paʼra embɨa e l'ebebe id. eláa bɨbaa bɨ embɨa id. embɨa e leme id. esa embɨa
chose cachée fela sɔʼɔ ( fela, sɔʼɔ) lct. chose cachée
chose déchirée nyɛɛla [nyɛ̀ɛ́là] n. chose déchirée è bɨ̀nyɛ̀ɛ́là mɨ́kán é nyʉ̂l avec un habit misérable
chose nouvelle edwan₁ [èdwán] n. chose nouvelle id. Edwan e Sàa Kalara Zyɛm
chose ou l'autre, une sa sî sa kɛ̀l [sá sî sà kɛ̀l] ( sa, , kɛ̀l) lct. une chose ou l'autre
chose précise sa tuʼ [sá túʼ] ( sa, tuʼ3) lct. chose précise
chose qui vous manque sɔɔlʉ [sɔ́ɔ̀lʉ̀] n. chose qui vous manque Sɔ́ŋ wín, nyè lé èbɛ̀á gʉ́ǎ sá lé èsâ bɨ́n sɔ́ɔ̀lʉ̀ ɨ̌, bɨ̌n tínǎ lˈàpǎ jàʼ nyé yǎ. id. esa sɔɔlʉ
chose vaine ambɛha [ámbɛ̀hâ] n. chose vaine búʼó yín, yé ó ámbɛ̀hâ id. ambɛha mʉr
chose vide tuʼ₂ [túʼ] n. chose vide
chose vieille mbor [mbǒr] n. chose vieille lé èlàrɔ̀ é lˈègʉ́á é mbǒr kán, èbě ègʉ́á ègwár làá,
choses minimes bwa bɨbuho [bwá bɨ́búhó] ( ma3, buho) lct. choses minimes
chrétien kristen [krǐstèn] n. chrétien
chrétiens masculins mbuʼla mʉrʉm ( ebuʼla, mʉrʉm) lct. chrétiens masculins
chute esʉʼ [èsʉ̌ʼ] n. chute Nyè á sòʼò ó, mpʉ̌ bwàʼbwàʼ ésʉ̌ʼ lé èsòʼò é díbé nɨ́nɨ́ ɨ́. comme la voix de grandes eaux,
chute, être une cause pour la ebɨm ebɔʼ é leme [èbɨ̀m ébɔ̂ʼ é lémè] ( ebɔʼ, ebɨm2, leme1) lct. être une cause pour la chute Mocyɛʼ mo mpom e mʉr bɨsyɛɛla byam, byé óbe, abɨm ebɔʼ é leme, asa ó, nye jyɛlɨ ɨ diʼ ɨ.
chuter etwe [ètwè] inf. chuter id. etwe é leb etwe mpwaʼre id. etwe twii
chuter en marchant esyɛŋle [èsyɛ̀ŋlè] inf. chuter en marchant Èbè nó, tòŋlá gá gúmó bɨ́n bé á syɛ̀ŋlè é jɔ̀ʼ bɨ́n bé á twè ě. Souviens-toi donc d'où tu es tombé,
cicatrice bam₂ [bàm] n. cicatrice; pyɛb [pyɛ́b] n. cicatrice
ciel ejyoo₂ [èjyòò] n. le ciel au niveau des astres id. jobo e l'ejyoo le ebantɛn; jobo kʉ [jóbò kʉ́] lct. ciel É l'efu ó, mpie nwɨŋɨ, modibe, mé eduho ó, é jobo kʉ, fulo si. (jóbó kʉ́); jobo [jóbò] n. ciel; ce qu'on voit Bɨsa bɨ jobo yi, adwia e bye. N'aimez pas les choses du monde id. bah jobo id. bɨsa bɨ jobo yi id. jobo e l'ejyoo le ebantɛn id. nyʉl jobo
ciel (le lieu de Dieu) lal mo Zyɛm [làl mó Zyɛ̌m] ( lal, Zyɛm) lct. ciel (le lieu de Dieu)
cieux ebantɛn [èbàntɛ̌n] n. cieux les plus reculés de la terre, après ejyoo id. jobo e l'ejyoo le ebantɛn
cieux et la terre, les kʉ e si [kʉ́ è sí] lct. les cieux et la terre
cieux, les jobo e l'ejyoo le ebantɛn [jóbò è l'èjyòò lè èbántɛ́n] ( jobo, ejyoo2, ebantɛn) lct. les cieux
cigale antwɛɛntwɛɛ [ántwɛ̀ɛ́ntwɛ̀ɛ́] n. cigale