Parcourir le français


c


caractère ntɔɔ₂ [ntɔ̀ɔ̀] n. traits de la vie d'une personne; caractère; attribut; compétences id. enol bɨntɔɔ
carquois kpɛha [kpɛ̀hà] n. carquois
carrefour man [màn] n. carrefour Nó ó, cyɛ́bá gá é mòmàn. Allez donc aux carrefours id. moman mɨmpaʼa
carrefours moman mɨmpaʼa ( man, mpaʼa) lct. carrefours
casque kʉŋʉ [kʉ́ŋʉ́] n. casque Mbɛ́là wàá, wé óbàʼlè bɨ́ná gá mpʉ̌ kʉ́ŋʉ́ nkòhó lé èbàʼlě lʉ́ nkɔ́ɔ́ ɛ́.
cassé, être ebwiʼ₂ [èbwîʼ] inf. être cassé
casser ebuʼo₁ [èbúʼò] inf. casser; briser id. ebuʼo kubo id. ebuʼo mʉr lɔb
casser facilement, se ecyɛbla [ècyɛ̂blà] inf. se casser facilement
casser l'œuf de l'intérieur ekpaʼle [èkpâʼlè] inf. casser l'œuf de l'intérieur
casser l'œuf pour faire sortir l'oiseau ekpaʼle [èkpâʼlè] inf. casser l'œuf pour faire sortir l'oiseau
casser pour entrer ekɛʼ₂ [èkɛ̂ʼ] inf. casser pour entrer àbîr ó, wé kɛ́ʼɛ̀ nyè mbɛ̌r, díbè.
casser, se ebʉl [èbʉ̂l] inf. se casser; se fendre ph. v. ebʉl e
casserole mpɨ [mpɨ̌] n. casserole id. mel mompɨ
casserole en fer mɨnkɨŋ [mɨ̀nkɨ̂ŋ] n. casserole en fer Bé ebiʼe mojɔɔ é monkɨŋ. [vol 2, 9HHH.tif]
cassia osaʼa [òsáʼá] n. cassia
castré cwɨha [cwɨ̀há] n. castré
castré et gros myaʼ [myâʼ] n. castré et gros Yé ó dóbó mɨ́myâʼ lé ètíʼɔ̀ ɛ̌! au jour du carnage.
castrer ecwɨh [ècwɨ̀h] inf. castrer
catéchiste nkarpo ( lɛa lɔɔ Zyɛm) n. catéchiste
cause de, à ebe₂ [èbě] conn. à cause de id. ebe no ó id. ebe yé; eduho é [èdùhò é] ( eduho) lct. provenant de; à cause de id. eduho é l'etɔɔrʉ e si nwa id. Mbɨambɨa Lɔɔ ndɨ eduho boo Zyɛm ɨ
cause litigieuse relative aux biens ngbɔn [ngbɔ̌n] n. cause litigieuse relative aux biens; litige
cause, remettre en esoŋlo [èsôŋlò] inf. remettre en cause; douter; Bé esoŋlo ó, me abe sɔŋ win boo nɔɔ. Ils remettent en cause que je suis leur père.
causer à chuter etwehle [ètwèhlè] inf. causer à chuter Èkóʼ lé étwèhlè bʉ̂r, lé ó èbɔ̌ʼ lé óbɨ̀m bʉ̂r ó, bé twêʼ é nkɨ́ŋlɨ́ ɨ́.
ccasion de péché (1) eduma é l'ebebe ( eduma, ebebe1) lct. être une occasion de péché (1)
ce (c.1) nwa₁ [nwâ] [nwâʼ] [nwà] dém. ce (c.1); cette (c.1); cet (c.1) id. é si nwaʼ si id. edíle tiʼ si nwa id. eduho é l'etɔɔrʉ e si nwa id. njwɨɨ si nwa id. si nwa
ce (c.3,11) wi₁ [] [] [wîʼ] dém. ce (c.3,11); cet (c.3,11); cette (c.3,11) id. muh e pum wi
ce (c.5) lɨ₃ [lɨ̂, lɨ̀, lɨ̂ʼ] dém. ce (c.5); cet (c.5); cette (c.5) id. epyal é muh é dobo lɨ
ce (c.7) yi₃ [yîʼ, yî, yì] dém. ce (c.7); cette (c.7); cet (c.7)
ce qui se traduit no yé edwirɔ ó [nó yé èdwìrɔ̀ ó] ( no, edwir) lct. ce qui se traduit
céder une place à qqn ejyɛɛle₁ [èjyɛ̀ɛ̀lè] inf. céder une place à qqn
ceinture kana [kàná] n. ceinture
ceinture pour grimper les arbres ngbɔɔ [ngbɔ́ɔ̀] n. ceinture pour grimper les arbres
cela sɨnɨ [sɨ́nɨ̌] n. cela Jwɨ̀ʼlá gá è Zyɛ̌m ó, bɨ̀sɨ́nɨ̌ bɨ́nɨ̌, byé àyí pyâl é jɔ̌ʼ kóló. Priez pour que cela nʼarrive pas en hiver.
célébration ebʉʼ [èbʉ̂ʼ] n. célébration id. cyela ebʉʼ id. ebʉʼ e Bɨsaʼ id. ebʉʼ e Paŋtekot id. ebʉʼ le epub id. ebwal ebʉʼ
célébrer une fête ebwal ebʉʼ [èbwàl ébʉ̂ʼ] ( ebwal, ebʉʼ) lct. fêter; célébrer une fête
célibataire zihle [zìhlè] n. célibataire
celui-là (c.1,3,7) [nɨ̌] dém. celui-là (suivant le nom) (c.1,3,7)
celui-là (c.11) onɨ [ónɨ̌] dém. odumo onì
celui-là (c.3,11) winɨ [wínɨ̌] dém. celui-là (c.3,11)
celui-là (c.5) lɨnɨ [lɨ́nɨ̌] dém. celui-là (c.5)
celui-là (c.7) yinɨ [yínɨ̌] dém. celui-là (c.7)
celui-là (suivant le nom) (c.1) nyɨnɨ [nyɨ́nɨ̌] dém. celui-là (suivant le nom) (c.1)
celui-là (suivant le nom) (c.5) enɨ [énɨ̌] dém. celui-là (suivant le nom) (c.5)
cendre fu₂ [] n. cendre Njwɨ́ɨ̀ wàá zě kpàà émpìmè, zě lómò bɨ́zìmà byé, lé ètó jʉ̂ ójʉ̂l ò bʉ̂r bàá ndwè è lˈèdîʼ nkànà yɔ́ɔ́ mɨ̀fǔ. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city.
cendres mofii [mòfìí] n. cendres
cent nter [ntèr] n. cent; centaines id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mɨtɛn id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mɨlɛl id. mɨnter mɨlɛl e mwom id. mɨnter mɨmba id. mɨnter mɨnâ id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mɨlɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mɨnter mwom id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mɨnter mwom e mɨmbu tambɛl id. mɨnter tambɛl e mɨmbu mowʉm tambɛl e tambɛl id. mɨnter tobo id. mɨnter tobo e mowʉm tobo le tobo id. nter e mɨmbu mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn
centaines nter [ntèr] n. cent; centaines id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mɨtɛn id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mɨlɛl id. mɨnter mɨlɛl e mwom id. mɨnter mɨmba id. mɨnter mɨnâ id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mɨlɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mɨnter mwom id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mɨnter mwom e mɨmbu tambɛl id. mɨnter tambɛl e mɨmbu mowʉm tambɛl e tambɛl id. mɨnter tobo id. mɨnter tobo e mowʉm tobo le tobo id. nter e mɨmbu mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn
centième nter [ntèr] n. centième id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mɨtɛn id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mɨlɛl id. mɨnter mɨlɛl e mwom id. mɨnter mɨmba id. mɨnter mɨnâ id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mɨlɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mɨnter mwom id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mɨnter mwom e mɨmbu tambɛl id. mɨnter tambɛl e mɨmbu mowʉm tambɛl e tambɛl id. mɨnter tobo id. mɨnter tobo e mowʉm tobo le tobo id. nter e mɨmbu mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn
centime sini [sínì] n. sou; centime
céphalophe à bande dorsale noir ecene₁ [ècéné] n. Céphalophe bai (à dos noir) Cephalophus dorsalis