Browse French


b


bouture de canne à sucre dolo e nkoʼo [dóló é nkoʼó] ( dolo1, nkoʼo) lct. bouture de canne à sucre
bracelet kara [kárá] n. bracelet; mokɔm [kɔ́m] n. bracelet
braiser ebubo₂ [èbùbò] inf. braiser
bramer eboho [èbòhò] inf. crier par douleur (dit des animaux); bramer; hurler (sem. domains: Les bruits des animaux.)
brancard tɔɔ₂ [tɔ̀ɔ́] n. brancard
branche ebuho [èbúhò] n. branche
branche d'un arbre lɔɔ₁ [lɔ́ɔ̀] n. branche d'un arbre
bras mbo [mbô] n. bras id. ebaʼ mobo id. efil mobo si id. ejaa mobo id. elele mbo id. enaʼ mʉr mobo é nyʉl id. eniʼ e mbo id. epuhba mobo id. esyɛŋa mobo e id. mbo ejʉm id. mbo emyɛl id. mobo mobo id. nkara mobo mo nɔn
brébi ma ntœme [mâ ntœ̀mè] ( ma3, ntœme) lct. brébi
brédouille myɛŋ [myɛ́ŋ] id. brédouille èbúlà é myɛ́ŋ
bribe kʉlʉ [kʉ̀lʉ̀] n. bribe mɨ̀ndwɛ́á mɨ́ kʉ̀lʉ̀; Me óbɛm kolo nye é zi bɨsa bɨ kʉlʉ me mu lé ecen nye e. id. mɨndwɛa mɨ kʉlʉ
brigand zilngan [zìlngǎn] n. brigand
brillant keb-keb [kèb-kèb] id. brillant mpʉ̌ ndwèh mpíé lé èdwèh é jóbò, bʉ̀r bɨ́bɛ̂h lé èbèè wé é kèb kèb ɨ̌, nó ntémé ó Mwân mó Mʉ̀r ósâ é jɔ̀ʼ nyé óbâʼlě zè ě. comme lʼéclair brille, ainsi sera lʼav̀nement du Fils de lʼhomme.; pan-pan [pàn-pàn] id. brillant
brillant à cause de l'huile ou de la graisse noʼ-noʼ [nòʼ-nòʼ] id. brillant à cause de l'huile ou de la graisse
briller ekah₃ [èkàh] inf. briller; encɛnba [èncɛ̀nbà] inf. briller; epan₁ [èpàn] inf. briller
briller avec chaleur ekah₁ [èkàh] inf. briller avec chaleur
briller sur ekʉn [èkʉ̀n] inf. projeter lumière; briller sur
briller, faire ekɛh [èkɛ̀h] inf. faire briller
brilliant nge-ngɨ-nge [ngé-ngɨ̀-ngé] id. brilliant
brindilles bɨnkpɨnkpa [bɨ̀nkpɨ́nkpâ] n. brindilles
brique brik [brîk] n. brique
briquet sawala [sàwàlà] n. briquet
briser ebuʼo₁ [èbúʼò] inf. casser; briser id. ebuʼo kubo id. ebuʼo mʉr lɔb
bronze bɨgbaa molele [bɨ̀gbáá mólèlè] ( bɨgbaa, molele) lct. bronze
brosse wàs [wàs] n. brosse pour les habits ou le sol
brosse à dents kpakpa [kpàkpà] n. brosse à dents
bru ma njyɛl [mâ njyɛ̀l] ( ma3, njyɛl) lct. bru Kin: njyɛl, mpɔmlʉ.; njyɛl [njyɛ̀l] n. belle-fille; bru Kin: mpɔmlʉ, ma njyɛl. id. ma njyɛl
bruire comme l'eau esoʼo₁ [èsòʼò] inf. bruire comme l'eau Nyè á sòʼò ó, mpʉ̌ bwàʼbwàʼ ésʉ̌ʼ lé èsòʼò é díbé nɨ́nɨ́ ɨ́. et le son que jʼentendis était comme celui de joueurs de harpes jouant de la harpe.
bruit duu₁ [dùú] n. bruit
bruit de la musique kɛhlɨ-kɛhlɨ [kɛ̀hlɨ́-kɛ̀hlɨ̂] id. bruit de la musique
bruit des vomissements wɛɛɛʼ [wɛ̀ɛ̀ɛ́ʼ] id. bruit des vomissements
bruit nuisible bɨʼlɨ [bɨ́ʼlɨ́] n. bruit nuisible
bruit, faire du edùo [èdùò] inf. faire du bruit; elwaŋla [èlwâŋlà] inf. faire du bruit mpʉ̀ bɨ́nkálá lé èlwâŋlà ɛ̌
brûlé diʼla [díʼlá] n. brûlé
brûlé (les poils) ngœa [ngœ́á] n. brûlé (les poils)
brûlé, être ediʼe [èdíʼè] inf. être brûlé id. leme lé ediʼe nye
brûle-parfum ndwam [ndwám] n. brûle-parfum Bé á sì tìrà-tìrà dùró tɨ̂ʼ kʉ́, lé èdîʼ-dǐʼ ndwám.
brûler ediʼ [èdîʼ] inf. brûler id. ediʼ me nya ntinɨ tɔɔ mɨndwɛa; eduo₁ [èdúò] inf. brûler; être chaud Tǐ mʉ̀má mó Pyɛ̂r á bè ó njáʼ sí lé èjóʼò ékpàà, nyʉ̂l lé èdúò é bɨ̀l bɨ̀l. id. ebe é bul duo leme
brûler les poils d'un animal tué egœœ [ègœ́œ̀] inf. brûler les poils d'un animal tué
brun pɛn [pɛ́n] n. brun
brusquement mosyɛʼ motwɨra [mòsyɛ̀ʼ mòtwɨ̀rà] ( mosyɛʼ, motwɨra) lct. brusquement
buffle zomo [zòmó] n. buffle Syncerus nanis sylvestris
buisson kpaʼ₁ [kpâʼ] n. buisson é zɨ̌ mó énglěs Mòyɨ̂z á bèè ɨ́ kpáʼ ɛ́. Sìʼè yàá, yé á dùhò-dùhò ó, ɨ́ kpâʼ.
buveur nyʉla [nyʉ̀là] n. buveur Nwâʼ mʉ̂r, nyè ó kʉ́ bè áncyǎ-dòʼ, nyʉ̀là mònwòʼ, fó ònwɨ̀à ò tœ́à, fó bʉ̀r ò ndɨ́ é bǔl jwɨ̂ʼlɨ̀ è mɨ̀syém ɨ́! Cʼest un homme qui fait bonne ch̀re et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs.
cour bɛhɛ n. cour id. nko bɛhɛ; ebɛhɛ [èbɛ̀hɛ̀] n. cour id. ebɛhɛ e makir id. eniŋlɨ le ebɛhɛ id. etiʼe ebɛhɛ
mauvais esprit bɨbla sisim [bɨ̂blǎ sísìm] [bɨ̀bɨ̂blà mɨ́sísìm] ( bɨbla, sisim) lct. mauvais esprit Bɨbla sisim, yi duho é nyʉl mwan we.; kuʼ₁ [kúʼ] n. mauvais esprit Nyè á bè ó è kúʼ mpwâm wé á tɨ́è-tɨ̀è nyè bɨ̀syɛ́ɛ́lá byé ósyɛ́ɛ̀ é bɨ̀jɔ̀ʼ lé èzè ě. Qui avait un esprit* de Python
plantain, esp. de ancɨa [áncɨ́ǎ] n. esp. de plantain; baa₃ [bàà] n. esp. de plantain (sem. domains: L'herbe.); bɛh₂ [bɛ̂h] n. esp. de plantain; bobie [bòbìé] [bòbíé] n. esp. de plantain; bul n. esp. de plantain; bʉbono [bʉ́bónò] n. esp. de plantain; dœh₂ [dœ̂h] n. esp. de plantain mœh.; ekpal [èkpâl] n. esp. de plantain; nkumo [nkúmó] n. esp. de plantain; ntwan₂ [ntwán] n. esp. de plantain; nyoʼo₂ [nyòʼó] n. esp. de plantain
prostitution bama [bàmà] ( mɨnɔm) n. prostitution; mɨnɔm [mɨ̀nɔ̀m] ( bama) n. prostitution id. mʉma mɨnɔm