Browse French


b


boire ebɛble₂ [èbɛ̀blè] inf. boire copieusement; enyʉl [ènyʉ̀l] inf. boire
boire à, faire edehle [èdêhlè] inf. faire boire à; faire manger à
bois lɨ₁ [lɨ́] n. arbre; bois; bâton id. bɨka e bɨlɨ id. lɨ mbɔɔ id. lɨ sɔɔ id. ma lɨ
bois à chauffer dwara [dwárà] n. bois à chauffer
bois attaché au cou d'une chèvre qui se déplace jusqu'aux champs éloignés poŋo [póŋó] n. bois attaché au cou d'une chèvre qui se déplace jusqu'aux champs éloignés id. mɨnja mɨ poŋo
bois horizontal au point le plus haut du toit mbʉŋʉ [mbʉ̂ŋʉ̌] n. bois horizontal au point le plus haut du toit id. enyaʼ é mbʉŋʉ
bois pour le piège apɨpene n. bois pour le piège
bois qui traverse la longueur des murs ambalwɨɨ [ámbǎlwɨ̀ɨ̀] n. bois qui traverse la longueur des murs
bois rouge kaa₂ [kàá] n. bois rouge
bois sec, debout pumo₂ [pùmò] n. bois sec, debout
bois utilisé dans un piège [dɨ̀] n. bois utilisé dans un piège
boisson monyʉla [mònyʉ́là] n. boisson
boîte engʉŋa [èngʉ́ŋà] n. boîte Ɨ́ mé bé àbè è kpɛ̌l nɛ́ʼɛ̀, lɛ́ɛ̀ ó, mè mû ó mpʉ̌ túʼ éngʉ́ŋà lé èdùò ě, si je nʼai pas lʼamour, je suis du bronze qui résonne
boiter etɨa [ètɨ́à] inf. boiter
bon mpaŋ [mpǎŋ] ( mbɨambɨa, mpa2) n. bon; vrai id. ekœʼ ebò e cyen é mpaŋ pɨʼ id. mpaŋ syɛɛla
bon marché ecyɛʼ tɔɔ [ècyɛ̀ʼ tɔ́ɔ̀] ( ecyɛʼ2, tɔɔ1) lct. bon marché
bon, être embɨa₁ [èmbɨ̀à] inf. être bon id. a mbɨa id. ambɨa ja id. ebee embɨa ó, nye
bon, le ambɨambɨa [ámbɨ̀àmbɨ̀à] n. le bon
bon, qu'est-ce qu'il est a mbɨa [á mbɨ̀à] ( a2, embɨa1) lct. qu'est-ce qu'il est bon A mbɨa mojam mo lé ede!
bonbon bɔŋbɔŋ [bɔ̀ŋbɔ̂ŋ] n. bonbon
bondir edoʼo₂ [èdòʼò] inf. bondir (ex.: balons, poissons)
bongo zono [zónó] n. bongo Boocercus eurycerus
bonheur, ètat de ombɨmbɨa [òmbɨ́mbɨ̀á] n. état de bonheur id. ekumo é l'ombɨmbɨa é mɨpaʼ mimyɛh
bonne (chose) mbɨambɨa [mbɨ̀àmbɨ̀à] ( mpaŋ) n. bonne (chose) id. Mbɨambɨa Lɔɔ
bonne œuvre mpaŋ syɛɛla ( syɛɛla, mpaŋ) lct. bonne œuvre mɨmpaŋ bɨsyɛɛla byɔɔ / mpaŋ syɛɛla yɔɔ
bonne santé, en mbɨmbɨa [mbɨ̌mbɨ̀á] adv. bien-portant; en bonne santé mé abě mbɨ̂mbɨá. Je ne suis pas en bonne santé. id. diʼe mbɨmbɨa id. ebee mbɨmbɨa id. ekœʼ nye mbɨmbɨa
bord epem₂ [èpèm] n. bord; ka₁ [] n. bord Bàá bá bè-bè é kà fóò ě, bé mû ó, sí tìʼè. Pour éclairer ceux qui sont dans l'ombre de la mort id. ebe é ka foo id. eduho é ka foo
borgne ntwan₁ [ntwǎn] n. borgne Yé é bǔl mbɨ̀à é páʼ gô ó, gò tôʼ é làl mó Zyɛ̌m è ntwǎn dîh, àbè ó, gò díʼè è míh mɨ́mɛ̂h mòbá mô, tó gùhɔ̀ é Gèhên.
bosquet bɔɔ₂ [bɔ̀ɔ̀] n. bosquet bɔɔ mɨmbɔɔ les chênes de Mamré
botte bor [bôr] n. botte
bouc njʉm kɨla [njʉ́m kɨ́lá] ( njʉm2, kɨla) lct. bouc; ntamaka [ntàmàká] n. bouc
bouche nʉm [nʉ̀m] n. bouche comp. Anʉm-edwe id. anyam nʉm id. bɨbɨʼ bɨ nʉm id. ecene nʉm id. edira nʉm id. ejehe nʉm mbeʼ id. eliʼe nʉm id. epɛʼ nʉm é bɛn id. epɨr be mɨnʉm id. etil nʉm id. etuʼro nʉm dwo id. mɨnʉm mɨmbeʼ
bouché ndibla [ndìblá] n. fermé; bouché Gò ódì ó nʉ̀m ndìblá.
boucher edible [èdìblè] inf. fermer; boucher
boucle de nez mpuŋa [mpùŋá] n. boucle d'oreille; boucle de nez
boucle d'oreille mpuŋa [mpùŋá] n. boucle d'oreille; boucle de nez
bouclier nkuo dɔm [nkùò dɔ̀m] ( nkuo1, dɔm1) lct. bouclier; nkuo₁ [nkùò] n. bouclier Me ó ndɨ nkuo pemla go. id. nkuo dɔm
boue ebele [èbèlé] n. la boue suspendue dans l'eau; jyɛn [jyɛ̌n] n. boue id. mokʉ afwah bɨjyɛn
boue en suspension, plein de ebele e l'ebele [èbèlé è l'èbèlé] lct. plein de boue en suspension
bouffonneries bɨnkpala [bɨ̀nkpálá] n. bouffonneries; grossièretés Èbě yé àjàlà ntémé ó, bɨ̌n lwíbɨ̀ lwǐb fúlʉ̂s, nkʉ̂ lwǐb ógʉ̌, nkʉ̂ lwǐb bɨ́nkpálá ndɨ́ àmbɨ̀à ɛ̌. pas de grossièretés, pas de propos insensés, pas de bouffonneries, cela est malséant;
bouger ekubla₁ [èkùblà] inf. bouger
bouillir etœʼ₂ [ètœ̀ʼ] inf. bouillir; etwaʼ₂ [ètwàʼ] inf. bouillir
boule pour écraser egʉm [ègʉ̌m] n. boule pour écraser
bout odumo [òdùmò] n. bout Odumo o mʉr, wé ó efie. id. odumo o si
bout du monde odumo o si [òdùmò ò sí] ( odumo, si1) lct. bout du monde
bout d'une maison ebeŋ [èběŋ] n. bout d'une maison id. mobeŋ mo mbɛr
bout d'une pirogue ndʉa [ndʉ́à] n. bout d'une pirogue Nyɛ̀ɛ̀ á bè ó nkǒ ndʉ́à byɛ̂l, lé èjâ dwô, lʉ̂ kɛ̀lá é lˈèbóóló.
bouteille ntaʼ₂ [ntàʼ] n. bouteille Nyè á bě è ntǎʼ pìʼlá é lˈèkóʼ é albâtre, lwɨ́ŋlá è làbínà yé á bè é bùò díà ɛ̌.; yomo [yòmò] n. bouteille
boutique mbɛr mompɛma [mbɛ̌r mómpɛ́mà] ( mpɛma, mbɛr) lct. boutique; patele [pátèlè] n. boutique; taverne Déʼ gá sá yíyɛ̂h bé lé èbɛ́mà é pátèlè ě, àbè è tíá é mɨ̀lémé mín! Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience;
bouture mpœʼ [mòmpœ̀ʼ] n. semence; bouture ebè. id. mbèl mompœʼ