Browse French


b


bénéfice efu [èfû] n. bénéfice id. é l'efu lam id. é l'efu ó id. efu e id. efu e syɛɛ id. egba nyʉl go é nkoo é l'efu lɔɔ id. esa mɨnjwɨʼla é l'efu; nyɔm [nyɔ̀m] n. profit; bénéfice; avantage; utilité; intérêts id. ebe e nyɔm id. edira nyɔm e
béni, la personne qui syɛɛ-cyeele [syɛ̀ɛ̀-cyéèlé] n. la personne qui béni
bénir esʉ mocyɛʼ mo mpom [èsʉ̀ mócyɛ̀ʼ mò mpóm] ( esʉ, mocyɛʼ mo mpom) lct. bénir ekáale.; esyɛɛ be mocyeele [è̀syɛ̀ɛ̀ bé mòcyéèlě] ( esyɛɛ2, mocyeele) lct. bénir
bénir Dieu edwe Zyɛm kum [èdwě Zyɛ̌m kûm] ( edwe2, kum2) lct. bénir Dieu; rendre gloire à Dieu par les chants; glorifier Dieu
berceau dwɔʼbʉ [dwɔ́ʼbʉ́] n. berceau mwɔʼbʉ.
berceaux mwɔʼbʉ [mwɔ́ʼbʉ́] n. berceaux dwɔʼbʉ.
bercer ebii [èbìì] inf. bercer; rendre passif
berge ebʉm₁ [èbʉ̂m] n. berge id. ebʉm e maŋ
berger kobla bɨntœme [kòblà bɨ́ntœ̀mè] ( kobla, ntœme) lct. berger; kobla [kòblà] n. berger id. kobla bɨntœme; mbɔʼlʉ bɨntœme [mbɔ̀ʼlʉ̀ bɨ̀ntœ̀mè] ( ebaʼle, ntœme, mbɔʼlʉ) lct. berger
besoin des protéines, sentir le ejoʼo zɔɔ [èjóʼò zɔ́ɔ́] lct. avoir le désir de manger la viande; sentir le besoin des protéines
besoin, en avoir ejɨ₁ [èjɨ̀] inf. vouloir; en avoir besoin id. sa ndɨ é bul jɨŋɔ ɛ
bête, être egʉʼla₂ [ègʉ̀ʼlà] inf. être ignorant; être bête
biche ecene₁ [ècéné] n. Céphalophe bai (à dos noir) Cephalophus dorsalis
bien egʉa₄ [ègʉ́ǎ ] [ègʉ́à] inf.adv. bien Gʉa lɛɛ sa go a bee e. Dis bien ce que tu as vu.; mbɨmbɨa [mbɨ̌mbɨ̀á] adv. bien id. diʼe mbɨmbɨa id. ebee mbɨmbɨa id. ekœʼ nye mbɨmbɨa
bien d'autrui, un sa yoonkan [sá yóònkán] lct. un bien d'autrui id. ecen mih é sa yoonkan id. egwɨm sa yoonkan
bienfaits, énumération des bɨbaa bɨ embɨa [bɨ̀bàà bɨ́ émbɨ̀à] ( baa1, embɨa2) lct. énumération des bienfait
bien-gardée mbaʼla [mbàʼlá] n. bien-gardée Gò lé èjyɛ̂ʼ táá búʼó yô ó, é mbàʼlá mótìé gô.
bien-habillé nca [ncà] id. bien-habillé Bʉ̀r ò ndɨ́ é ncà, lé èbwâr bɨ́dìmé mɨ́kán lè ètìʼè é mòpòʼ ě, bé ó ndɨ́ èdì é mɨ̀mbɛ̌r mɨ́ ójwɨ́wɨ̀. Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux.
bien-portant mbɨmbɨa [mbɨ̌mbɨ̀á] adv. bien-portant; en bonne santé mé abě mbɨ̂mbɨá. Je ne suis pas en bonne santé. id. diʼe mbɨmbɨa id. ebee mbɨmbɨa id. ekœʼ nye mbɨmbɨa
biens mobi [mòbì] n. possessions ebi.
bienveillant ebe é buo mpam ( mpam1) lct. être riche en bienveillance
bienveillant envers, être ecwɨa e [ècwɨ́à è] ( ecwɨa, e1) lct. manifester la charité envers; être bienveillant envers Zyɛ̌m, nyí kʉ́ cwɨ́a e me.
bienvenu da, jan ( da2, ejan2) lct. bienvenu
bière bia [bíà] n. bière
bijoux ndwe₁ [mɨ̀ndwê] n. bijoux; colliers id. abe e kan e ndwe id. mɨndwe motwaʼle
bitume gudrɔŋ [gùdrɔ̂ŋ] n. bitume
blagues motuʼo [mòtúʼó] n. blagues
blanc apumopumo [ápúmòpúmò] n. blanc; bamra [bàmrà] id. blanc; bɛmɨ [bɛ̀mɨ̂] id. blanc; mpaŋa [mpáŋá] n. blanc Mé ká bèè nɛ́ʼɛ̀, bèě mpáŋá kàbàlá, Je regardai, et voici un cheval blanc.; ntaŋa [táŋá] n. blanc; pumo-pumo [pùmò] id. blanc mɨ̀kán myé, mû é pùmò-pùmò; pupumo [púpúmó] n. blanc; puum [pùûm] id. blanc
blanc (c.1,1a,3,7) pumo₁ [púmó] adj. blanc (c.1,1a,3,7)
blanc (c.11) opumo [òpúmó] adj. blanc (c.11)
blanc (c.5) epumo₁ [èpúmó] adj. blanc (c.5) id. ekoʼ epumo
blanc, devenir epumlo [èpùmlò] inf. devenir blanc
blanche, race mpum₂ [mpùm] n. race blanche
blancs (c.10) pumo₁ [púmó] adj. blancs (c.10)
blancs (c.2,2a) opumo [òpúmó] adj. blancs (c.2,2a)
blancs (c.4) mɨpumo [mɨ̀púmó] adj. blancs (c.4)
blancs (c.6,6a) mopumo [mòpúmó] adj. blancs (c.6,6a)
blancs (c.8) bɨpumo [bɨ̀púmó] adj. blancs (c.8)
blasphémateurs bʉr o lé epyeh Zyɛm ɨ ( epyeh, Zyɛm) lct. blasphémateurs
blasphème mpyoo [mpyóó] n. blasphème; mépris Zyɛ̌m óbɛ̌m pɛ̀ʼ bʉ̂r bɨ̀bàà nyé á nìʼè èbè mɨ́syém lè mpyóó wɔ́ɔ́ wíwɛ̂h ɛ̌. Tout péché et tout blasph̀me sera pardonné aux hommes
blasphémer elwɨɨ₁ [èlwɨ́ɨ̀] inf. insulter; diffamer; blasphémer; epyeh [èpyêh] inf. mépriser; rejeter; blasphémer; être emporté nyè ódwè núú dúù; pyêh núú. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.. id. bʉr o lé epyeh Zyɛm ɨ
blé ble [blê] n. blé
blennorragie edwine₂ [èdwíné] n. blennorragie
blessé, être ebɛb₂ [èbɛ̂b] inf. être blessé
blesser ebɛble₁ [èbɛ̂blè] inf. infliger une blessure; blesser
bleu nyʉl jobo [nyʉ̂l jóbò] ( nyʉl, jobo) lct. bleu
blinder (au français camerounais) efwan [èfwàn] inf. préparer pour la chasse ou le combat; blinder (au français camerounais) Nʉŋa ga mokʉa mo dɔm mɨmɛh Zyɛm lé efwan bɨn e me e.
bloqué à la sortie du vagin lors de la naissance, être ebil é mpaʼ [èbìl é mpâʼ] ( mpaʼ, ebil) lct. être bloqué à la sortie du vagin lors de la naissance
boa mpwam [mpwâm] n. boa
bœuf ntɛɛ₁ [ntɛ̀ɛ̀] n. bœuf id. daa e bɨtab e bɨntɛɛ id. mbɛma bɨntɛɛ id. myɛl ntɛɛ id. njʉm ntɛɛ; nyaʼ [nyàʼ] n. bœuf