Parcourir le français


œ


œil dih [dîh] n. œil; yeux id. é mih mo id. ecen mih é sa yoonkan id. ecyɛb me é mih id. edime mih id. emun nye mih id. enyin be e molwaʼbe é mih mo Zyɛm id. esyɛm mih id. eturo dih id. koho dih
œuf ecɨ₁ [ècɨ́] n. œuf