Parcourir l’Badweʼe


e


e /è/ [è] prép. avec
e /ě/, /é/ [ě, é] def. article relatif (position finale)
e /è é/, /lè lé/ [è élè lé] conn. de (c.5)
e l'ebò e /è l'èbò è/ [è lèbò è] lct. en proximité à
eba /èbâ/ [èbâ] inf. épouser
eba /èbâ/ [èbâ] n. 5/6 mariage; foyer
ebà /èbà/ [èbà] inf. dépecer
ebà jwɨʼ /èbà jwɨ̀ʼ/ [èbǎ ɟʏ̀ʔ] lct. comploter
eba mbam /èbâ mbám/ [èbâ mbám] lct. être polygame
ebaa /èbáà/ [èbâ:] inf. partir tout seul
ebaale /èbààlé/ [èbà:lé] n. 5/6 bâton à lancer
ebaawe /èbáàwè/ [èbâ:ʋè] inf. craindre
ebab /èbàb/ [èbàb] inf. chauffer sur le feu
ebabub /èbàbùb/ [èbàbùb] n. 5 un groupe de gens proches et qui suivent
ebaga /èbágá/ [èbágá] n. 5/6 morceau pour couvrir trou
ebah /èbàh/ [èbàh] inf. passer un coup de badigeonnage
ebah /èbâh/ [èbâh] inf. aiguiser légèrement
ebahle /èbàhlè/ [èbàhlè] inf. crier aux autres
ebahle /èbàhlè/ [èbàhlè] inf. attacher les bambous aux poteaux du mur
ebaʼ /èbáʼ/ [èbáʔ] n. 5/6 couteau
ebaʼ /èbàʼ/ [èbàʔ] inf. prendre garde; guetter une femme
ebaʼ /èbàʼ/ [èbàʔ] n. 5/6 tache
ebaʼ /ebàʼ/ [ebàʔ] inf. allumer une allumette ou un briquet
ebâʼ /èbâʼ/ [èbâʔ] inf. 1plier 2saluer
ebaʼ mobo /èbâʼ móbô/ [èbâʔ móbô] lct. être oisif