Parcourir le français


u


un (c.1,3) ngwar₁ [ngwár] num.card un (c.13) id. etiʼe lɔb e nkar ngwar id. ewʉm e ngwar id. mʉr ngwar ngwar id. nkɔb ngwar é monkɔb moba id. nkɔb ngwar é monkɔb molɛl id. nkɔb ngwar é monkɔb monâ id. sʉn ngwar id. twii ngwar
un (c.11) ompwar₂ [òmpwár] num.card un (c.11)
un (c.4) mɨmpwar [mɨ̀mpwár] adj. un (c.4)
un (c.5) egwar₁ [ègwár] num.card un (c.5)
un (c.6) mompwar [mòmpwár] adj. un (c.6)
un (c.7) gwar₁ [gwár] num.card un (c.7) id. ebe nkɔm mpwar id. jwɨʼ gwar e gwar yaa id. sa gwar
un après l'autre, l' mʉr ngwar ngwar [mʉ̀r ngwár ngwár] ( mʉr, ngwar1) lct. un par un; l'un après l'autre; individuellement
un des chefs juifs tamamʉr é kul oYʉden ( tamamʉr, kul2, Yʉden) lct. un des chefs juifs
un Grec mʉr Grɛs [mʉ̀r Grɛ̂s] ( Grɛs) lct. un Grec
un par un gugwar [gúgwár] adv. individuellement (choses); un par un Nkʉ̂ bɨ̀syɛ́ɛ́lá byàá, byé á bè ó, bě tìlɔ̀ bíbyɛ̂h gúgwár nɛ́ɛ̀: mé àtòŋlò ó, sí yɨ̂, nyě è nkùl èjàlà ókálàr ò tɨ̂ bɨ́bɛ̂h.; mʉr ngwar ngwar [mʉ̀r ngwár ngwár] ( mʉr, ngwar1) lct. un par un; l'un après l'autre; individuellement
une activité très tuante ebiʼe₁ [èbíʼé] n. une activité très tuante
une alliance éternelle mpʉn njʉmdia ( mpʉn2, njʉmdia) lct. une alliance éternelle Yé óbe ó mpʉn njʉmdia.
une race d'hommes mpeŋ bʉr [mpèŋ bʉ̀r] lct. une race d'hommes
union zyɛŋa [zyɛ̀ŋá] n. union id. é zyɛŋa wɔɔ boo id. zyɛŋa e l'ebebe comp. zyɛŋa-mɨleme
union avec, en é zyɛŋa wɔɔ boo [é zyɛ̀ŋá wɔ́ɔ́ bòò] ( é, zyɛŋa, wɔɔ, boo1) lct. en union avec
unique kpɔŋ [kpɔ́ŋ] id. unique ó kœ̀b ó, Krîst nyɛ̀ɛ̀ á sì dwè ndwɛ́á wé ngwár é kpɔ́ŋ
unir à, s' etibre [ètîbrè] inf. s'unir à Mè lé èkpɛ̀l ó, njɨ̀ bɨ̌n tîbrà è Dâ Yésʉ̀s.
unis, être edi e luʼ [èdì è lúʔ] ( edi, luʼ1) lct. être unis
unité spirituelle, l' zyɛŋa-mɨleme [zyɛ̀ŋá-mɨ̀lémè] ( zyɛŋa, leme1) n. l'unité spirituelle
urine momihla [mòmîhlà] n. urine
uriner emiha [èmíhà] inf. uriner
usagé puro [pùrò] n. vieux; usagé
utile, être ebe e nyɔm [èbè è nyɔ̀m] ( ebe1, nyɔm) lct. être profitable; être utile
utiliser ebɨlan e [èbɨ̀làn è] ( e1) lct. se servir de; utiliser esea e.
utilité nyɔm [nyɔ̀m] n. profit; bénéfice; avantage; utilité; intérêts id. ebe e nyɔm id. edira nyɔm e
utilité publique akampaŋa [ákàmpàŋà] n. utilité publique