Parcourir le français


t


trembler esaʼ₂ [èsâʼ] inf. trembler; zɔm-zɔm-zɔm [zɔ̀m-zɔ̀m-zɔ̀m] id. trembler
trembler en leur présence egba nyʉl go é nkoo é l'efu lɔɔ ( egba, nyʉl, nkoo1, efu) lct. se laisser accabler par eux; trembler en leur présence
tremblots ngba-ngba-ngba [ngbà-ngbà-ngbà] id. tremblots
tremper etwar₁ [ètwàr] inf. tremper Yésʉ̀s ntɔ̂ʼ nʉ̀ǎ péh blêr, twàr épùlò. Bé ɑ be ó si twɑr me e bler. Il trempa le morceau
trente mowʉm molɛl [mòwʉ́m mólɛ̂l] ( ewʉm, molɛl) num.card trente
trente-cinq (c.8) mowʉm molɛl e bɨtɛn [mòwʉ́m mólɛ̂l è bɨ̀tɛ̂n] num.card trente-cinq (c.8)
trente-cinq (c.10) mowʉm molɛl e tɛn [mòwʉ́m mólɛ̂l è tɛ̂n] num.card trente-cinq (c.10)
trente-cinq (c.2,2a) mowʉm molɛl e l'otɛn [mòwʉ́m mólɛ̂l è l'òtɛ̂n] num.card trente-cinq (c.2,2a)
trente-cinq (c.4) mowʉm molɛl e mɨtɛn [mòwʉ́m mólɛ̂l è mɨ̀tɛ̂n] num.card trente-cinq (c.4)
trente-cinq (c.6) mowʉm molɛl e motɛn [mòwʉ́m mólɛ̂l è mòtɛ̂n] num.card trente-cinq (c.6)
trente-trois (c.2) mowʉm molɛl e l'olɛl [mòwʉ́m mólɛ̂l è l'òlɛ̂l] num.card trente-trois (c.2)
trente-trois pour cent nkɔb ngwar é monkɔb molɛl [nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mòlɛ̂l] ( nkɔb2, ngwar1, molɛl) lct. un tiers; trente-trois pour cent
très chaud ayʉŋyʉŋ [áyʉ̀ŋyʉ̀ŋ] n. ardant; très chaud
très lisse nkon-nkon [nkòn-nkòn] id. très lisse Bɨ̀gúmó ndɨ́ bɨ̀nkónó bɨ̀nkónó é, byé díʼè é nkòn-nkòn. Et les chemins raboteux seront nivelés,
très obscure ankom-nkom [ánkòm-nkòm] n. très obscure
très profond ntabantaba [ntàbàntàbà] n. très profond Yʉ́ʉ́ sɔ́ʼɔ̌ ntémé ó yîʼ ɔ̀ɔ̀ɔ́: ntàbàntàbǎ bɨ́ ndɨ́ ká sí é kwɛ́ʼlɛ́ ɛ́, yé ó páʼrá wíná ɔ́ɔ̀ɔ́.
très tôt ntuʼkolo [ntùʼkòlò] n. très tôt É dwìné mɛ́n ntùʼkòlò, é jɔ̀ʼ bé á làǎ gúmò yàá ɛ́, bé á kà kœ̀b ó, lɨ́ fìgyê yàá,
très, très bien mbɨmbɨɨɨa [mbɨ̌mbɨ̀ɨ̀ɨ̀á] adv. très, très bien
trésorerie kar mɨndwɛa lct. trésorerie
tressé lwɨa [lwɨ́á] n. tressé Bé a si la bɨpɨpɨm e mɨnjɨa nkʉ ntɔʼ e mpahla mɨlwɨa.; pena [pèná] n. tressé
tresser elʉo₁ [èlʉ́ò] inf. tresser; faire un nid id. elʉo dɔm id. elʉo nyʉl id. mʉr ndɨ elʉo bumo e; epene [èpènè] inf. tresser Bɨ̀zìmà zě nʉ̀ǎ kǒl módwǎʼ, pèně kárá è tɨ̀, dìlɔ̀ nyé yǎ é lʉ̂, tɔ́ɔ̀ èpʉ̌ʼlʉ̀ è mɨ́njwɨ́ɨ̀-bʉ̀r
tresses sine [síné] n. tresses
tribu eveh [èvêh] n. tribu id. mʉr eveh; kul bʉr [kúl bʉ̂r] ( kul2, mʉr) lct. tribu; kul₂ [kûl] n. tribu; race id. bɨkul e bɨloo id. bɨkul e bɨloo e baaloo id. kul bʉr id. mʉr bɨkul id. tamamʉr é kul oYʉden
tribulations mɨtuu e mɨndɛl [mɨ̀túú è mɨ̀ndɛ̀l] ( tuu, mɨndɛl) lct. tribulations
tribun njwɨɨ bɨzima nɨnɨ lct. tribun
tribunal mpah mɨlɔb lct. tribunal
tribus, autres bɨkul e bɨloo [bɨ̀kûl è bɨ̀lòò] ( kul2, bɨloo) lct. autres tribus
trier epyàl [èpyàl] inf. trier; faire le diagnostic; contrôler un malade
trinitaire ngwar bʉr olɛl lct. trinitaire
triste é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl [é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l] lct. triste
triste, devenir ebil myoo [èbìl myóò] ( ebil, myoo) lct. être saisi de tristesse; devenir triste
triste, être ejwɨʼ nye mʉr tɨʼ nkoo [èjwɨ̂ʼ nyé mʉ̀r tɨ̂ʼ nkòó] ( ejwɨʼ2, nye mʉr tɨ, nkoo1) lct. être attristé; être triste
tristesse myoo [myóò] n. tristesse Nyʉ̂l mó Yésʉ̀s ntɔ̂ʼ bìl myóò. id. ebil myoo
tristesse, être saisi de ebil myoo [èbìl myóò] ( ebil, myoo) lct. être saisi de tristesse; devenir triste
trois (c.10) lɛl₂ [lɛ̂l] num.card trois (c.10)
trois (c.2,2a) olɛl₁ [òlɛ̂l] num.card trois (c.2,2a)
trois (c.4) mɨlɛl [mɨ̀lɛ̂l] num.card trois (c.4) id. mɨnter mɨlɛl id. mɨnter mɨlɛl e mwom id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mɨlɛl
trois (c.6) molɛl [mòlɛ̂l] num.card trois (c.6) id. ewʉm e molɛl id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mowʉm molɛl id. mowʉm molɛl e mɨmba id. mowʉm molɛl e mwom id. nkɔb ngwar é monkɔb molɛl
trois (c.8) bɨlɛl [bɨ̀lɛ̂l] num.card trois (c.8)
trois cent mɨnter mɨlɛl [mɨ̀ntèr mɨ̀lɛ̂l] ( nter, mɨlɛl) num.card trois cent
trois chacune molɛl molɛl lct. trois chacune
troisième (c.1,1a,3,7) lɛl₁ [lɛ̂l] num.ord. troisième (c.1,1a,3,7)
troisième (c.11) olɛl₂ [òlɛ̂l] num.ord. troisième (c.11)
troisième (c.5) elɛl [èlɛ̂l] num.ord. troisième (c.5)
troisième veille dwo mɛn lct. troisième veille
trompe mbol₁ [mbôl] n. trompe; mbol₄ [mbôl] n. trompe
tromper ekʉa₂ [èkʉ́à] inf. décevoir; tromper id. ekʉa mʉr é zi moseʼla
trompette sebe [sébé] ( toŋ) n. trompette
tronc kubo [kùbó] n. tronc id. ebuʼo kubo id. elʉo kubo; kwaʼ [kwǎʼ] n. tronc couché par terre
tronc d'un bananier too [tòó] n. tronc d'un bananier