Parcourir le français


t


toute la terre si nwaʼ nyiwɛh lct. toute la terre
toute ruse lwib bɨkʉʉŋʉ [lwǐb bɨ́kʉ́ʉ́ŋʉ́] ( lwib, bɨkʉʉŋʉ) lct. toute ruse
toutefois sa ndɨ tɨʼ ɨ, yé ó [sá ndɨ́ tɨ̂ʼ ɨ̌, yé ó] ( 1, sa, ebe1) lct. toutefois; du reste; de toute manière; seulement; cependant
toutes les nations bʉr o ndɨ agʉa Zyɛm ɨ [bʉ̀r ò ndɨ́ àgʉ́ǎ Zyɛ̌m ɨ́] lct. toutes les nations
trace epɔʼ [èpɔ̂ʼ] n. trace d'un pied
tracer etulo [ètùlò] inf. tracer
tradition des hommes mɨnjwɨr bɨmpam ga bina [mɨ̀njwɨ̀r bɨ́mpám gá bíná] ( njwɨr, mpam2) lct. la tradition des hommes
traducteur ndwira₂ [ndwìrà] n. interprète; traducteur Yé sí kǎ pyâl ó, ndwìrà bɨ̀lɔ́blɔ̀b, nyé àbè tɨ̂ʼ é sámá yín wá, S'il n'y a pas d'interprète,
traduction ndwira₁ [ndwìrá] n. traduit; changé; traduction
traduire edwir [èdwìr] inf. traduire id. edwibra e id. edwir koo id. edwir leme id. no yé edwirɔ ó
traduit ndwira₁ [ndwìrá] n. traduit; changé; traduction
trahir ebɛma [èbɛ́mà] inf. vendre; trahir
trahison kɛha [kɛ̀há] n. livraison; trahison
train de faire déjà, être en muno [múnò] adv. être en train de faire déjà; être au point de
trainant par terre zyɛmlaa [zyɛ̀mlàà] id. trainant par terre
traits de la vie d'une personne ntɔɔ₂ [ntɔ̀ɔ̀] n. traits de la vie d'une personne; caractère; attribut; compétences id. enol bɨntɔɔ
tranchant, être ebɛbla [èbɛ́blà] Inf.état être tranchant Ebaʼ lɨ, lé é bɛbla. Ce couteau est tranchant.
tranquille talatala [tàlàtàlǎ] n. tranquille gò lɛ̂ʼlà mè tàlàtàlǎ njwɨ̀r gô,
transformer eliŋ [èlìŋ] inf. transformer
transformer, se elihba [èlìhbà] inf. se transformer Òzyɛ̌m, bɨ́ lìhbà bʉ̂r! Dobo, lé ólihba edurʉ; alomo lihba ncɨa.; eliŋa [èlìŋà] inf. se transformer d'attitude id. eliŋa e
transgresser entaa [èntàà] inf. transgresser entaa motie; entaa mɨtiila; entaa mompene id. entaa mobyɛl id. entaa motie id. entaa mwan id. entaa nye é nkul id. mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ
transgresser les lois entaa motie ( entaa, etie1) lct. transgresser les lois id. bɨsyɛɛla ndɨ entaa motie e
transgresser les tabous relatifs à la parenté ntaa motié lct. transgresser les tabous relatifs à la parenté
transgresseurs de la loi ntɔɔ motie [ntɔ̀ɔ̀ mòtìé] ( etie1, ntɔɔ1) lct. qui commettent l'injustice
transgression gwìh [gwǐh] n. erreur; transgression Bɨ̌n bé èsâ bɨ́gwǐh, èbě bɨ̌n bé àgʉ́à Kálàrà Zyɛ̌m, nkʉ̂ nkùl wé.
transitoire mpʉ ngul mpaa [mpáá] ( mpaa, ngul) lct. transitoire Bé lé èsâ nó é lˈèfú ó, bé ntáŋà, bœ́rɔ̀ mótàbá lé èlàǎ mpʉ̌ ngúl mpáá ɛ́.
transmettre entɛŋ [èntɛ̀ŋ] ( ekala) inf. transmettre; publier id. entɛŋ be mɨnkɛla id. entɛŋ bɨlwib odwè ndɨ elɛɛ nye e id. entɛŋ tia
transporter en plusieurs voyages elolo [èlólò] inf. transporter en plusieurs voyages
transposé à 90 degrés, être ejɨn [èjɨ̂n] inf. être transposé à 90 degrés
transvaser elwan [èlwàn] inf. transvaser
trapu dudumo n. trapu ; dumodumo [dùmòdùmò] n. trapu Bɨn bé e mompaba; mɛm e bɨdumodumo mokʉ. Vous avez les ailes; alors que moi, je n'ai que les pieds trapus.
traquer ebwaale [èbwáàlè] inf. guetter; traquer
travail syɛɛ [syɛ́ɛ́] n. travail id. edihbe syɛɛ lʉmlʉ id. efu e syɛɛ id. empomo e syɛɛ id. esea syɛɛ id. pala bɨsyɛɛ
travail donné à un autre à faire empomo [èmpómò] n. travail donné à un autre à faire id. empomo e syɛɛ
travailler par ta propre volonté esea e [èséà è] ( esea, e1) lct. travailler par ta propre volonté Ngbaa gó á pyâl wâ, go ó njɨ lé eséa e me, adî mé sɔ́ʼɔ̌. ebɨlan e; ebɨlan e.
travailleur lobila [lóbìlà] n. travailleur jàlà è bím mɔ̌n syɛ́ɛ́ mɨ́móhó mɨ́mbá lóbìlà ndɨ́ è nkùl èbì ɨ̌.; syɛl₁ [syɛ̂l] ( kuʼ2) n. travailleur id. syɛl bɨsa bɨ jehe id. syɛl dah id. syɛl mɨfyɛba id. syɛl mɨsyem id. syɛl mosa id. syɛl mosa mʉma id. syɛl mosima
travaux mosa [mòsâ] n. travaux id. syɛl mosa id. syɛl mosa mʉma
travers, à ecwɨɨ é [ècwɨ̀ɨ̀ é] ( ecwɨɨ1, é) lct. à travers
traverse, celui qui ntɔɔ₁ [ntɔ̀ɔ̀] n. celui qui traverse id. ntɔɔ motie
traverser entaa [èntàà] inf. traverser id. entaa mobyɛl id. entaa motie id. entaa mwan id. entaa nye é nkul id. mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ
trébucher ekol ebɔʼ lé ódumo nye e ( ekol, ebɔʼ, edumo1) lct. trébucher Mocyɛʼ mo mpom e mʉr bɨsyɛɛla byam ndɨ akol ebɔʼ lé ódumo nye e. egomlo be é bebebebe zi.
treize (c.10) ewʉm e lɛl [èwʉ̂m è lɛ̂l] num.card treize (c.10) mpumo ewʉm e lɛl
treize (c.2,2a) ewʉm e l'olɛl [èwʉ̂m è l'òlɛ̂l] num.card treize (c.2,2a)
treize (c.4) ewʉm e mɨlɛl [èwʉ̂m è mɨ̀lɛ̂l] num.card treize (c.4)
treize (c.6) ewʉm e molɛl [èwʉ̂m è mòlɛ̂l] ( ewʉm, molɛl) num.card treize (c.6)
treize (c.8) ewʉm e bɨlɛl [èwʉ̂m è bɨ̀lɛ̂l] num.card treize (c.8)
treizième (c.1,1a,3,7) ewʉm e lɛl [èwʉ̂m è lɛ̂l] num.ord. treizième (c.1,1a,3,7)
treizième (c.11) ewʉm e l'olɛl [èwʉ̂m è l'òlɛ̂l] num.ord. treizième (c.11)
treizième (c.5) ewʉm e l'elɛl [èwʉ̂m è l'èlɛ̂l] num.ord. treizième (c.5)
tremblement mosaʼ [mòsâʼ] n. tremblement Nó yàá ó mé á pyâl bɨ́n yé mpʉ̌ ntwìì, lwɨ́ŋlá è bʉ́á lè mòsâʼ ɛ Moi-même jʼétais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement;