Parcourir le français


t


thème principal lʉ ekan [lʉ́ ékǎn] ( , ekan2) lct. thème principal; sujet
throne dia taʼa [dìǎ táʼá] [bìdìà bí táʼá] ( dia1, etaʼ) lct. throne
tiède nyaʼra-nyaʼra [nyàʼrà] id. tiède Èbě bɨ̌n bé ó mpʉ̀ módíbé ndɨ́ é nyàʼrà nyàʼrà, àdíʼà, àtàlà ɛ̌. Èbè nó ó mé ójʉ̂ gó mpʉ̀ bɨ́jʉ́ʉ̀lʉ́ ɨ́.
tiers, un nkɔb ngwar é monkɔb molɛl [nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mòlɛ̂l] ( nkɔb2, ngwar1, molɛl) lct. un tiers; trente-trois pour cent
tige d'une plante etin₂ [ètín] n. tige d'une plante Jɔ̀ʼ nyé á kà kùmò é lˈètín é lɨ́ sí ɨ́, nyè á kœ̀b ó, njɨ̀ bɨ̀ká è bɨ̀ka mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles id. etin e buʼo ga yina id. etin e rezɛŋ id. etin e tiʼ njʉmdia
tirant mon épingle du jeu sa yam lct. tirant mon épingle du jeu
tiré ndula [ndùlá] n. tiré
tire les autres, qui ndul₁ [ndùl] n. pilote; qui tire les autres id. ndul titima
tirer edaʼre [èdâʼrè] inf. tirer; conduire; edulo₁ [èdùlò] inf. tirer id. edulo monyʉl id. syɛɛla lé edulo mpir é nyʉl ɨ; egœm [ègœ̂m] inf. tirer Núú mʉ̂r á bè, bé è Yésʉ̀s sámá ɛ́, nyè zě gœ̂m pâfòŋ wé é pɔ̌b. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée.
tirer au sort edo ebya ( edo, ebya2) lct. tirer au sort
tirer profit de edira nyɔm e ( edira, nyɔm) lct. tirer profit de
tireur ngwih [ngwìh] n. lanceur; tireur ngwih pan tireur à l'arbalète id. ngwih ebaale; ngwiha₄ [ngwìhà] n. tireur
tissé tia₂ [tìá] n. tissé Kán Yʉ̀ánès á bwâr-bwàr ɨ̌, wé á bè ó tìá è myě mó chameau.
tisser etie₂ [ètìè] inf. tisser Òfùláwà bàá, bé àbè lé èséǎ syɛ́ɛ́, nkʉ̂ tìè mɨ́kán.
tissu kan₁ [kán] n. habit; tissu id. abe e kan e ndwe id. kan ebe id. kan kʉ id. kan mojwɨ̀ʼa id. mbɛr kan
tissue long attachée aux reins nkwan₂ [nkwán] n. tissue long attachée aux reins Pílá gá mònkwán. Mettez une ceinture à vos reins,
toi (c.10), à go₂ [] [] pro.p. à toi (c.10); tes (c.10)
toi et moi bɨna e go [bɨ̀ná è gò] lct. toi et moi
toi seul go mʉr tɨ [gò mʉ̀r tɨ̀] lct. toi seul; go ome [gòòmé] ( go1, ome) lct. toi seul
toi, à (c.1,1a,3,11) go₂ [] [] pro.p. à toi (c.1,1a,3,11); ton (c.1,1a,3,11); ta (c.1,1a,3,11)
toi, à (c.2,2a) bo [] pro.p. à toi (c.2,2a); tes (c.2,2a)
toi, à (c.4) myo [myô] pro.p. à toi (c.4); tes (c.4)
toi, à (c.5) lo [] pro.p. à toi (c.5); ton (c.5); ta (c.5)
toi, à (c.6,6a) mo₃ [] pro.p. à toi (c.6,6a); tes (c.6,6a)
toi, à (c.7) yo [] pro.p. à toi (c.7); ta (c.7); ton (c.7)
toi, à (c.8) byo [byô] pro.p. à toi (c.8); tes (c.8)
toi, quant à gwɔɔ [gwɔ̀ɔ̀] pro.emp. quant à toi
toilette jwɨh₂ [jwɨ̀h] n. W.C.; toilette
toit mie [mìé] n. toit id. é mie kʉ
toit dehors, sous le sikuo [síkúó] n. portique; sous le toit dehors Pyɛ̂r, nyè ó kâʼ kʉ̌l sí bɨkúó!
toit, sur le é mie kʉ [é mìè kʉ́] ( 1, mie) lct. sur le toit
tomate mokʉmongʉr [mòkʉ́móngʉ̂r] n. tomate
tombeau foo₁ [fòò] n. tombeau id. ebe é ka foo id. eduho é ka foo id. egwii go mofoo id. epàh é mofoo id. mbaa mofoo
tombée de la nuit modwine mo pum [mòdwínè mó pùm] ( modwine, pum) lct. la tombée de la nuit
tomber eduma [èdùmà] inf. tomber Kan ze duma ncyom we Abɛl é nyʉl, jʉ nye. id. eduma é l'ebebe; ekur₁ [èkùr] inf. tomber; elɨʼa [èlɨ́ʼà] inf. tomber Mbě gá mpʉ̌ Zyɛ̌m lé èlɛ̂ʼlè ncwɨ́ncwɨ́à, lè èdì ntémé, àdîhbè bʉ̂r ò ndɨ́ èsâ nyé pyêh, bàá bá lɨ́ʼà òmyâcyɛ̌ŋ é nkɨ́ŋlɨ́ ɨ́. Consid̀re donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés,; elʉŋa [èlʉ́ŋà] inf. tomber; enkaŋa [ènkàŋà] inf. tomber Núú mʉ̂r ámû jàá tó nkàŋà sí témè zɨ̌ é lˈègùú è zâ.; enɔʼa [ènɔ́ʼà] inf. mourir sans avoir été malade; tomber Jɨ́h tɨ̂ʼ Pyɛ̂r á kʉ̀ sîl èlwìb, Sàfírà ntɔ̂ʼ zě nɔ́ʼà é mòkʉ̌ mé, búùlò ntémé sísìm wé.
tomber avec fracasse kum₄ [kùm] id. tomber avec fracasse
tomber dans l'eau et rester submergé ejyaa [èjyáà] inf. tomber dans l'eau et rester submergé
tomber dans un trou ejɨbla [èjɨ́blà] inf. tomber dans un trou id. ejɨbla é kpɛɛ
tomber dessus ebil [èbìl] inf. subir; se faire prendre par; tomber dessus id. ebil é mpaʼ id. ebil ekɛn id. ebil fwon id. ebil myoo
tomber en gouttes etaba₁ [ètábà] inf. tomber en gouttes Dwídwîʼ zě pyâl nyé é mpǒm, dɨ̌ tábà sí mpʉ̀ mócìé.
tomber en silence etwe é leb [ètwè é lèb] ( etwe, leb) lct. tomber en silence
tomber sur ebila [èbílà] inf. tomber sur; emara [èmárà] inf. tomber sur Lɔɔ lɨ kʉ ze duho kʉ, ntɔʼ nyala ekuro mo Kʉkoʼ, mara le si é bɨbwah. id. edurʉ lé emara nye
tomber, faire edumo₁ [èdùmò] inf. faire tomber Mʉ̀r á bè è bébèbébè sísìm ɨ̌, ntɔ̂ʼ nkàŋà bé é mònyʉ̂l, ntàà bé é nkùl, dùmò bé sí. Et lʼhomme dans lequel était lʼesprit mauvais sʼélaña sur eux, les mâtrisa les uns et les autres, id. ekol ebɔʼ lé ódumo nye e; enkɛŋ [ènkɛ̀ŋ] inf. faire tomber
ton (c.1,1a,3,11) go₂ [] [] pro.p. à toi (c.1,1a,3,11); ton (c.1,1a,3,11); ta (c.1,1a,3,11)
ton (c.5) lo [] pro.p. à toi (c.5); ton (c.5); ta (c.5)
ton (c.7) yo [] pro.p. à toi (c.7); ta (c.7); ton (c.7)
tonner enkaŋla [ènkáŋlà] inf. gronder; tonner
tonnerre ndum mpie [ndùm mpíé] ( ndum1, mpie) lct. tonnerre; ndum₁ [ndùm] n. tonnerre Mè zě jóʼò mɨ́ndùm mɨ̀ mpíé lé èdùmò é nkʉ̀ʉ̀ʉ̀. id. ndum mpie; nkɛl-jobo [nkɛ̂l-jóbò] n. tonnerre Mè zě jóʼò mɨ́ndùm mɨ̀ mpíé é nkʉ̀ʉ̀ʉ̀, mpám nkɛ̂l-jóbò sàlà é kààà.
torche etwim e mpah [ètwìm è mpâh] ( etwim2, bah1) lct. torche Bâʼ è mòtwǐm mò mpâh.; meh [mèh] n. torche
tordre epihle [èpîhlè] inf. tordre