Parcourir le français


t


temple mbɛr mɨndwɛa lct. temple
temple d'un faux dieu mpah bé ndɨ edwiibɨ ozyɛm bé a dɨ kpaʼ ɛ lct. temple d'un faux dieu
temps de, au é jɔʼ mo [é jɔ̀ʼ mó] ( jɔʼ) lct. au temps de; au vivant de
temps passé kɔm [kɔ́m] adv. temps passé Sâ gwár, bɛ̀á táàrè kɔ́m, tíʼà mɨ̀lɔ̌b wɔ́ɔ́, nyí bɛ̀á tíʼè mɨ́lɔ̌b myɔ́ɔ́,
temps passé comme un jeune homme pubescent osoho [òsòhó] n. temps passé comme un jeune homme pubescent Táàrè é lˈòsòhó wé, zě kùmò è mûh é dóbó lɨ̂. Depuis son enfance,
tendeur de nasse aux animaux ou aux poissons lɛa₃ [lɛ̀à] n. tendeur de nasse aux animaux ou aux poissons Lɛa kɔa, nyi fyeʼre kɔa we, ntɔʼ pɛʼ ofu olɛl bé a kɔa tɨʼ ɨ. id. lɛa okʉa
tendon sihe₁ [sìhé] n. artère; tendon
tendre cyɛʼ-cyɛʼ [cyɛ̀ʼ-cyɛ̀ʼ] id. tendre; mou; fertile; ekol [èkòl] inf. tendre id. ekol ebɔʼ id. ekol ebɔʼ lé ódumo nye e
tendre une trébuche ekol ebɔʼ [èkòl ébɔ̌ʼ] ( ekol, ebɔʼ) lct. tendre une trébuche Bɨna bé agwɨm ga ekol be ebɔʼ bé óbɨm é mɨleme e.
tendresse ecyɛʼ₃ [mòcyɛ̀ʼ] n. tendresse; mollesse id. mocyɛʼ mo mpom
tenir debout, se ecyɛb [ècyɛ̂b] inf. se tenir debout id. ecyɛb dolo id. ecyɛb é vaa id. ecyɛb me é mih id. ecyɛb mʉr é leme id. ecyɛb mʉr zi dolo id. ecyɛb njwɨɨ; ecyɛb cɨcyel [ècyɛ̂b cɨ̂cyěl] lct. se tenir debout
tenir par la main emɛr me é mbo lct. tenir par la main
tenir ses promesses edira monkɛʼ lct. tenir ses promesses ou engagements; s'acquitter des vœux; avec loyauté
tenir une chose comme impur et qui rend impur ecyɛl₂ [ècyɛ̂l] inf. tenir une chose comme impur et qui rend impur Sá Zyɛ̌m mû sí pùbò ě, ànyàmlě cyɛ̂l sâ yàá.
tentation mobʉbla [mòbʉ́blá] n. tentation
tente mbɛr kan [mbɛ̌r kán] ( mbɛr, kan1) lct. tente; tabernacle; saʼ [sàʼ] n. tente; abri de fortune; cabane id. ebʉʼ e Bɨsaʼ
tenter eboblo [èbôblò] inf. tenter; goûter
tenu traditionnel akpaʼ [àkpàʼ] n. tenu traditionnel
terme de la paix ekwɨmlɨ paʼra wɔɔ lct. terme de la paix Njwɨɨbʉr, wé óbɛa lomo bʉr nko mʉr dɔm we ndɨ ɨ, nye dina jaabe, le edî nye ó, sa yé ósa ó, mɨlɔb, myé kwɨmlɨ paʼra wɔɔ ɛ.
terme péjoratif ankonopœh [ánkónópœ̂h] n. terme péjoratif
terme, venir à son esie₂ [èsíè] inf. venir à son terme; finir
terminer efwahle [èfwâhlè] inf. terminer
terminer sa parole efil lwib [èfǐl lwǐb] lct. terminer sa parole
termite syoʼ₂ [òsyôʼ] n. termite gúmó ósyôʼ lè myêŋlě lé èlɨ̂r bɨ́sɔ́ʼɔ̌, mɨ̀ndîblʉ̌ bʉ̂ móbê lè èdíbè ě.
termites nywɨɨ [nywɨ́ɨ̀] n. termites Mpà làl, wí lîʼ mpʉ̀ bʉ̂r ó Sódɔ̀m è Gòmɔ̂r bé á lîʼ ɨ̌, bé òsí síè lé èdwě mpʉ̀ nywɨ́ɨ̀ ɨ̌.
termitiére anyɔŋ n. termitiére
terrain peh si lct. terrain
terrain de sport duò bɨjʉʉ lct. terrain de sport
terre bwah [bɨ̀bwǎh] n. terre; si₁ [] n. terre id. balabala si id. é mo si id. é si nwaʼ si id. é si tʉŋlʉ id. ebɨʼ mpom we si é mih id. edi si é teble id. edíle tiʼ si nwa id. eduho é l'etɔɔrʉ e si nwa id. eduho si id. efil mɨleme si id. efil mobo si id. efil nyʉl si id. ekomo nkar si id. ekur moboo si id. epɨr mokʉ si id. eti si id. etɨ nye mokʉ si id. feha si id. njwɨɨ si nwa id. odumo o si id. paʼ si Negeb id. si nwa id. si tiila
terre dans le mur poro [pòrò] n. terre dans le mur
terre fertile si mocyɛʼ [sí mòcyɛ̀ʼ] lct. terre fertile
terre promise si tiila [sí tììlà] ( si1, tiila) lct. terre promise
terre, dans la é si tʉŋlʉ [é sí tʉ̂ŋlʉ̌] ( si1, tʉŋlʉ) lct. dans la terre
terre, sur la é si nwaʼ si [é sí nwâʼ sí] ( si1, nwa1) lct. sur la terre
terreur nkʉnkʉn [nkʉ́nkʉ̂n] n. terrible; effrayant; terreur Yʉ́ʉ́ sá nkʉ́nkʉ̂n, yé ámû jaá pyâl nye!
terrible nkʉnkʉn [nkʉ́nkʉ̂n] n. terrible; effrayant; terreur Yʉ́ʉ́ sá nkʉ́nkʉ̂n, yé ámû jaá pyâl nye!
territoire lal [làl] n. territoire; pays id. lal Edɔm id. lal Egipten id. lal Filistia id. lal Ɨzraɛl id. lal Kanan id. lal Madyan id. lal mo Zyɛm id. lal Yʉda id. mʉr lal id. tamamʉr lal
tes (c.10) go₂ [] [] pro.p. à toi (c.10); tes (c.10)
tes (c.2,2a) bo [] pro.p. à toi (c.2,2a); tes (c.2,2a)
tes (c.4) myo [myô] pro.p. à toi (c.4); tes (c.4)
tes (c.6,6a) mo₃ [] pro.p. à toi (c.6,6a); tes (c.6,6a)
tes (c.8) byo [byô] pro.p. à toi (c.8); tes (c.8)
testament moliʼ [mòlîʼ] n. testament
tête [lʉ̂] n. tête id. bʉn lʉ id. é lʉ mo id. ebɨn mɨlʉ id. elele lʉ id. elɨl be mɨlʉ id. enkam bʉr mɨlʉ id. etublo ɨ lʉ id. eturo nye lʉ id. etwin nye lʉ id. lʉ bɨzima id. lʉ ekan id. lʉ lɔb id. lʉ mbɛr Zyɛm id. lʉ mʉr id. mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ id. Zyɛm ndɨ Lʉ bɨsa bibyɛh ɛ
tête chauve enkwɨh [ènkwɨ́h] n. tête chauve Ɨ́ mʉ́má bé lˈàbúùrǒ lʉ̂ nɛ́ʼɛ̀, nyè ntémé, nyé èjàlà lè ècwɨ̀ɔ̀ énkwɨ́h!
tête dur eyɔʼ n. tête dur; obstiné
tête haute, signe d'orgueil lʉ nyɨʼa id. tête haute, signe d'orgueil lʉ nyɨʼa, enyɨ lʉ ( lever la tête s). Ils sont partis d'un aire de défi.
thaumaturge syɛl bɨsa bɨ jehe [syɛ̂l bɨ̀sá bɨ́ jéhè] ( syɛl1, sa jehe) lct. thaumaturge; faiseur de miracles; syɛl mosima [syɛ̂l mòsìmá] ( syɛl1, esima) lct. opérateur des miracles; thaumaturge
thé sʉsʉʼ [sʉ̀sʉ̀ʼ] n. thé
thème sikʉlʉ [sìkʉ́lʉ̀] n. thème; enseignement id. edwe be sikʉlʉ id. sikʉlʉ bʉr o si nwaʼ lé ekuhlo e