Parcourir le français


s


souverain sacrificateur njwɨɨ opara ndɨ lʉ sa yiyɛh ɛ ( njwɨɨ opara) lct. souverain sacrificateur
spécifique nguma [ngúmà] ( simsim) n. spécifique Bʉ̀r ò ndɨ́ ètó sâ bɨ́sá bɨ́ nkûl ɨ̌, bé lé ètáàrě dwè mónyʉ́l mɔ́ɔ́ bɨ̀ntɨ́ʼá ó, lé èdû ngúmà bɨ́tì.
stabilité molele [mòlèlè] n. hardiesse; stabilité; durabilité; dureté Nó ó mwân wàá á zè gwɨ́è lè èbì mólèlè é sísìm. Or le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. id. bɨgbaa molele
stade ebɨm e bɨjʉʉ [èbɨ̀m è bɨ́jʉ́ʉ́] ( ebɨm1, bɨjʉʉ) lct. stade
stages cye₁ [cyé] n. stages id. cye e cye yaa id. cye tiʼ id. cye yiyɛh id. é cye e cye gwar yaa id. ecyel é cye mwan mo Zyɛm
stérile kun [kǔn] n. stérile
straight liim [líîm] id. straight Cyélɨ́ gá mòzɨ̌ mé é líîm! Rendez droits ses sentiers.
strophantus nea [nèà] n. strophantus
structure élevée taa [táà] n. structure élevée id. ebɨr taa mɨndwɛa id. ejyɛʼ taa buʼo boo id. taa mɨndwɛa
stupéfaction heeeʼ [héééʼ] interj. stupéfaction
stupefait, être ejehe nʉm mbeʼ [èjéhě nʉ̀m mbèʼ] ( nʉm, mbeʼ1, ejehe) lct. être étonné; être stupefait
stupéfait, être ejehe [èjéhè] inf. être stupefait devant une situation ou un acte Nyè á sâ bé mòsìmá ó, bé jéhà nyè. id. ejehe nʉm mbeʼ
stupide, personne gʉ́ʼ [gʉ́ʼ] n. personne muette; personne stupide
stylo nkus [nkùs] n. stylo Mè bé é bùò bɨ́sá bɨ́ élɛ́ɛ̀ bɨ́n. Sâ gwár, mé àkpɛ̀l ó, mè lɛ́ŋɨ̀ bɨ̌n byǎ è zɨ̌ mòdíbé mó nkùs.
subir ebil [èbìl] inf. subir; se faire prendre par; tomber dessus id. ebil é mpaʼ id. ebil ekɛn id. ebil fwon id. ebil myoo
subir une entorse epiha [èpìhà] inf. subir une entorse Bɨ̌n à gʉ́á kòmlò mózɨ̌, cyêl mé é líîm, ó mòkʉ̌ ndɨ́ è bɨ̀jyɛ́m ɨ́, mé bêʼ lˈàkǎ pìhà.
subir une perte edehba [èdêhbà] inf. perdre; subir une perte
subir une perte financier elɔh [èlɔ̂h] inf. subir une perte financier
subitement [bʉ̂] id. subitement Bé ntɔʼ gbabla si é bʉ. Ils se relevèrent subitement.; cye e cye yaa [cyé è cyé yàá] ( cye1) lct. subitement
sucé ndwia [ndwíá] n. baisé; sucé Zê é ndwíá émúʼ ó gó kɛ̀há Mwân mó Mʉ̀r yɛ́ɛ̀?
sucer edu₂ [èdû] inf. baiser; sucer Zê é ndwíá émúʼ ó gó kɛ̀há Mwân mó Mʉ̀r yɛ́ɛ̀? id. edu nye emuʼ
sucre nkoʼo ntaŋa lct. sucre
sucré feh-feh [fèh-fèh] id. sucré Nyè óbè gó é nʉ̀m ó, é fèh fèh mpʉ̌ kwàn.
sucré, être efeh₂ [èfèh] Inf.état être sucré; esœh [èsœ̀h] Inf.état être sucré
sud nko tie [nkǒ tín] ( tin1) lct. sud; tie [tìè] n. sud njwɨ́ɨ̀ mʉ̀má á dùhò tìè ě id. dibe tie id. é nko tie id. tie nko dobo lé eja ɛ id. tie nko dobo lé emʉa ɛ
sud, au é nko tie [é nkǒ tìè] ( tie, nko) lct. vers le sud; au sud
sud, vers le é nko tie [é nkǒ tìè] ( tie, nko) lct. vers le sud; au sud
sud-est tie nko dobo lé emʉa ɛ [tìé nkǒ dóbó lé èmʉ̀à ɛ̌] ( tie, dobo, emʉa) lct. sud-est
sud-ouest tie nko dobo lé eja ɛ [tìé nkò dóbó lé èjâ ɛ̌] ( tie, dobo, eja) lct. sud-ouest
sueur didiʼ [dìdìʼ] n. sueur
suffire ejala [èjàlà] inf. suffire id. ejala e id. ekʉ jala ó id. yé ejala ó
suffire à ejala e [èjàlà è] ( ejala, e1) lct. suffire à; mériter de id. ejala e mɨsyem ga mina id. mobe mo jala e l'efie e
suicider, se etii nyʉl [ètìì nyʉ̂l] ( etii, nyʉl) lct. se suicider
suit, celui qui ndul₂ [ndûl] n. celui qui suit
suite efuʼla₁ [èfúʼlá] n. dernier état; suite
suite de pièges tendus mbʉʼ₂ [mbʉ̌ʼ] n. une suite de pièges tendus
suivant anta [ántà] n. suivant; à la manière de anta oGrɛk, anta oYʉden
suivant survint, le nɛʼɛ [nɛ́ʼɛ̀] postp. le suivant se déroulera; le suivant survint ǃƗ bʉr ofih si kɛla ó, me abe lʉmlʉ mo Krɨst nɛʼɛ, kʉ gʉa ó, me ó kʉ be lʉmlʉ we cyecye é paʼ win. Les gens ont effectivement déclaré que Paul n'était pas un apôtre. id. nkʉ ó be nɛʼɛ mpa id. yé be ó nɛʼɛ
suivre ebɔma [èbɔ̀mà] inf. suivre ph. v. ebɔma e id. ebɔma mbo e nʉm; edu₃ [èdû] inf. suivre id. edu mobò me id. edu motie id. edu tiila id. elama fwon lé edu njɨ bɨjyɛʼ id. mbi bɨna lé edu ga motie e
suivre quelqu'un edu nye é koo pihe [èdû nyé é kòò píhè] lct. le suivre
suivre son exemple edu mobò me [èdû móbò mé] ( edu3, ebò) lct. suivre son exemple
suivre une manière de vie elʉo nyʉl [èlʉ́ò nyʉ̂l] ( elʉo1, nyʉl) lct. suivre une manière de vie; s'introduire dans un système; s'engager dans une activité Bʉ̀r ò lé èlʉ́ò mónyʉ́l mɔ́ɔ́ é zɨ̌ wàá ɛ́, bé ètínè bʉ̂r ó, bé pyéhɨ̀ Zyɛ̌m
suivre une voie qui intersecte avec le chemin suivi ejyɛl₂ [èjyɛ̂l] inf. suivre une voie qui intersecte avec le chemin suivi; emprunter une piste secondaire Èbě dǎm jóʼò é bánánâ, myʉ́ʉ́ mɨ́kúhò, mí pʉ̀ʼà é zɨ̌ mpâ, jyɛ́lɔ̀ é zɨ̌ fîh, lé ètó dû Sátàn. id. ejyɛl e be ɨ diʼ
sujet lɔb [lɔ̌b] n. parole; sujet; affaire; différend Kʉ e si, byé ólaa; mɨlɔb myam myɛɛ, myé ódi njʉmdia e njʉmdia. id. dobo le etiʼ e mɨlɔb id. é lɔb id. é wáa lɔb id. ebe e lɔb id. ebuʼo mʉr lɔb id. egʉa lɔb id. egʉa lɔb ngwar é bɨsa bɨn lé epur nye e tɨʼ ɨ id. ekomlo lɔb id. esaa go mɨlɔb id. esyɛhle lɔb id. etiʼe lɔb id. etiʼe lɔb e nkar ngwar id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. lʉ lɔb id. mʉr a baagʉa lɔb ɨ id. ngwiha mɨlɔb mo Zyɛm id. ngwiha mɨlɔb mʉma id. taʼa mɨlɔb mɨ Kalara Zyɛm id. tiʼ mɨlɔb id. tiʼa mɨlɔb id. tiʼà mɨlɔb; lʉ ekan [lʉ́ ékǎn] ( , ekan2) lct. thème principal; sujet
sujet dans l'éducation eyeʼe [èyéʼé] n. sujet dans l'éducation mʉr óbɛm be si taare sa sikʉlʉ bɨmpum, ntɔʼ bula to é yʉʉ sikʉlʉ fih, nkʉ lʉʉ eyeʼe efih.
sujet de, au é lʉ mo [é lʉ́ mó] ( é, , mo1) lct. au sujet de
sujets concernant Dieu mɨlɔb mo Zyɛm lct. sujets concernant Dieu id. yeʼle mɨlɔb mo Zyɛm
superficiel, ce qui est ebee kʉ e kʉ [sá bɨ́n lé èbèè kʉ́ è kʉ́ ɨ́] ( ebee, 1) lct. ce qui est superficiel
supplier ejwɨʼla₁ [èjwɨ̀ʼlà] inf. prier; implorer; supplier ph. v. ejwɨʼla e Zyɛm é l'efu
supplier par un geste epyɛh [èpyɛ̀h] inf. supplier par un geste