Parcourir le français


s


soigneusement cɨcyoʼ [cɨ̂cyǒʼ] id. doucement; soigneusement
soin, traiter avec ejyeʼle [èjyèʼlè] inf. dorloter; traiter avec soin, considération et prudence Bɨ̌n bɛ̀ɛ̀ òjʉ̂m, jyèʼlá gá bʉ̀bá bɨ́n. Gʉ́ŋá gá ó, bé é cyɛ̀ʼ.
soins (pl.) mʉm [mʉ̂m] n. soins (pl.) dʉm.
soins médical dʉm [dʉ̀m] n. soins médical mʉm. id. edihbe dʉm id. zaa dʉm
soir bii kʉʼ [bíǐ kʉ̌ʼ] ( bii, kʉʼ1) lct. soir
soit défait egbɔa [ègbɔ́à] inf. soit défait Mpáh Zyɛ̌m Yèrósèlɛ̀m múnò zě gbɔ́à
soixante mowʉm tobo [mòwʉ̂m tóbó] ( ewʉm, tobo2) num.card soixante
soixante-cinq (c.10) mowʉm tobo e tɛn [mòwʉ̂m tóbó è tɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.10)
soixante-cinq (c.2,2a) mowʉm tobo e l'otɛn [mòwʉ̂m tóbó è l'òtɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.2,2a)
soixante-cinq (c.4) mowʉm tobo e mɨtɛn [mòwʉ̂m tóbó è mɨ̀tɛ̂n] ( ewʉm, tobo2, mɨtɛn) num.card soixante-cinq (c.4)
soixante-cinq (c.6) mowʉm tobo e motɛn [mòwʉ̂m tóbó è mòtɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.6)
soixante-cinq (c.8) mowʉm tobo e bɨtɛn [mòwʉ̂m tóbó è bɨ̀tɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.8)
soixante-dix mowʉm tambɛl [mòwʉ̂m támbɛ̀l] ( ewʉm, tambɛl2) num.card soixante-dix
soixante-quinze (c.10) mowʉm tambɛl e tɛn [mòwʉ̂m támbɛ̀l è tɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.10)
soixante-quinze (c.2,2a) mowʉm tambɛl e l'otɛn [mòwʉ́m támbɛ̀l è l'òtɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.2,2a)
soixante-quinze (c.4) mowʉm tambɛl e mɨtɛn [mòwʉ̂m támbɛ̀l è mɨ̀tɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.4)
soixante-quinze (c.6) mowʉm tambɛl e monâ [mòwʉ̂m támbɛ̀l è mònâ] num.card soixante-quinze (c.6)
soixante-quinze (c.8) mowʉm tambɛl e bɨtɛn [mòwʉ̂m támbɛ̀l è bɨ̀tɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.8)
soleil dobo [dóbò] n. soleil id. dobo e sono id. dobo le efoʼ é sono id. dobo le etiʼ e mɨlɔb id. dobo Yesʉs óbula ze e id. epyal é muh é dobo lɨ id. mobɔa mo dobo id. muh é dobo lɨ id. nko dobo lé eja ɛ id. nko dobo lé emʉa ɛ id. tie nko dobo lé eja ɛ id. tie nko dobo lé emʉa ɛ; dwehe₂ [dwéhé] n. soleil
solennelle, devenir ebil ekɛn [èbìl ékɛ̂n] ( ekɛn1, ebil) lct. devenir solennelle; entrer dans la solennité du culte
solennité ekɛn₁ [èkɛ̂n] n. respect; solennité id. ebe e l'ekɛn id. ebil ekɛn id. tiʼe ndɨ e l'ekɛn é buobuo e
solennité du culte, entrer dans la ebil ekɛn [èbìl ékɛ̂n] ( ekɛn1, ebil) lct. devenir solennelle; entrer dans la solennité du culte
solide et bien musclé dududu [dùdúdú] id. solide et bien musclé
solide, non granulée bah₂ [báh] n. plaque; plaquette; solide, non granulée; masse id. bah ekoʼ id. bah jobo id. bah wʉnʉ id. é bah ekoʼ tʉŋlʉ
solidement? kpɔʼ₂ id. solidement?
sombre, devenir edwine₁ [èdwínè] inf. devenir sombre; devenir noir; noircir; assombrir Pum, wi dwine. La nuit a fait noir.
sombre, être edwine₁ [èdwínè] Inf.état être sombre; être noir Mpɨ, nye é dwine. La marmite est noire.
sommeil dwo₁ [dwô] n. sommeil id. eja dwo id. ejɨma dwo nko mokʉ
sommet nʉa [nʉ́á] n. sommet
son titi id. [son]
son (c.3,1a,11,1) we₁ [] pro.p. à lui/elle (c.3,1a,11,1); son (c.3,1a,11,1); sa (c.3,1a,11,1) id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. ndɨ waa we e
son (c.5) le₂ [] pro.p. à lui/elle (c.5); son (c.5); sa (c.5)
son (c.7) ye₂ [] pro.p. à lui/elle (c.7); son (c.7); sa (c.7) id. sa ye
son de la danse pɛm-pɛmɨ [pɛ̂m-pɛ́mɨ̂] id. son de la danse Nyě kǎ jóʼò ó, èntínè pɛ̂m-pɛ́mɨ̂, kûl è nkòm bíì-bíŋî, è démé.
son de tonnerre kaaa [kààà] id. son de tonnerre nyè ntɔ̂ʼ pêblè yé kâʼ sí. Píè tɨ̀, mè zě jóʼò mpám nkɛ̂l-jóbò sàlà é kààà, il y eut des tonnerres,; nkʉʉʉ [nkʉ̀ʉ̀ʉ̀] id. son de tonnerre jóʼò mpám nkɛ̂l-jóbò sàlà é kààà, jóʼò mɨ́ndùm mɨ̀ mpíé lé èdùmò é nkʉ̀ʉ̀ʉ̀,
son des pieds en train de danser ntine₁ [ntínè] n. son des pieds en train de danser ntínè pɛ̂m-pɛ́mɨ̂, kûl è nkòm bíì-bíŋî, è démé. il entendit de la musique et des danses
son des rires cacaca [cácácá] id. (son des rires) Bé zě dwò nyé é cá cá cá
son d'un tissu qui se déchirer wɛɛɛb [wɛ̀ɛ̀ɛ́b] id. son d'un tissu qui se déchirer
sonde kol-mɨra [kǒl-mɨ́rà] n. sonde
sonner ejwɨ̂ʼ [èjwɨ̂ʼ] inf. se faire entendre; sonner; elʉo₂ [èlʉ́ò] inf. sonner; siffler
sorcier leme₂ [lèmè] n. sorcier è lˈòsyɛ̂l ò mɨ́fyɛ̀bà, òlèmè ndwè è bàá lé èdwíìbɨ̀ mɨ́kpɛ̀ʼá mɨ́ ózyɛ̌m ɨ́, ndwè è bàányâ-bɨ̀kʉ́ʉ́ŋʉ́ bɨ́bɛ̂h, bɛ́ɛ̀, bé ókʉ́ kœ̀b ódìà wɔ́ɔ́ ó, njɨ̀ é lˈètǒʼ é sìʼè. id. leme mʉma
sorcière leme mʉma [lèmè mʉ̀mà] ( leme2, mʉma) lct. sorcière
sors moguho n. sors id. ebe e mopere e moguho
sort héréditaire ekǎʼ [èkǎʼ] n. sorte; qualité; espèce; sort héréditaire
sorte ekǎʼ [èkǎʼ] n. sorte; qualité; espèce; sort héréditaire; mbi₁ [mbì] n. sorte; façon id. abe e mbi fih id. é mbi jɔʼ yi id. é mbi ndɨ ó id. esie e mbi jɔʼ yi id. mɨmbi mɨmbi
sorte que, de é mbi ndɨ ó [é mbì ndɨ́ ó] ( mbi1, ebe1) lct. de sorte que
sortes, de toutes mɨmbi mɨmbi [mɨ̀mbì mɨ̀mbì] ( mbi1) lct. de toutes sortes; mokǎʼ mokǎʼ [mòkǎʼ mòkǎʼ] lct. de toutes sortes
sortie epɛm₂ [èpɛ́m] n. sortie Bé mû é lˈèpɛ́m é nkànà nɛ́ʼɛ̀, bé zě fúùbà è mʉ̀r Sìrénìà á bè è díè ó, Símɔ̀n ɨ̌. En sortant, ils rencontr̀rent un homme de Cyr̀ne appelé Simon.
sortie du vagine mpaʼ [mpâʼ] n. sortie du vagine id. ebil é mpaʼ
sortir epʉʼa [èpʉ̀ʼà] ( epam) inf. quitter; sortir ph. v. epʉʼa e