Parcourir le français


s


seuil du tombeau ka foo lct. seuil du tombeau
seul ome [òmé] pro. seul id. bé ome id. bɨn ome id. bɨna ga ome id. byé ome id. go ome id. lé ome id. me ome id. mé ome id. myé ome id. nye ome id. wé ome id. yé ome; piʼrɨ [píʼrɨ̀] id. seul
seul (c.1), lui nye ome [nyòòmé] ( nye, ome) lct. lui seul (c.1)
seulement ejaa₅ [èjàá] inf.adv. simplement; seulement; njɨ [njɨ̀] n. seulement id. abe e mɨnjɨ id. alaa ó njɨ id. njɨ twii
seulement les hommes bʉrʉm e bʉrʉm [bʉ̀rʉ̂m è bʉ̀rʉ̂m] ( mʉrʉm) lct. tous hommes; seulement les hommes
seuls (c.10), eux nye ome [nyòòmé] ( nye, ome) lct. eux seuls (c.10)
seuls, eux bé ome [bé òmé] ( , ome) lct. eux seuls (c.2)
sève ebona [èbònà] n. sève; mokana [mòkánǎ] n. sève Mòkánǎ màá, mé ó lé èdwè mópòʼ é mɨ̀lɔ́ɔ̀ ndɨ́ mɨ̀nɛ̀rá é kùbó lɨ́ ɨ́.
sévère nyan [nyàn] id. sévère Jɔ̀ʼ nyé á sîl èsàm mɔ̌n yé é, zà é nyàn nyàn ntɔ̂ʼ bʉ̂ é làl wàá.
severité ncɨr [ncɨ́r] n. severité
sévérité, avec fuura [fúùrà] id. avec sévérité
sévir ekuula [èkùùlà] inf. sévir Za á si kuula pwaʼ é lǎl Kanân.; enyaŋla [ènyàŋlà] inf. sévir
sevrer etil mwan ebel ( etil, mwan, ebel) lct. sevrer
sexe d'un petit garçon mpala n. sexe d'un petit garçon
sexuel, faire l'acte etɛb [ètɛ̀b] inf. faire l'acte sexuel id. tɛba bʉrʉm
si ndɨ [ndɨ̂] interj. si No ó, me edî ó nɛɛ: «Zê oYʉden bɛɛ, bé a be ajoʼo lɔɔ waa ɛ?» Ndɨ, bé a be ó si kʉ gʉa joʼo we! ; nkʉ₃ [nkʉ̂] conn. si id. nkʉ ó be nɛʼɛ mpa; nɔɔɔ [nɔ̀ɔ́ɔ̀] interj. si, c'est ainsi; wa₁ [] conn. si; yé be ó nɛʼɛ [yé bé ó nɛ́ʼɛ̀] ( 1, ebe1, nɛʼɛ) lct. si Yé be ó, Krɨst a baapàh nɛʼɛ, lɛɛ ó, buʼo yin, yé ó mbɛh e mbɛh. Si effectivement Christ n'est pas ressuscité, il s'ensuit que votre foi est nul.; ǃɨ wa [ɨ́ ] conn. si Ɨ́ mʉ̂r sí jàʼ gó sɔ́ʼɔ̌ nɛ́ʼɛ̀, gò à dwé nyé yǎ. ǃƗ Timote si pyal bɨn gʉʼ nɛʼɛ, bɨn bé a baʼle nye mbɨmbɨa.
si c'est yé be ó nɛʼɛ [yé bé ó nɛ́ʼɛ̀] ( 1, ebe1, nɛʼɛ) lct. si c'est
si je pouvais au moins [jɨ̌] adv. si je pouvais au moins Á jɨ̌ bèè sí nwâʼ mû sí bùmǎ njʉ̀l! quʼai-je à désirer, sʼil est déj́ allumé?
si... à combien plus forte raison pa taare a dwɛʼra e ( epa2, taare, paa taare ..., a dwɛʼra) lct. si... à combien plus forte raison
sicle sicle n. sicle
sifflement dwel [dwêl] n. sifflement
siffler edwel [èdwêl] inf. siffler; elʉo₂ [èlʉ́ò] inf. sonner; siffler
signe dweʼle [dwèʼlè] n. signe id. baŋabaŋa dweʼle ndɨ kpɛʼa ɛ id. dweʼle nkul id. dweʼle nkul yé ólɛʼle; dweʼle nkul [dwèʼlè nkûl] ( dweʼle, nkul) lct. signe
signer esân [èsân] inf. signer
signes par les yeux en clignant, faire les etwiira [ètwììrà] inf. faire les signes par les yeux en clignant
silencieusement nyololo [nyòlòlò] id. silencieusement É gúú pùm, jɔ̀ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bé á bè é bɨ̀dwô ě, núú mʉ̂r dɔ̀m wé zě pyâl é pèmé yàá é nyòlòlò,
silencieux jwɨm [jwɨ́m] id. silencieux par raison de l'embarras; titil [títîl] n. silencieux
silent parce qu'on est mécontent et on boude mɨh₂ [mɨ̌h] id. silent parce qu'on est mécontent et on boude; faire la sourde oreille
silhouette sisîm [sìsîm] n. ombre; silhouette
simplement ejaa₅ [èjàá] inf.adv. simplement; seulement; kʉ ka ó njɨ ( ekʉ2) lct. simplement Nye a kʉ ka kɛl ó njɨ mbo, bé ntɔʼ tiʼe. Il ne faisait que leur poser la main, et ils étaient guéris!
simult+v.pass. v.: Voice simult+v.pass.
sincère é mo si [é mò sí] ( mo2, si1) lct. sincère; mʉr ocyecye [mʉ̀r òcyècyè] ( mʉr, ocyecye) lct. sincère
singe ceme [cémè] n. singe Cercopithecidae id. mobe mo twii ceme
singe de Brazza puo [pùò] n. singe de Brazza Cercopithecus neglectus
sinon alaa ó [àlàà ó] ( elaa, ó) lct. sinon; à condition que
sitatunga mpul [mpùl] n. sitatunga Tragelaphus scriptus
situation cye₁ [cyé] n. situation id. cye e cye yaa id. cye tiʼ id. cye yiyɛh id. é cye e cye gwar yaa id. ecyel é cye mwan mo Zyɛm
six tobo₂ [tóbó] num.card six id. ewʉm e tobo id. mɨnter tobo id. mɨnter tobo e mowʉm tobo le tobo id. mowʉm tobo id. mowʉm tobo e mɨtɛn
six cent mɨnter tobo [mɨ̀ntèr tóbó] ( nter, tobo2) lct. six cent
sixième tobo₁ [tóbó] num.ord. sixième
sixième doigt zaŋle [záŋlé] n. sixième doigt
sobre, être emɛr leme [èmɛ̂r lémè] ( emɛr, leme1) lct. avoir la maîtrise de soi; être sobre mɛra leme
sœur kɛl [kɛ́l] n. sœur d'un ego masculin Kin: ntʉm. id. ma kɛl
sœur cadette de ma femme (adolescente) kʉana [kʉ̀ánǎ] n. sœur cadette de ma femme (adolescente)
sœur, ma kɛlam [kɛ́lâm] n. ma sœur id. ma kɛlam
sœur, ta kɛlo [kɛ́lô] n. ta sœur id. ma kɛlo
soif dweh [dwéh] n. soif id. ejoʼo dweh id. ejoʼo dweh modibe
soif, avoir ejoʼo dweh modibe [èjóʼǒ dwéh módíbé] ( ejoʼo1, dweh, modibe) lct. avoir soif
soignant njoma bʉr [njòmà bʉ̀r] ( njoma, mʉr) n. soignant; njoma [njòmà] n. soignant Píè tɨ̂ʼ ó nyé á cyêl òsyɛ̂l ò mósìmá, òjòmà ò bʉ̂r, id. njoma bʉr
soigner ejomo [èjòmò] inf. soigner